Išlaikymo prievolės

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lietuva

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal reglamento 27 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal reglamento 32 straipsnio 2 dalį nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas.

Lietuvos apeliacinis teismas

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
telefono Nr. (8 5) 266 3479

fakso Nr. (8 5) 266 3060
elektroninis paštas :apeliacinis@apeliacinis.lt

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, kurią Lietuvos apeliacinis teismas priima išnagrinėjęs skundą dėl sprendimo dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Šiems skundams nagrinėti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytos bylų proceso kasaciniame teisme taisyklės taikomos tiek, kiek reglamentas ir Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas nenustato kitaip. Priimtas kasacinis skundas prioriteto tvarka įrašomas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nustato ne ilgesnį kaip keturiolikos dienų terminą atsiliepimams į kasacinį skundą pateikti. Pranešime apie kasacinio skundo įrašymą į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 7 dalis) Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praneša šalims ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims apie nustatytą terminą atsiliepimams į kasacinį skundą pateikti.

Atsiliepimus į kasacinį skundą šalys privalo, o kiti byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę raštu pateikti per Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nustatytą terminą. Šis terminas skaičiuojamas nuo skundo įrašymo į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Teismo sprendimą dėl išlaikymo pagal reglamento 19 straipsnį peržiūri šį sprendimą priėmęs teismas. Priėmęs prašymą peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių, teismas šio prašymo ir jo priedų kopijas persiunčia ieškovui ir informuoja, kad šis per keturiolika dienų nuo prašymo išsiuntimo privalo raštu pateikti atsiliepimą į prašymą. Prašymą peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių teismas nagrinėja rašytinio proceso tvarka. Teismas, nusprendęs, kad tai yra būtina, paskiria žodinį prašymo peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių nagrinėjimą. Paduotą prašymą peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo termino pateikti atsiliepimą į prašymą pabaigos dienos ir priima nutartį dėl vieno iš reglamento 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų sprendimų.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Lietuva

Telefono Nr.: +370 700 00211, +370 700 00190

Fakso Nr.: +370 700 35004

Elektroninis paštas: teisinepagalba@vgtp.lt

Interneto svetainė: https://vgtpt.lrv.lt/lt

 

Centrinės institucijos funkcijas, kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių nei 21 m. asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, atlieka Valstybinio socialinio fondo valdyba - Mažeikių skyrius:

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Lietuva

Telefono Nr.: +370 443 26659

Fakso Nr.: +370 443 27341

Elektroninis paštas: mazeikiai@sodra.lt

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių kaip 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, reglamento 51 straipsnyje nurodytas centrinės institucijos funkcijas atlieka Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kontaktiniai duomenys:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Telefono Nr.: (8 5) 272 8081

Fakso Nr.: (8 5) 265 3984
Elektroninis paštas: info@vif.lt

Kai aplinkybės reikalauja, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas dėl reglamento 56 straipsnyje nurodytų prašymų užtikrinamas Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka tiek, kiek Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas ir reglamentas nenustato kitaip. Kai nagrinėjant reglamento 56 straipsnyje nurodytus prašymus paaiškėja, kad pareiškėjui reikalinga valstybės garantuojama teisinė pagalba, Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perduoda pareiškėjo prašymą suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą tiesiogiai kompetentingoms valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančioms institucijoms - Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms.

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Adresas

Telefonas

Faksas

E. paštas

Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Reglamento 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus prašymus dėl atsisakymo visiškai arba iš dalies vykdyti kilmės teismo sprendimą dėl išlaikymo nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas.

Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Telefono №.: (8 5) 266 3479
Faks №.: (8 5) 266 3060
Elektroninis paštas: apeliacinis@apeliacinis.lt

Reglamento 21 straipsnio 3 dalyje nurodytus prašymus dėl kilmės teismo sprendimo dėl išlaikymo vykdymo sustabdymo visiškai arba iš dalies nagrinėja vykdymo vietos apylinkės teismas.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Verčiant raštu reglamento 20 straipsnyje nurodytus dokumentus, yra priimtina lietuvių kalba; verčiant 28 ir 40 straipsniuose nurodytus dokumentus, yra priimtina ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Lietuvos Respublikos centrinei institucijai ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis tikslais, kaip nurody reglamento 59 straipsnyje, yra priimtina ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.