Uzturēšanas saistības

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Beļģija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Tiesa, kura ir kompetenta lemt par izpildāmības deklarācijām, ir ģimenes tiesa (tribunal de la famille/familierechtbank).

Atbildētājs var apstrīdēt sākotnējo nolēmumu ģimenes tiesā; atbildētājs var iesniegt pārsūdzību apelācijas tiesā (cour d’appel/hof van beroep).

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Pārsūdzību par juridisku jautājumu (pourvoi en cassation/cassatieberoep) var iesniegt par otro spriedumu.

Kasācijas tiesas (Cour de cassation/Hof van cassatie) adrese: Palais de justice/Justitiepaleis, Place Poelaert/Poelaertplein 1, 1000 Brussels.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Atkarībā no konkrētajiem lietas apstākļiem atbilstīgi Beļģijas tiesību aktiem pusei, kura vēlas panākt nolēmuma pārskatīšanu, ir vairākas iespējas.

Pirmā. Tiesu kodeksa (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1051. pants nosaka, ka sprieduma pārsūdzību, balstoties uz faktiem vai juridiskiem jautājumiem, (appel/hoger beroep) var iesniegt viena mēneša laikā pēc sprieduma izsniegšanas vai dažos gadījumos viena mēneša laikā pēc paziņojuma par spriedumu, kas veikts saskaņā ar kodeksa 792. panta 2. un 3. punktu. To piemēro neatkarīgi no tā, vai abas puses ir piedalījušas sēdē.

Otrā. Kodeksa 1048. pantā ir noteikts, ka gadījumos, kad spriedums tiek pieņemts, vienai pusei nepiedaloties sēdē, var iesniegt iebildumu (opposition/oppositie) līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā — viena mēneša laikā pēc sprieduma izsniegšanas vai dažos gadījumos viena mēneša laikā pēc paziņojuma par spriedumu saskaņā ar kodeksa 792. panta 2. un 3. punktu.

Gadījumos, kad neviens no šiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem vairs nav pieejams attiecībā uz civillietu tiesas spriedumu (vai krimināltiesas nolēmumu par izskatītās lietas civiltiesiskajiem aspektiem), noteiktos apstākļos pusei var būt iespēja vērsties ar iesniegumu par ārkārtas izskatīšanu atbilstīgi kodeksa 1133. pantam (requête civile/herroeping van het gewijsde) sešu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas par spriedumu, lūdzot šo spriedumu atcelt.

Iepriekš minētie pārsūdzības, iebilduma un pieteikuma par ārkārtas izskatīšanu iesniegšanas termiņi neietekmē:

- termiņus, kas noteikti obligātajos pārvalstisko un starptautisko tiesību noteikumos;

- Tiesu kodeksa 50. panta noteikumu, kas nosaka termiņu, pēc kura beidzas tiesības uz pagarinājumu, ja tiek izpildīti noteikti tiesību aktos paredzēti nosacījumi;

- iespēju piemērot vispārējo tiesību principu, ko atkārtoti apstiprinājusi Kasācijas tiesa un kas nosaka, ka darbības izpildei pieļaujamo laika posmu pagarina par labu tai pusei, kura nav spējusi veikt attiecīgo darbību nepārvaramas varas dēļ.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Federālais Publiskais tiesu dienests
Starptautiskā sadarbība civillietās (Service de coopération internationale civile)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique
E-pasts :
aliments@just.fgov.be (lietām, kas jāizskata franču valodā)
alimentatie@just.fgov.be (lietām, kas jāizskata nīderlandiešu valodā)
Tālrunis:
+32(0)2 542 67 85 (lietām, kas jāizskata franču valodā)
+32(0)2 542 67 62 (lietām, kas jāizskata nīderlandiešu valodā)

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Kompetentā iestāde Regulas (EK) Nr. 4/2009 21. panta izpratnē ir ieturējumu tiesnesis (juge des saisies/beslagrechter), kura jurisdikcijā ietilpst ieturējuma vieta. Atbilstīgi Tiesu kodeksa 1395. pantam ieturējumu tiesneša jurisdikcijā atrodas visi pieteikumi par ieturējumiem un izpildes procesiem. Teritoriālo jurisdikciju nosaka saskaņā ar kodeksa 633. pantu.

Turklāt kodeksā noteikts, ka pirmās instances tiesai (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg) ir vispārēja teritoriāla jurisdikcija. Saskaņā ar kodeksa 569. panta 5. punktu pirmās instances tiesa izskata strīdus par spriedumu un nolēmumu izpildi. Tai arī ir neierobežota jurisdikcija atbilstīgi kodeksa 566. pantam.

Visbeidzot atbilstīgi Tiesu kodeksa 509. un sekojošiem pantiem iestādes, kas ir kompetentas nodrošināt tādu tiesu nolēmumu izpildi, kas pieņemti saskaņā ar iepriekš minēto regulu, ir tiesu izpildītāji (huissiers de justice/gerechtsdeurwaarders).

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Beļģijā tiek pieņemti dokumenti tikai izpildes vietā lietotajā oficiālajā valodā vai valodās, kā noteikts Beļģijas tiesību aktos.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Beļģijas centrālajā iestādē kā saziņas valoda ir pieņemama arī angļu valoda papildus tās oficiālajām valodām, proti, nīderlandiešu, franču un vācu valodām.

Lapa atjaunināta: 18/08/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.