Uzturēšanas saistības

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pieteikumus pasludināt izpildāmību un noteikt tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret pirmās instances tiesu nolēmumiem par pieteikumiem iesniedz rajona tiesā.

Apelācijas sūdzības par izpildāmības pasludināšanu iesniedz apgabaltiesā (otrās instances tiesa) ar rajona tiesas starpniecību, t. i., ar pirmās instances tiesas, kas pasludinājusi izpildāmību, starpniecību.

Kad procedūra attiecībā uz pieteikumu par izpildāmības pasludināšanu ir noslēgta, pasludinot galīgo lēmumu, rajona tiesa (pirmās instances tiesa), apstiprina, ka izpildāmības pasludināšana ir izpildāma.

Atbildīgās tiesas ir:

a) rajona tiesas (općinski sudovi; vsk. općinski sud) saskaņā ar Civilprocesa likumu (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas oficiālais laikraksts) Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) un saskaņā ar Likumu par tiesu apgabaliem un atrašanās vietām (Zakon o područjima i sjedištima sudova) (NN Nr. 67/18);

b) apgabaltiesas (županijski sudovi; vsk. županijski sud) saskaņā ar Civilprocesa likumu (NN Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) un saskaņā ar Likumu par tiesu apgabaliem un atrašanās vietām (NN Nr. 67/18).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Nolēmumu par pārsūdzību, atbilstoši Regulas 33. pantā minētajam, var apstrīdēt vienīgi, pusei iesniedzot priekšlikumu par lietas atkārtotu izskatīšanu (saskaņā ar Civilprocesa likuma 421.—428. pantu).

Priekšlikumu par lietas atkārtotu izskatīšanu vienmēr iesniedz tajā tiesā, kura pieņēmusi nolēmumu pirmajā instancē.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Saskaņā ar Civilprocesa likumu pārskatīšanas procedūra regulas 19. panta nolūkā jāuzsāk pēc tam, kad puse iesniegusi priekšlikumu par lietas atkārtotu izskatīšanu (saskaņā ar Civilprocesa likuma 421.–428. pantu). Priekšlikumu par lietas atkārtotu izskatīšanu vienmēr iesniedz tajā tiesā, kura pieņēmusi nolēmumu pirmajā instancē.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 117. pantu, puse var iesniegt priekšlikumu, lai atjaunotu iepriekšējo stāvokli, kas jāiesniedz tajā tiesā, kam būtu jāveic neveiktā darbība.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 4/2009 Horvātijas Republikas centrālā iestāde attiecībā uz uzturēšanas saistībām ir:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Darba, pensiju sistēmas, ģimenes un sociālās politikas lietu ministrija)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Tīmekļa vietne: https://mrosp.gov.hr/

Tālrunis: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fakss: +385 1 6106 171

E-pasts: eu-poslovi@mrosp.hr

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Rajona tiesas Horvātijā ir atbildīgas par izpildi regulas 21. panta izpratnē, pamatojoties uz Civilprocesa likumu (NN Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) Likumu par tiesu apgabaliem un atrašanās vietām (NN Nr. 67/18).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Attiecībā uz dokumentiem, kas minēti regulas 20., 28. un 40. pantā, Horvātijas Republika pieņem to tulkojumus horvātu valodā un latīņu rakstībā, saskaņā ar Civilprocesa likuma 6. pantu.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālām iestādēm, kā minēts Regulas 59. pantā, ir šādas:

a) pieprasījumu iesniegšanas un pieprasījuma veidlapas – horvātu valodā;

b) cita veida saziņai centrālā iestāde pēc pieprasījuma pieņem horvātu vai angļu valodu.

Lapa atjaunināta: 12/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.