Uzturēšanas saistības

Dānija

Saturu nodrošina
Dānija

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pieteikumi pasludināt izpildāmību saskaņā ar 27. panta 1. punktu ir jāiesniedz Ģimenes tiesību aģentūrai (Familieretshuset).

Kontaktinformācija:

Statsforvaltningen (Valsts administrācija)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

E-pasts: post@familieretshuset.dk

Tālr.: +45 7256 7000

Tīmekļa vietne: Familieretshuset.dk

Ģimenes tiesību aģentūras lēmumus četru nedēļu laikā var iesniegt pārskatīšanai ģimenes lietu tiesā (familieret). Pieteikums par pārskatīšanu tiesā ir jāiesniedz Ģimenes tiesību aģentūrai. Konkrētās situācijās Ģimenes tiesību aģentūra var pārskatīt savu lēmumu pat tad, ja viena no pusēm ir pieprasījusi tā pārskatīšanu tiesā.

Ģimenes lietu tiesa ir vietējās rajona tiesas (byret) daļa. Skatīt http://www.domstol.dk.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Ģimenes lietu tiesas pasludinātu spriedumu lietā, kurā prasīts pārskatīt Ģimenes tiesību aģentūras pieņemtu lēmumu, var pārsūdzēt augstajā tiesā (landsret) tikai ar Apelāciju padomes (Procesbevillingsnævnet) atļauju. Apelāciju padome var dot atļauju pārsūdzēt spriedumu, ja ir jārisina principiāls jautājums vai pastāv citi īpaši iemesli. Pieteikumi atļaujai pārsūdzēt spriedumu jāiesniedz padomei četru nedēļu laikā pēc sprieduma pasludināšanas. Tomēr izņēmuma kārtā padome var dot atļauju pārsūdzēt spriedumu arī tad, ja pieteikums ir iesniegts pēc minētā termiņa, taču viena gada laikā pēc sprieduma pasludināšanas. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad ģimenes lietu tiesa lemj, izdodot rīkojumu, un tādā gadījumā pieteikuma iesniegšanas termiņš ir attiecīgi divas nedēļas un seši mēneši.

Spriedumus, ko augstā tiesa ir pasludinājusi otrajā instancē, nevar pārsūdzēt. Tomēr Apelāciju padome var atļaut sprieduma pārskatīšanu Augstākajā Tiesā (Højesteretten) kā trešajā instancē, ja ir jārisina principiāls jautājums. Pieteikums šādai pārskatīšanai ir jāiesniedz Apelāciju padomei četru nedēļu laikā pēc sprieduma pasludināšanas. Tomēr izņēmuma kārtā padome var dot atļauju pārsūdzēt spriedumu arī tad, ja pieteikums ir iesniegts pēc minētā termiņa, taču viena gada laikā pēc sprieduma pasludināšanas. Ja augstā tiesa lemj, izdodot rīkojumu, tās nolēmumu ar Apelāciju padomes atļauju var pārsūdzēt Augstākajā tiesā. Šādu atļauju var dot, ja ir jārisina principiāls jautājums. Pieteikumi atļaujai pārsūdzēt nolēmumu ir jāiesniedz Apelāciju padomei divu nedēļu laikā pēc nolēmuma taisīšanas. Izņēmuma kārtā Apelācijas padome var dot atļauju pārsūdzēt nolēmumu arī tad, ja pieteikums ir iesniegts pēc minētā termiņa, taču sešu mēnešu laikā pēc nolēmuma taisīšanas.

Tiesu (ģimenes lietu tiesu (rajona tiesu), augsto tiesu un Augstākās Tiesas) un Apelāciju padomes kontaktinformācija ir atrodama šeit: http://www.domstol.dk/.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Dānijā nepiemēro.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Regulas VII nodaļa, kas attiecas uz centrālo iestāžu sadarbību, Dānijai nav piemērojama saskaņā ar Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes 2009. gada 12. jūnija Nolīgumu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 1956. gada 20. jūnija Konvenciju par uzturlīdzekļu piedziņu ārvalstīs (ANO Konvencija) Dānijas Valsts sociālo jautājumu apelāciju padome tika noteikta kā centrālā iestāde, kas ir atbildīga par starptautiskām uzturēšanas saistību lietām.

Tomēr nokavēto maksājumu iekasēšanas iestāde (Dānijas Parādu piedziņas aģentūra, Gældsstyrelsen) ir pilnvarota būt par mediatoru attiecībā uz visiem pieteikumiem par uzturlīdzekļu prasījumu atzīšanu un izpildi (piedziņu) ārvalstīs saskaņā ar ANO Konvenciju.

