Išlaikymo prievolės

Danija

Turinį pateikė
Danija

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Šeimos teisės departamentui (Familieretshuset) pateikiamas 27 straipsnio 1 dalyje nurodytas prašymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu.

Kontaktinė informacija:

Statsforvaltningen (Valstybės administracija)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark (Danija).

E. paštas: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Interneto svetainė: Familieretshuset.dk

Po Šeimos teisės departamento sprendimo priėmimo per keturias savaites galima kreiptis į Šeimos bylų teismą dėl sprendimo peržiūrėjimo. Prašymas dėl teisminės peržiūros pateikiamas Šeimos teisės departamentui. Tokiais atvejais Šeimos teisės departamentas gali sprendimą nagrinėti pakartotinai, net jei bylos šalis jam pateikė prašymą dėl teisminės peržiūros.

Šeimos bylų teismas priklauso vietos apylinkės teismui. Žr. http://www.domstol.dk.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Šeimos bylų teismo priimtą sprendimą byloje, kurioje Šeimos teisės departamento sprendimas perduotas peržiūrėti šeimos bylų teismui, galima apskųsti Aukštajam teismui (landsret) gavus Apeliacinių skundų tarybos (Procesbevillingsnævnet) leidimą. Ši taryba gali leisti apskųsti teismo sprendimą, jei byla yra susijusi su principiniu klausimu arba tam yra svarių priežasčių. Prašymai dėl leidimo suteikimo šiai tarybai pateikiami per 4 savaites nuo teismo sprendimo priėmimo. Išimties tvarka taryba leidimą gali suteikti ir tada, kai prašymas pateikiamas vėliau, bet ne vėliau kaip per 1 metus nuo teismo sprendimo priėmimo. Tas pats taikoma ir tuo atveju, kai šeimos bylų teismas priima sprendimą nutartimi su sąlyga, kad laikomasi atitinkamai 2 savaičių ir 6 mėnesių terminų prašymui pateikti.

Aukštojo teismo kaip antrosios instancijos teismo priimti sprendimai apeliacine tvarka neskundžiami. Tačiau Apeliacinių skundų taryba gali leisti, kad teismo sprendimą peržiūrėtų Aukščiausiasis Teismas kaip trečioji instancija, jei byla susijusi su principiniu klausimu. Toks prašymas turi būti pateiktas Apeliacinių skundų tarybai per 4 savaites nuo teismo sprendimo priėmimo. Išimties tvarka taryba leidimą gali suteikti ir tada, kai prašymas pateikiamas vėliau, bet ne vėliau kaip per 1 metus nuo teismo sprendimo priėmimo. Jeigu Aukštasis teismas sprendimą priima nutartimi, toks sprendimas gali būti apskųstas Aukščiausiajam Teismui gavus Apeliacinių skundų tarybos leidimą. Toks leidimas gali būti suteiktas, jei apeliacinis skundas susijęs su principiniais klausimais. Prašymas leisti pateikti apeliacinį skundą turi būti pateiktas Apeliacinių skundų tarybai per 2 savaites nuo sprendimo priėmimo. Išimties tvarka Apeliacinių skundų taryba gali leisti pateikti apeliacinį skundą ir tada, kai prašymas pateikiamas vėliau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo.

Teismų (šeimos bylų teismų (apylinkės teismų), Aukštųjų teismų ir Aukščiausiojo Teismo) bei Apeliacinių skundų tarybos kontaktinius duomenis galima rasti adresu http://www.domstol.dk.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Danijoje netaikytina.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Remiantis 2009 m. birželio 12 d. Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimu dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, reglamento VII skyrius dėl centrinių institucijų bendradarbiavimo Danijai netaikomas.

Pagal 1956 m. birželio 20 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl išlaikymo išieškojimo užsienyje (JT konvencija), centrine institucija, kompetentinga nagrinėti tarptautines išlaikymo bylas, paskirta Socialinio draudimo apeliacinė taryba (Ankestyrelsen).

Įsiskolinimų išieškojimo institucija (Gældsstyrelsen) yra įgaliota tarpininkauti nagrinėjant bet kokį prašymą pripažinti ar išieškoti išlaikymą (užtikrinti jo vykdymą) užsienyje pagal JT konvenciją.

