Uzturēšanas saistības

Francija

Saturu nodrošina
Francija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Kompetentā iestāde, kas norīkota saskaņā ar 27. panta 1.punktu, ir Civiltiesas priekšsēdētājs (Tribunal judiciaire) vai notāru padomes priekšsēdētājs.

Iestāde, kas norīkota saskaņā ar 32. panta 2. punktu ir Apelācijas tiesa (Cour d'appel).

Saskaņā ar 27. panta 2. punktu tiesu, kurai ir teritoriālā jurisdikcija saskaņā ar 27. panta 1. punktu, nosaka, ņemot vērā tās puses parasto dzīvesvietu, pret kuru ir vērsta izpilde, vai izpildes vietu.

Iestāde, kas norīkota saskaņā ar 32. panta 2. punktu, ir tiesīga izskatīt pārsūdzības, kas iesniegtas par nolēmumiem, ko pieņēmis ģimenes lietu tiesnesis (juge aux affaires familiales).

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Pārsūdzība, kas paredzēta 33. pantā, ir kasācijas sūdzība (pourvoi en cassation) Kasācijas tiesā saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 973.-982. pantā un 1009.-1031. pantā paredzētajiem noteikumiem.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Pārskatīšana, kas paredzēta regulas 19. pantā, ir sūdzība, ko var iesniegt tajā apelācijas tiesā, kuras jurisdikcijā ir tiesa, kas pieņēma pārsūdzēto nolēmumu.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Starptautisko un Eiropas lietu ministrija (Ministère des Affaires étrangères et européennes)

Ārvalstīs esošo Francijas pilsoņu un konsulārās administrācijas direktorāts (Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire)

Konvenciju, civillietu un tiesiskās palīdzības dienests (Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire)

Personu tiesību aizsardzības apakšdirektorāts (Sous-direction de la protection des droits des personnes)

Birojs uzturēšanas līdzekļu atgūšanai ārvalstīs (Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger)

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Tālrunis: + 33 (0)1 43 17 91 99

Fakss : +33 (0)1 43 17 81 97

E-pasta adrese: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Par izpildi atbildīgā vietējā tiesa ir tiesa, kas atrodas parādnieka dzīvesvietā vai vietā, kur notiek izpilde. Ja parādnieks dzīvo ārvalstīs vai viņa dzīvesvieta nav zināma, kompetentā tiesa ir izpildes vietas tiesa.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Tikai franču valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Tikai franču valoda.

Lapa atjaunināta: 08/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.