Uzturēšanas saistības

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Bulgārija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pieteikums par tiesas nolēmuma vai cita akta izpildāmību, kas izsludināts kādā ES dalībvalstī, kurai nav saistošs 2007. gada Hāgas protokols, jāiesniedz tajā reģionālajā tiesā, kuras jurisdikcijā ir parādnieka pastāvīgā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta, vai akta izpildes vieta (Civilprocesa kodeksa 627.c pantā 1. punkts).

Nolēmumu var pārsūdzēt Sofijas Apelācijas tiesā saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas 32. pantā (Civilprocesa kodeksa 627.c panta 6. punkta 1. apakšpunkts).

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Sofijas Apelācijas tiesas nolēmumu var vēlreiz pārsūdzēt Augstākajā kasācijas tiesā (Civilprocesa kodeksa 627.c panta 6. punkta 2. apakšpunkts ).

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Ieinteresētā puse var lūgt Augstāko kasācijas tiesu atcelt nolēmumu, pamatojoties uz Regulas 19. panta 1. punktu (Civilprocesa kodeksa 637.a pants).

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Centrālā iestāde ir:

Tieslietu ministrija

Starptautiskās bērnu tiesiskās aizsardzības un starptautisko adopciju direktorāts

Adrese: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaria

Тālr. (+359) 2 9237 333

(+359) 2 9237 469

(+359) 2 9237 396

E-pasts: mpzdmo@justice.government.bg

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Lēmumus par izpildes atteikumu vai apturēšanu Regulas 21. panta nozīmē pieņem reģionālā tiesa (Civilprocesa kodeksa 627.b panta 2. punkts).

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Regulas 20., 28. un 40. panta vajadzībām pieņemamā valoda ir bulgāru valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Pieņemamā valoda centrālās iestādes saziņa ar citām centrālajām iestādēm, ka norādīts Regulas 59. pantā, ir bulgāru valoda

Lapa atjaunināta: 26/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.