Išlaikymo prievolės

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

27 straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetententinga institucija yra civilinio teismo (Tribunal judiciaire) pirmininkas arba Notarų rūmų pirmininkas.

32 straipsnio 2 dalyje nurodyta kompetentinga institucija yra apeliacinis teismas (Cour d'appel).

Kuris teismas, kompetentingas pagal 27 straipsnio 1 dalį, turi vietos jurisdikciją, nustatoma pagal 27 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į vykdytiname teismo sprendime nurodyto skolininko įprastinę gyvenamąją vietą arba teismo sprendimo vykdymo vietą.

32 straipsnio 2 dalyje nurodyta institucija taip pat kompetentinga nagrinėti skundus dėl šeimos bylų teisėjo (juge aux affaires familiales) priimtų sprendimų.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

33 straipsnyje nurodyta procdūra yra kasacinis skundas (pourvoi en cassation), pateikiamas kasaciniam teismui (Cour de Cassation) pagal taisykles, nustatytas Civilinio proceso kodekso 973–982 ir 1009–1031 straipsniuose.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Reglamento 19 straipsnyje nurodyta peržiūros procedūra yra prašymas peržiūrėti teismo sprendimą, kurį galima pateikti apeliaciniam teismui (Cour d'appel), kompetentingam peržiūrėti atitinkamą sprendimą priėmusio teismo sprendimus.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefonas (+33) (0) 1 43 17 91 99

Faksas (+33) (0)1 43 17 81 97

Specialusis e. pašto adresas recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Vietos jurisdikciją vykdyti teismo sprendimą turi skolininko gyvenamosios vietos arba teismo sprendimo vykdymo vietos teismas.Jei skolininkas gyvena užsienyje ar jo gyvenamoji vieta nežinoma, jurisdikciją turi teismo sprendimo vykdymo vietos teismas.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Tik prancūzų kalba.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Tik prancūzų kalba.

Paskutinis naujinimas: 03/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.