Uzturēšanas saistības

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pieteikumi: attiecīgā iecirkņa tiesa (Bezirksgericht – saskaņā ar 27. panta 2. punktu, šī ir tiesa, kurai ir jurisdikcija parādnieka pastāvīgās dzīvesvietas vai izpildes vietā).

Pārsūdzības: pārsūdzību par lēmumu (Berufung) vai pārsūdzību par tiesību piemērošanas jautājumiem (Rekurs) iesniedz zemes tiesai (Landesgericht) ar iecirkņa tiesas, kas izsniedza lēmumu, starpniecību.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Austrijā: pārsūdzību par tiesību piemērošanas jautājumiem (Revisionsrekurs) saskaņā ar Izpildes kodeksa (Exekutionsordnung) 78. panta 1. punktu un 411. panta 4. punktu saistībā ar Civilprocesa kodeksa (Zivilprozessordnung) 528. pantu iesniedz iecirkņa tiesai (pirmās instances tiesa), kas to nodos Augstākajai tiesai (Oberster Gerichtshof) lēmuma pieņemšanai.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Noilguma gadījumā saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem: pieteikums atbrīvot (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) no sekām, ko izraisa prasības apstrīdēšanas termiņa neievērošana vai tiesas sēdes neapmeklēšana.

Ja dokuments nav pienācīgi noformēts saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem: pastāv divi pārsūdzības veidi, t. i., pārsūdzība par lēmumu (nepareizu spriedumu gadījumā) un pārsūdzība par tiesību piemērošanas jautājumiem (nepareiza tiesas rīkojuma pamatojuma gadījumā).

Kompetento tiesu nosaukumi un kontaktinformācija: visas pārsūdzības jāiesniedz pirmās instances tiesā, kas pati izlems šo jautājumu (piemēram, atbrīvojuma gadījumā), vai nodos to augstākas instances tiesai lēmuma pieņemšanai.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Visos jautājumos:

Bundesministerium für Justiz (Federālā Tieslietu ministrija)

Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organisationseinheit: Abteilung I 10

E-pasta adrese: team.z@bmj.gv.at

Tālr.: +43 1 52152 2142

Fakss: +43 1 52152 2829

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Par visiem izpildes jautājumiem lemj tiesa, kura ir kompetenta par izpildi saskaņā ar Izpildes kodeksa 17. līdz 19. pantu vai, ja nepieciešams, apelācijas tiesa.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Vācu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Angļu, franču un vācu valoda.

Lapa atjaunināta: 14/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.