Uzturēšanas saistības

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Čehija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pieteikumu pasludināt izpildāmību saskaņā ar regulas 27. panta 1. punktu iesniedz abgabaltiesai vai tiesu izpildītājam.

Saskaņā ar 201. pantu un turpmākajiem pantiem grozītajā likumā Nr. 99/1963 (Civilprocesa kodekss) pārsūdzību par nolēmumu par pieteikumu pasludināt izpildāmību regulas 32. panta 2. punkta nozīmē iesniedz apgabaltiesā, kas pieņēma nolēmumu, vai apgabaltiesā, kurai ir teritoriālā jurisdikcija saskaņā ar 45. pantu likumā Nr. 120/2001 par tiesu izpildītājiem un izpildes darbībām (Izpildes kodekss) ar jaunākajiem grozījumiem.

Ja pieteikums pasludināt izpildāmību iesniegts tiesu izpildītājam, par apelācijas sūdzību par tiesu izpildītāja lēmumu lemj reģionālā tiesa tajā rajonā, kurā atrodas tiesa, kas atbild par izpildāmību.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Regulas 33. pantā minētā pārsūdzības procedūra ir prasība par tiesību akta atcelšanu (žaloba pro zmatečnost) saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 229. iedaļu un turpmākajām iedaļām, prasība par atkārtotu lietas izskatīšanu (žaloba na obnovu řízení) saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 228. un turpmākajām iedaļām un ārkārtas apelācija (dovolání) saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 236. un turpmākajām iedaļām un dažos gadījumos arī saskaņā ar Īpašā tiesvedības likuma 30. pantu.

Tomēr ārkārtas apelācijas sūdzības par lietas būtību nevar vērst pret spriedumiem attiecībā uz uzturēšanas saistībām.

Jurisdikcija par prasībām atcelt tiesību aktu un prasībām par jauna tiesas procesa ierosināšanu ir tiesai, kas lēma pirmajā instancē. Dažos īpašos gadījumos tas ir tās tiesas jurisdikcijā, kuras lēmums ir apstrīdēts(skatīt Civilprocesa kodeksa 235.a iedaļu). Ārkārtas pārsūdzības ir Augstākās tiesas jurisdikcijā – adrese: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Čehijas Republika.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Tiesa, kurai ir jurisdikcija izskatīt prasību par nolēmuma pārskatīšanu saskaņā ar regulas 19. pantu, ir reģionālā tiesa, kas pasludināja nolēmumu pirmajā instancē.

Kompetentā tiesa tieši piemēro regulas 19. pantu. Lēmumu, ar ko noraida pieteikumu par pārskatīšanu, var pārsūdzēt.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Centrālā iestāde ir:

Bērnu starptautiskās tiesiskās aizsardzības birojs (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Čehijas Republika

e-pasts: podatelna@umpod.cz

Tālrunis: 00420 542 215 522

Faksa Nr.: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Čehijas Republikas Tieslietu ministrija ir kompetentā valsts iestāde regulas 51. panta 3. punkta nozīmē; saskaņā ar likumu Nr. 629/2004 par juridisko palīdzību pārrobežu strīdos Eiropas Savienībā ar jaunākajiem grozījumiem tā ir pilnvarota gādāt, lai būtu nodrošināta juridiskā palīdzība saskaņā ar regulas 51. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

Kontaktinformācija:

Čehijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prāga 2

Čehijas Republika

E-pasts: moc@msp.justice.cz

Tālrunis: 00420 221 997 925

Fakss: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Iestādes, kas kompetentas saistībā ar izpildi regulas 21. pantā minētajos nolūkos, ir reģionālās tiesas.
To teritoriālā jurisdikcija noteikta Civilprocesa kodeksa 84.–86. pantā, ja pieteikums par nolēmuma izpildi iesniegts reģionālajā tiesā, vai Civilprocesa kodeksa 45. pantā, ja pieteikums iesniegts tiesu izpildītājam.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos, kā minēts regulas 20., 28. un 40. pantā, ir čehu un slovāku valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Papildus čehu valodai centrālā iestāde arī angļu un slovāku valodu atzīst par pieņemamu, lai sazinātos ar citām centrālām iestādēm, kā minēts 59. pantā.

Lapa atjaunināta: 07/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.