Išlaikymo prievolės

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Lenkijos Respublikoje kompetentingi teismai pagal Reglamento Nr. 4/2009 27 straipsnio 1 dalį yra apygardos teismai (sądy okręgowe) (pagal 1964 m. lapkričio 17 d. Civilinio proceso kodekso 1151 straipsnio1 1 dalį).

Reglamento Nr. 4/2009 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus Lenkijos Respublikoje kompetentingi nagrinėti apeliaciniai teismai (394 ir tolesni straipsniai kartu su Civilinio proceso kodekso 1151 straipsniu1). Skundas teikiamas apeliaciniam teismui per apygardos teismą, kuris priėmė skundžiamą sprendimą (369 straipsnis kartu su Civilinio proceso kodekso 397 straipsnio 2 dalimi).

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Lenkijoje Reglamento (EB) Nr. 4/2009 33 straipsnyje nurodyta sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra pagal Civilinio proceso kodekso 3981–21 straipsnį yra kasacinis skundas (skarga kasacyjna). Kompetentingas teismas yra aukščiausiasis teismas (Sąd Najwyższy). Skundas aukščiausiajam teismui teikiamas per apeliacinį teismą, kuris priėmė skundžiamą sprendimą (Lenkijos Civilinio proceso kodekso 3985 straipsnio 1 dalis kartu su 11511 straipsnio 3 dalimi).

Aukščiausiojo Teismo kontaktiniai duomenys:

Aukščiausiasis Teismas (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Lenkija

Telefonas +48 22 530 8246

E. paštas: ppsek@sn.pl

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Reglamento (EB) Nr. 4/2009 19 straipsnyje nurodyta procedūra Lenkijos Respublikoje yra Civilinio proceso kodekso 11442 straipsnyje reglamentuojama sprendimo dėl išlaikymo panaikinimo procedūra. Prašymas pradėti šią procedūrą teikiamas ginčijamą sprendimą priėmusiam teismui. Tai reiškia, kad priklausomai nuo to, kuris teismas priėmė ginčijamą sprendimą dėl išlaikymo, jurisdikciją pagal Reglamento (EB) Nr. 4/2009 19 straipsnio 1 dalį gali turėti:

a) apylinkės teismas (sąd rejonowy);

b) apygardos teismas (sąd okręgowy) (jeigu tas teismas sprendimą dėl išlaikymo priėmė gyvenimo skyrium nustatymo, santuokos nutraukimo arba pripažinimo negaliojančia byloje).

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 4/2009 49 straipsnio 1 dalį paskirta Lenkijos Respublikos centrinė institucija yra:

Teisingumo ministerija (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių departamentas (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Tarptautinio išlaikymo išmokų išieškojimo ir tarpvalstybinių tyrimų dėl tėvų pareigų skyrius (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel./faksas: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

e. paštas alimenty@ms.gov.pl

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Apygardų teismams pavesta vykdyti centrinės institucijos funkcijas, t. y. perduoti prašymus ir imtis tinkamų veiksmų dėl pateiktų prašymų.

Kontaktiniai apygardų teismų duomenys nurodyti 2 priede PDF (155 Kb) pl.

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Pagal Lenkijos Respublikos civilinio proceso kodekso 843 straipsnio 1 ir 2 dalis institucija, kompetentinga atlikti Reglamento (EB) Nr. 4/2009 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus, yra (dalykinę jurisdikciją turintis) apylinkės teismas, kurio veiklos teritorijoje atliekami vykdymo veiksmai, o jeigu vykdymo procedūra nepradėta – pagal bendrąsias nuostatas dalykinę jurisdikciją turintis apylinkės teismas.

Pagal Civilinio proceso kodekso 758 straipsnį institucija, kompetentinga atlikti Reglamento (EB) Nr. 4/2009 21 straipsnio 3 dalyje nurodytus veiksmus Lenkijos Respublikoje, yra apylinkės teismas, kurio teritorijoje veikia vykdymo veiksmus atliekantis teismo antstolis.

Teismų duomenys nurodyti https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Lenkijos Respublikoje priimami tik į lenkų kalbą išversti Reglamento (EB) Nr. 4/2009 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodyti dokumentai.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 4/2009 59 straipsnio 3 dalį paskirtoji Lenkijos Respublikos centrinė institucija kitų ryšių palaikymo tikslais laiko priimtinomis lenkų ir anglų kalbas.

Paskutinis naujinimas: 12/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.