Uzturēšanas saistības

Somija

Saturu nodrošina
Somija

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Rajona tiesa (käräjäoikeus/tingsrätt) ir kompetenta izskatīt pieteikumus saskaņā ar 27. panta 1. punktu. Pārsūdzības saskaņā ar 32. panta 2. punktu izskata Apelāciju tiesa (hovioikeus/hovrätt).

Minēto tiesu kontaktinformācija ir pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Apstrīdēšanas procedūra, kas minēta 33. pantā, nozīmē pārsūdzību Augstākajā tiesā (korkein oikeus/högsta domstolen), ar nosacījumu, ka tā ir pasludināta par pieļaujamu (ja piemērojamas Tiesvedības kodeksa 30. nodaļas 1.–5. iedaļas).

Pārsūdzības par Apelācijas tiesas spriedumiem un lēmumiem iesniedz Augstākajā tiesā.

Persona, kas vēlas pārsūdzēt spriedumu, pieprasa Augstākajai tiesai atļauju iesniegt pārsūdzību.

Atļauju var piešķirt tikai tad, ja ir svarīgi lietu izskatīt Augstākajā tiesā saistībā ar tiesību normu piemērošanu citos līdzīgos gadījumos vai tiesu prakses vienotības nodrošināšanai. Atļauju var piešķirt arī, ja tam ir īpaši iemesli lietā pieļauto procesuālo vai citu kļūdu dēļ, pamatojoties uz kurām spriedumu ir jāatceļ vai jāgroza, vai ja ir citi svarīgi iemesli atļaujas piešķiršanai.

Pārsūdzēšanas norādījumi tiek pievienoti Apelācijas tiesas nolēmumam. Norādījumos paskaidro, kādos gadījumos normatīvie akti ļauj piešķirt pārsūdzības atļauju un kā personai, kura pieprasa pārsūdzības atļauju, jārīkojas, lai sūdzība tiktu izskatīta Augstākajā tiesā. Pārsūdzības atļaujas pieprasīšanas un pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir 60 dienas no datuma, kad Apelācijas tiesas nolēmums ir padarīts pieejams pusēm.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Pieteikumu nolēmuma pārskatīšanai 19. pantā minētajā nolūkā iesniedz tiesai, kas pieņēmusi galīgo spriedumu lietā. Piemērojamā procedūra reglamentēta Tiesvedības kodeksa 31. nodaļas 3.–5. un 14.a iedaļā. Minēto tiesu kontaktinformācija ir pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Centrālā iestāde Somijā ir Tieslietu ministrija (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Kontaktinformācija:

Oikeusministeriö (Tieslietu ministrija)

Kansainvälisen oikeusavun yksikkö (Starptautiskās tiesiskās palīdzības nodaļa)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Valdība)

Tālrunis: 358-9-1606 7628

Fakss: 358-9-1606 7524

E-pasts: maintenance.ca.om@gov.fi

Jāņem vērā, ka atsevišķus centrālajai iestādei uzticētos uzdevumus var veikt Somijas Sociālās apdrošināšanas iestāde (Kansaneläkelaitos / Folkpensionsanstalten (KELA)), kas ir valsts struktūra (sīkāk skatīt 71. panta 1. punkta e) apakšpunktu — Valsts iestādes). Tomēr visi pieteikumi Somijā ir jāadresē Tieslietu ministrijai.

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Izraudzītā valsts iestāde saskaņā ar Uzturēšanas saistību regulas 51. panta 3. punktu ir Sociālās apdrošināšanas iestāde (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten).
Ja uzturēšanas līdzekļus personai, kurai tie pienākas, ir piešķīrusi Sociālās apdrošināšanas iestāde, minētā iestāde veic šādas centrālās iestādes funkcijas:

  • iesniedz pieteikumu par atzīšanu vai atzīšanu un nolēmuma izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 56. panta 1. punkta a) apakšpunktu;
  • iesniedz pieteikumu par tāda nolēmuma izpildi, kas ir pieņemts vai atzīts saņēmējā dalībvalstī saskaņā ar 56. panta 1. punkta b) apakšpunktu;
  • lūdz veikt īpašus pasākumus saskaņā ar 53. panta 1. punktu.

Sociālās apdrošināšanas iestādes kontaktinformācija:

Kansaneläkelaitos (Sociālās apdrošināšanas iestāde)
Recovery Centre
PL 450

FI-00056 Kela

Finland

Tālrunis: +358 20 634 4940 (privātpersonām)

+358 20 634 4942 (iestādēm)


E-pasts: maintenance@kela.fi

Tīmekļa vietne: http://www.kela.fi/

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Kompetentā iestāde 21. pantā minētajiem nolūkiem ir tiesu izpildītājs (ulosottomies/utmätningsman) atbildētāja dzīves vietā vai domicila vietā. Šajā pantā minēto pieteikumu var iesniegt jebkurai vietējai izpildes iestādei.

Minēto izpildes iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Somijā valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos, kā minēts 20., 28. un 40. pantā, ir somu, zviedru un angļu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Somija saziņas vajadzībām par pieņemamām atzīst somu, zviedru un angļu valodu.

Lapa atjaunināta: 22/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.