Išlaikymo prievolės

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

27 straipsnio 1 dalyje nurodytas bylas kompetentingas nagrinėti apygardos teismas (käräjäoikeus/tingsrätt). 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus nagrinėja apeliacinis teismas (hovioikeus/hovrätt).

Informacijos, kaip susisiekti su šiais teismais, galima rasti Teisingumo ministerijos svetainėje http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Viena iš 33 straipsnyje nurodytų užginčijimo priemonių yra kasacinis skundas Aukščiausiajam Teismui (korkein oikeus/högsta domstolen), jei pripažįstama, kad jis leistinas (kai taikytina, Teismo proceso kodekso 30 skyriaus 1–5 straipsniai).

Apeliacinio teismo sprendimai gali būti skundžiami Aukščiausiajame Teisme.

Asmuo, norintis apskųsti sprendimą, turi prašyti Aukščiausiojo Teismo leidimo pateikti kasacinį skundą.

Toks leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei išnagrinėjus šią bylą priimtas Aukščiausiojo Teismo sprendimas teisės aiškinimo požiūriu svarbus kitose panašiose bylose, arba siekiant nuosekliai taikyti teisę. Be to, leidimas pateikti kasacinį skundą gali būti suteiktas, jei byloje buvo padaryta procesinė ar kitokia klaida, dėl kurios sprendimą reikia peržiūrėti arba panaikinti, ar dėl kitos svarbios priežasties.

Sprendimo apskundimo procedūra aprašoma Apeliacinio teismo sprendimo priede. Aprašyme nurodoma, kokie yra teisiškai įmanomi leidimo pateikti kasacinį skundą pagrindai ir kokių veiksmų turi imtis tokio leidimo prašantis asmuo, kad jo skundas būtų nagrinėjamas Aukščiausiajame Teisme. Terminas, per kurį galima prašyti leidimo pateikti kasacinį skundą ir jį pateikti – 60 dienų nuo Apeliacinio teismo sprendimo įteikimo proceso šalims.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Prašymai peržiūrėti teismo sprendimą pagal 19 straipsnį pateikiami teismui, paskutiniam priėmusiam sprendimą toje byloje. Taikoma atitinkamai Teismo proceso kodekso 31 skyriaus 3–5 straipsniuose ir 14a straipsnyje nustatyta procedūra. Informacijos, kaip susisiekti su šiais teismais, galima rasti Teisingumo ministerijos svetainėje http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Suomijos centrinė institucija yra Teisingumo ministerija (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Duomenys ryšiams:

Oikeusministeriö (Teisingumo ministerija)

Tarptautinės teisinės pagalbos skyrius

Box 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. 358-9-1606 7628

Faks. 358-9-1606 7524

E. paštas maintenance.ca@om.fi

Atkreipiame dėmesį, kad Suomijos socialinio draudimo institutas (Kansaneläkelaitos (KELA)/Folkpensionsanstalten), kuris yra viešoji įstaiga, gali atlikti tam tikrus centrinės institucijos jam pavestas funkcijas (išsamiau apie tai žr. 71 straipsnio 1 dalies e punktą dėl viešųjų įstaigų). Tačiau visi Suomijoje teikiami prašymai turi būti adresuoti Teisingumo minsterijai.

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Pagal Išlaikymo reglamento 51 straipsnio 3 dalį paskirta valdžios institucija yra Socialinio draudimo institucija (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten).
Jei asmeniui, turinčiam teisę gauti išlaikymą, Socialinio draudimo institucija jį suteikia, ji vykdo šias centrinės institucijos funkcijas:

  • pateikia prašymą dėl teismo sprendimo pripažinimo ar dėl jo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu pagal 56 straipsnio 1 dalies a punktą;
  • pateikia prašymą dėl teismo sprendimo, priimto arba pripažinto prašomojoje valstybėje narėje, vykdymo pagal 56 straipsnio 1 dalies b punktą;
  • pateikia prašymą imtis specifinių priemonių pagal 53 straipsnio 1 dalį.

Socialinio draudimo institucijos duomenys ryšiams:

Kansaneläkelaitos (Socialinio draudimo institucija)
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki

Finland

Tel. +35820 634 4940 (fiziniams asmenims)

+35820 634 4942 (institucijoms)

E. paštas maintenance@kela.fi

Interneto svetainė: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

21 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija yra teismo antstolis (ulosottomies/utmätningsman) atsakovo įprastinėje ar nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Šiame straipsnyje nurodytą prašymą galima pateikti bet kuriai vietos vykdymo įstaigai.

Informacijos, kaip susisiekti su vykdymo įstaigomis, galima rasti Teisingumo ministerijos svetainėje http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

20, 28 ir 40 straipsniuose nurodytus dokumentus Suomijoje galima pateikti išverstus į suomių, švedų arba anglų kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Suomija ryšius palaiko suomių, švedų arba anglų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 04/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.