Išlaikymo prievolės

Italija

Turinį pateikė
Italija

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

27 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu ir 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus dėl sprendimų, priimtų išnagrinėjus tokius prašymus, kompetentingi nagrinėti apeliaciniai teismai (Corti di Appello).

Informacijos apie šiuos teismus galima rasti svetainėje www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – Corti di Appello).

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Reglamento 33 straipsnyje nurodytos užginčijimo priemonės yra įprastinės ir išimtinės tokių sprendimų skundimo procedūros: kasacinis skundas (ricorso per cassazione), bylos atnaujinimas tame pačiame teisme (revocazione) ir procesas pagal trečiojo asmens skundą (opposizione di terzo).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Teismo sprendimo peržiūrą pagal 19 straipsnį kompetentingi atlikti teismai, kurie tą sprendimą priėmė; skundui taikomos tos pačios procesinės teisės nuostatos kaip ir priimant peržiūrimą sprendimą.

Informacijos apie šiuos teismus galima rasti čia.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Centrinė institucija yra Teisingumo ministerijos Nepilnamečių justicijos departamentas.

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel. +39 6 68188326; +39 6 68188331

Faksas +39 6 68188323

E. paštas autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Patvirtintas e. paštas prot.dgmc@giustiziacert.it

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

21 straipsnyje minimus vykdymo įgaliojimus turinčios kompetentingos institucijos yra bendrosios kompetencijos teismai (pagal Italijos Civilinio proceso kodekso 9 straipsnio antrą dalį).

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

20, 28 ir 40 straipsniuose nurodyti dokumentai turi būti pateikiami išversti į italų kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Ryšius su kitomis centrinėmis institucijomis pagal 59 straipsnį centrinė institucija palaiko italų kalba.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.