Išlaikymo prievolės

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Reglamento 27 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu kompetentingi nagrinėti teisėjai, apygardos teisme nagrinėjantys prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

32 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus dėl sprendimų, priimtų išnagrinėjus tokius prašymus, kompetentingi nagrinėti apygardos teismai, kurių teisėjai, atsakingi už laikinąsias apsaugos priemones, priėmė sprendimą dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu.Informaciją, kaip susisiekti su šiais apygardos teismais, galima rasti Teisėjų tarybos (Raad van de rechtspraak) interneto svetainėje www.rechtspraak.nl.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

33 straipsnyje nurodyta užginčijimo priemonė yra kasacinis skundas.

Kasacinius skundus nagrinėja aukščiausios pakopos bendrosios kompetencijos teismas – Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas (Hoge Raad der Nederlanden). Kasacijos procedūros tikslas – užtikrinti teisės taikymo nuoseklumą, kontroliuoti teisės raidą ir užtikrinti teisinę apsaugą. Kasacine instancija byla peržiūrima tik teisės klausimu. Aukščiausiasis Teismas patikrina tik tai, ar teisė, įskaitant proceso teisę, buvo pritaikyta teisingai. Jis yra saistomas skundžiamu sprendimu nustatytų faktinių aplinkybių. Nagrinėjant kasacinį skundą proceso šalims atstovauja Aukščiausiojo Teismo advokatas.

Pagal apskundimo procedūrą skundas pateikiamas nurodant jo pagrindus. Atsakovas gali pateikti atsiliepimą per tris savaites (ar kitą Aukščiausiojo Teismo nustatytą laikotarpį). Jei bylos nagrinėjimui reikia, advokatai gali pateikti išaiškinimų. Aukščiausiojo Teismo Generalinis prokuroras pateikia raštišką nuomonę, kuria Aukščiausiasis Teismas remiasi priimdamas sprendimą.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Nurodžius vieną iš reglamento 19 straipsnyje nurodytų pagrindų ir per šiame straipsnyje nurodytą terminą prašymas peržiūrėti teismo sprendimą pateikiamas šį sprendimą priėmusiam teismui. Nyderlanduose tai gali būti apygardos teismas arba Aukštesnysis teismas.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Vykdyti centrinės institucijos funkcijas pavesta Nacionaliniam išlaikymo išmokų kaupimo biurui (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, LBIO).

LBIO duomenys ryšiams:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefonas (+31)(0) 10 289 4895

Faksas (+31)(0) 10 289 4882

E. paštas: iia@lbio.nl

Svetainė www.lbio.nl

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Teismo sprendimus vykdyti kompetentingi teismo antstoliai.

Karališkosios Nyderlandų teisėtvarkos darbuotojų profesinės organizacijos (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) duomenys ryšiams:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Telefonas (+31) (0)70 890 3530

Faksas (+31) (0)70 890 3531

E. paštas: kbvg@kbvg.nl

Svetainė http://www.kbvg.nl

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie visus Nyderlandų teismo antstolius ir nurodomi jų adresai.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

20, 28 ir 40 straipsniuose nurodytus dokumentus galima pateikti tik išverstus į olandų kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

59 straipsnio 1 dalyje nurodytas prašymas ar prašymo forma turi būti pildomi olandų kalba.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.