Išlaikymo prievolės

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovėnija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Visi apylinkių teismai (okrožna sodišča) yra kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 27 straipsnio 1 dalį.

Pagal 32 straipsnio 2 dalį teikiamus apeliacinius skundus dėl sprendimo dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu nagrinėja tas teismas, kuris paskelbė tą sprendimą vykdytinu.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Pagal Tarptautinės privatinės teisės ir procedūrų įstatymo (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) 109 straipsnį sprendimus dėl teisių gynimo procedūrų galima apskųsti Aukščiausiajam Teismui.

Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas

Tavčarjeva 9

1000 Liubliana

Telefonas (01) 366 44 44

Faksas (01) 366 43 01

E. paštas urad.vsrs@sodisce.si

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Pagal Civilinio proceso įstatymą (Zakon o pravdnem postopku) Slovėnijos Respublikoje taikomos 19 straipsnyje nurodytos procedūros atitinkamais atvejais yra bylos proceso atnaujinimas (Obnova postopka) (Civilinio proceso įstatymo 394–401 straipsniai) arba prašymas atkurti buvusią iki teisės pažeidimo padėtį (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (Civilinio proceso įstatymo 116–120 straipsniai).

Reglamento 19 straipsnyje nurodytos peržiūros procedūros jurisdikcija priklauso apylinkių teismams, visų pirma teismui, kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Slovėnijos centrinės institucijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys:

Slovėnijos Respublikos valstybės stipendijų, vystymosi, negalios ir išlaikymo fondas (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Liubliana

Telefonas +386 1 4720 990

Faksas +386 1 4345 899

E. paštas jpsklad@jps-rs.si

Interneto svetainė http://www.jpi-sklad.si/

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Nėra paskirtų viešųjų ar kitų įstaigų.

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Vykdymo srityje kompetentingos institucijos yra apygardų teismai (okrajna sodišča) (Vykdymo ir civilinių ieškinių užtikrinimo įstatymo 5 straipsnis (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Oficiali Slovėnijos Respublikos teismų kalba yra slovėnų kalba, išskyrus toliau išvardytus teismus, kurių oficialios kalbos yra slovėnų kalba ir viena iš nacionalinių bendruomenių kalbų:

Koperio apylinkės teismas

Ferrarska ulica 9

6000 Koperis

Slovėnų ir italų

Koperio apygardos teismas

Ferrarska ulica 9

6000 Koperis

Slovėnų ir italų

Pirano apygardos teismas

Tartinijev trg 1

6330 Piranas

Slovėnų ir italų

Lendavos apygardos teismas

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Slovėnų ir vengrų

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis tikslais Slovėnijos centrinė institucija patvirtino, jog be oficialiųjų kalbų gali būti vartojama anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 14/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.