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Danijoje netaikytina.

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Įsiskolinimų išieškojimo institucija (Gældsstyrelsen) surenka vykdytinu teismo sprendimu reikalaujamas sumas. Jei jos nesumokamos, įsiskolinimų išieškojimo institucija užtikrina sprendimo vykdymą.

Jeigu išieškant įsiskolinimus ar vykdant sprendimą skolininku pripažinta bylos šalis šiuos reikalavimus užginčija, įsiskolinimų išieškojimo institucija perduoda bylą
Šeimos teisės departamentui, kuris šiuo klausimu priima sprendimą, kuriuo, be kita ko, išieškojimas ar sprendimo vykdymas gali būti nutrauktas arba sustabdytas.

Tačiau jei nagrinėjamas atvejis susijęs su įsiskolinimų išieškojimo institucijos veiksmais, ši institucija gali priimti sprendimą dėl reikalavimų pagrįstumo ir apimties. Taip pat ji gali sustabdyti sprendimo vykdymą.

Po Šeimos teisės departamento sprendimo priėmimo per keturias savaites galima kreiptis į Šeimos bylų teismą dėl sprendimo peržiūrėjimo. Tokiais atvejais Šeimos teisės departamentas gali sprendimą nagrinėti pakartotinai, net jei bylos šalis jam pateikė prašymą dėl teisminės peržiūros.

Jeigu nagrinėjamas atvejis susijęs su įsiskolinimų išieškojimo institucijos veiksmais, šios institucijos sprendimus dėl reikalaujamų sumų išieškojimo ir pan., įskaitant sprendimus dėl reikalavimų pagrįstumo ir apimties, galima apskųsti Nacionalinei mokestinių ginčų komisijai (Landsskatteretten).

Sprendimų vykdymo ir smulkių ieškinių teismas (Fogedretten) priima sprendimus dėl įsiskolinimų išieškojimo institucijos įvykdyto arešto užginčijimo. Šio teismo sprendimus galima apskųsti Aukštajam teismui (landsret). Jei reikalavimų dydis neviršija 20 000 DKK, sprendimų vykdymo ir smulkių ieškinių teismo sprendimą galima apskųsti tik gavus Apeliacinių skundų tarybos (Procesbevillingsnævnet) leidimą. Aukštojo teismo sprendimus apeliacinėse bylose galima apskųsti Aukščiausiajam Teismui gavus Apeliacinių skundų tarybos leidimą.

Pagal Konstitucijos 63 straipsnį Socialinio draudimo apeliacinės tarybos ir Nacionalinės mokestinių ginčų komisijos (Landsskatteretten) priimti sprendimai gali būti peržiūrimi teisme. Su reikalavimu peržiūrėti šių institucijų priimtą sprendimą ieškovas gali kreiptis į teismą pagal savo nuolatinę gyvenamąją vietą, jeigu ji yra Danijoje. Jei ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta ne Danijoje, ieškinys pateikiamas Kopenhagos apylinkės teismui (Københavns Byret). Kopenhagos apylinkės teismo sprendimus galima apskųsti Aukštajam teismui (landsret), o šio teismo sprendimus – Aukščiausiajam Teismui (Højesteret), prieš tai gavus Apeliacinių skundų tarybos (Procesbevillingsnævnet) leidimą. Jei byla yra susijusi su principiniu klausimu, bylos šalies prašymu Kopenhagos apylinkės teismas gali perduoti bylą nagrinėti Aukštajam teismui.


Kontaktiniai duomenys

Familieretshuset (Šeimos teisės departamentas)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark (Danija).

E. paštas: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Interneto svetainė: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen (Įsiskolinimų išieškojimo institucija)

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Danmark (Danija)

Tel.: +45 70157304

Interneto svetainė: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten (Nacionalinė mokestinių ginčų komisija)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danmark (Danija)

E. paštas: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Teismų (apylinkės teismų, Aukštųjų teismų ir Aukščiausiojo Teismo) bei Apeliacinių skundų tarybos kontaktinius duomenis galima rasti adresu http://www.domstol.dk.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

20, 28 ir 40 straipsniuose nurodytus dokumentus Danijoje galima pateikti išverstus į danų, suomių, islandų, norvegų ir švedų kalbas.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Danijoje netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 09/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.