Uzturēšanas saistības

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pieteikumu par nolēmuma atzīšanu vai pieteikumu pasludināt izpildāmību saskaņā ar 27. pantu Regulā (EK) Nr. 4/2009 izskata apgabaltiesas ģimenes lietu nodaļa (Amtsgericht - Familiengericht) tās Augstākās reģionālās tiesas (Oberlandesgericht) atrašanās vietā, kuras apgabalā dzīvo persona, pret kuru vēršas nolēmums, vai kuras apgabalā ir jāveic izpilde (piekritības koncentrēšanās). Berlīnes Augstākās reģionālās tiesas (Kammergericht) apgabalā pieteikumu izskata Pankow-Weißensee apgabaltiesa.

Ja pieprasa pasludināt notariāla akta izpildāmību, šo aktu par izpildāmu var pasludināt arī notārs.

Pirmajā instancē pieņemtu nolēmumu par pieteikumu pasludināt izpildāmību saskaņā ar 32. pantu Regulā (EK) Nr. 4/2009 var pārsūdzēt, iesniedzot sūdzību. Sūdzību izskata Augstākā reģionālā tiesa (Oberlandesgericht). Sūdzību iesniedz tajā tiesā, kas pieņēmusi nolēmumu.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Saskaņā ar 33. pantu Regulā (EK) Nr. 4/2009 nolēmumu par pārsūdzību var apstrīdēt, iesniedzot īpašu sūdzību (Rechtsbeschwerde). Kompetenta ir Federālā tiesa (Bundesgerichtshof). Sūdzību iesniedz mēneša laikā no dienas, kad izniegts pārsūdzības nolēmums.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Pieteikuma par nolēmuma pārskatīšanu, kas paredzēts 19. pantā Regulā (EK) Nr. 4/2009, izskatīšana ir piekritīga tiesai, kas pieņēmusi nolēmumu. Ja ir izpildīti 19. panta nosacījumi, attiecīgi piemēro noteikumus par aizmugurisku spriedumu (Civilprocesa kodeksa 343. līdz 346. paragrāfs (§§ 343 bis 346 der Zivilprozessordnung [ZPO])). Ja nav izpildīti 19. panta nosacījumi, tiesa pieņem lēmumu par pieteikuma noraidīšanu. Lēmumu var pieņemt bez mutiskās procedūras.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Centrālā iestāde saskaņā ar 49. pantu Regulā (EK) Nr. 4/2009 ir Federālais tieslietu birojs (Bundesamt für Justiz).Adrese:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn

Federālais tieslietu birojs kā centrālā iestāde ir sasniedzams pa turpmāk minētajiem tālruņiem, faksu vai e-pastu.

Tālrunis:

Iekšzemes zvani: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Starptautiskie zvani: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Fakss:

Iekšzemes zvani:0228/99410-5202

Starptautiskie zvani: +49/228/99410-5202

E-pasts:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Uzturēšanas saistību regulas 21. pantā paredzētos pieteikumus izskata apgabaltiesas (Amtsgericht) kā tiesas, kas atbildīgas par izpildi.Teritoriālā piekritība ir tai apgabaltiesai, kuras apgabalā notiek vai notika izpildes procedūra.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Dokumentu tulkojumos, kā minēts 20., 28. un 40. pantā, pieņemamā valoda ir vienīgi vācu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Federālais tieslietu birojs kā centrālā iestāde ar citām centrālām iestādēm var sazināties (Regulas (EK) Nr. 4/200959. panta 3. punkts) angļu valodā, ja attiecīgās centrālās iestādes tam piekrīt.

Lapa atjaunināta: 08/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.