Uzturēšanas saistības

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Pieteikumus pasludināt izpildāmību un tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret pirmās instances tiesu nolēmumiem par pieteikumiem iesniedz pilsētas tiesā.

Apelācijas sūdzības par izpildes pasludināšanu iesniedz valsts tiesā (otrās instances tiesa), izmantojot pilsētas tiesu, t. i., pirmās instances tiesā, kas pasludinājusi izpildāmību.

Kad procedūra attiecībā uz pieteikumu par izpildāmības pasludināšanu ir noslēgta, izdodot galīgo nolēmumu, pilsētas tiesa (pirmās instances tiesa), apstiprina, ka izpildāmības pasludināšana ir izpildāma.

Atbildīgās tiesas ir:

a) pilsētas tiesas (općinski sudovi; vienskaitlī općinski sud) saskaņā ar Civilprocesa likumu (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas oficiālais laikraksts) Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 un saskaņā ar Likumu par tiesu apgabaliem un rezidences vietām (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN No 128/14).

b) rajona tiesas (županijski sudovi; vienskaitlī županijski sud), saskaņā ar Civilprocesa likumu (Zakon o parničnom postupku) (NN Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 un saskaņā ar Likumu par tiesu apgabaliem un rezidences vietām (NN Nr. 128/14).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Nolēmumu par pārsūdzību, atbilstoši Regulas 33. pantā minētajam, var apstrīdēt vienīgi, pusei iesniedzot priekšlikumu par lietas atkārtotu izskatīšanu (saskaņā ar Civilprocesa likuma 421.—428. pantu).

Priekšlikumu par lietas atkārtotu izskatīšanu vienmēr iesniedz tajā tiesā, kura pieņēmusi nolēmumu pirmajā instancē.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Saskaņā ar Civilprocesa likumu pārskatīšanas procedūra regulas 19. panta nolūkā jāuzsāk pēc tam, kad puse iesniegusi priekšlikumu par lietas atkārtotu izskatīšanu (saskaņā ar Civilprocesa likuma 421.–428. pantu). Priekšlikumu par lietas atkārtotu izskatīšanu vienmēr iesniedz tajā tiesā, kura pieņēmusi nolēmumu pirmajā instancē.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 117. pantu, puse var iesniegt priekšlikumu, lai atjaunotu iepriekšējo stāvokli, kas jāiesniedz tajā tiesā, kam būtu jāveic neveiktā darbība.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 Horvātijas Republikas centrālā iestāde pārstāvju ir:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Demogrāfijas, ģimenes un jaunatnes lietu un sociālās politikas ministrija)

Trg Nevenke Topalušić 1

10 000 Zagreba

Tīmekļa vietne: https://mdomsp.gov.hr/

E-pasts: ministarstvo@mdomsp.hr

Tālr.: +385 1 555 7111

Faksa Nr.: + 385 1 555 7222

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Pilsētas tiesas Horvātijā ir atbildīgas par izpildāmību regulas 21. panta nozīmē, pamatojoties uz Civilprocesa likumu (NN Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) un Likumu par tiesu apgabaliem un rezidences vietām (NN Nr. 128/14).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Attiecībā uz dokumentiem, kas minēti regulas 20., 28. un 40. pantā, Horvātijas Republika pieņem to tulkojumus horvātu valodā un latīņu rakstībā, saskaņā ar Civilprocesa likuma 6. pantu.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālām iestādēm, kā minēts Regulas 59. pantā, ir šādas:

a) pieprasījumu iesniegšanas un pieprasījuma veidlapas – horvātu valodā;

b) cita veida saziņai centrālā iestāde pēc pieprasījuma pieņem horvātu vai angļu valodu.

Lapa atjaunināta: 25/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.