Išlaikymo prievolės

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Nagrinėti prašymą paskelbti teismo sprendimą vykdytinu (exequatur) kompetentingas teismas, turintis jurisdikciją sprendime nurodyto skolininko įprastinėje gyvenamojoje vietoje arba sprendimo vykdymo vietoje (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 95 ir 1098 straipsniai).

Sprendimas, priimtas išnagrinėjus prašymą paskelbti teismo sprendimą vykdytinu (exequatur), gali būti skundžiamas. Nagrinėti skundus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu kompetentingas apeliacinis teismas (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 96 straipsnis).

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Apeliacine instancija priimtą sprendimą galima dar kartą skųsti aukštesnei instancijai teisės klausimu (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis). Teismo sprendimo peržiūrą teisės klausimu atlieka Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucharest

Tel. 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Svetainė http://www.scj.ro.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

19 straipsnyje nurodytos peržiūros priemonės (procedura de reexaminare):

Kompetentingas yra ginčijamą sprendimą priėmęs teismas – paprastai tai apylinkės arba apygardos teismas.

Pagal Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 505 straipsnio 1 dalį ieškinys dėl panaikinimo pareiškiamas teismui, kurio priimtą sprendimą siekiama panaikinti.

Pagal Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 1 dalį prašymas peržiūrėti teismo sprendimą pateikiamas teismui, priėmusiam galutinį sprendimą, kurį prašoma peržiūrėti.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Teisingumo ministerija (Ministerul Justiţiei)

Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas (Direcţia Drept Internaţional şi Tratate)

Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucharest

cod 050741

tel. 0040372041077

faks. 0040372041079, 0040372041084

e. paštas ddit@just.ro or dreptinternational@just.ro

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Teismo sprendimą vykdyti kompetentinga institucija yra teismas, turintis jurisdikciją skolininko gyvenamojoje vietoje arba sprendimo vykdymo vietoje.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Rumunų k.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Ryšius su kitomis Europos Sąjungos centrinėmis institucijomis Teisingumo ministerija palaiko rumunų, taip pat anglų ir prancūzų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 01/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.