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Dānijā nepiemēro.

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Nokavēto maksājumu iekasēšanas iestāde (Dānijas Parādu piedziņas aģentūra) iekasē prasījumu, kas izriet no izpildāmā nolēmuma. Ja prasījums netiek samaksāts, šī pati iestāde izpilda nolēmumu.

Ja maksājuma iekasēšanas vai izpildes gaitā puse, kurai maksājums ir jāveic, apstrīd prasījumu, nokavēto maksājumu iekasēšanas iestāde nodos lietu Ģimenes tiesību aģentūrai, kas pieņem lēmumu; tas var nozīmēt iekasēšanas vai izpildes noraidīšanu vai atlikšanu.

Tomēr nokavēto maksājumu iekasēšanas iestāde var pieņemt lēmumu par prasījuma pastāvēšanu un apmēru, ja jautājums attiecas uz nokavēto maksājumu iekasēšanas iestādes administrāciju. Tā var arī atlikt izpildi.

Par Ģimenes tiesību aģentūras pieņemtiem lēmumiem četru nedēļu laikā var prasīt pārskatīšanu ģimenes tiesā. Konkrētās situācijās Ģimenes tiesību aģentūra var pārskatīt lēmumu pat tad, ja viena no pusēm ir pieprasījusi tā pārskatīšanu tiesā.

Sūdzības par nokavēto maksājumu iekasēšanas iestādes lēmumiem par parādu piedziņu u. c., tai skaitā lēmumiem par prasījumu pastāvēšanu un apmēru, ja jautājums attiecas uz nokavēto maksājumu iekasēšanas iestādes darbībām saistība ar prasījumu, var iesniegt Valsts nodokļu tiesā (Landsskatteretten).

Izpildes un maza apmēra prasījumu tiesa (fogedret) lemj par iebildumiem pret apķīlājumiem, ko veikusi nokavēto maksājumu iekasēšanas iestāde. Pārsūdzību par izpildes un maza apmēra prasījumu tiesas nolēmumiem var iesniegt augstajā tiesā. Ja prasījuma mantiskā vērtība nepārsniedz DKK 20 000, sūdzību par izpildes un maza apmēra prasījumu tiesas nolēmumu var iesniegt tikai ar Apelāciju padomes atļauju. Sūdzības par augstās tiesas lēmumiem pārsūdzības lietās ar Apelācijas padomes atļauju var iesniegt Augstākajā Tiesā.

Lēmumus, ko pieņēmusi Sociālo jautājumu apelāciju padome un Valsts nodokļu tiesa, saskaņā ar konstitūcijas 63. pantu var pārskatīt tiesas. Ja prasītāja domicils ir Dānijā, pieteikums par šāda lēmuma pārskatīšanu ir jāiesniedz rajona tiesā, kuras teritoriālajā jurisdikcijā ir prasītāja domicils. Ja prasītājam nav domicila Dānijā, tiesvedība ir jāuzsāk Kopenhāgenas rajona tiesā. Rajona tiesas nolēmumus var pārsūdzēt attiecīgajā augstajā tiesā (landsret); savukārt augstās tiesas nolēmumus var pārsūdzēt Augstākajā Tiesā (Højesteretten), bet tikai ar Procesa apstiprināšanas komisijas (Procesbevillingsnævnet) piekrišanu. Saņemot puses pieteikumu, rajona tiesa var nodot lietu izskatīšanai augstajai tiesai, ja ir jārisina principiāls jautājums.


Kontaktinformācija

Ģimenes tiesību aģentūra

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

E-pasts: post@familieretshuset.dk

Tālr.: +45 7256 7000

Tīmekļa vietne: http://www.familieretshuset.dk

Dānijas Parādu piedziņas aģentūra

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Denmark

Tālr.: +45 70157304

Tīmekļa vietne: http://www.gaeldst.dk

Valsts nodokļu tiesa

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Denmark

E-pasts: sanst@sanst.dk

Tālr.: +45 3376 0909

Tiesu (rajona tiesu, augsto tiesu un Augstākās Tiesas) un Procesa apstiprināšanas komisijas kontaktinformācija ir atrodama šeit: http://www.domstol.dk/.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Dānija pieņem 20., 28. un 40. pantā minēto dokumentu tulkojumus dāņu, somu, islandiešu, norvēģu un zviedru valodā.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Dānijā nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 09/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.