Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Uzturēšanas saistības

Gibraltārs

Saturu nodrošina
Gibraltārs

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Tiesa, kurai ir pienākums pasludināt izpildāmību, ir:

Clerk to the Magistrates’ Court (miertiesas sekretārs)

32-36 Town Range

Gibraltar

Tālr.: +350 2007 0471

Fakss: +350 2004 0483

Tiesa, kurai ir pienākums izskatīt pārsūdzības, ir:

Clerk to the Magistrates’ Court (miertiesas sekretārs)

32–36 Town Range

Gibraltar

Tālr.: +350 2007 0471

Fakss: +350 2004 0483

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Par pārsūdzību pieņemto lēmumu apstrīdēšanas procedūra ir:

pārsūdzība Augstākajā tiesā.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Apvienotajā Karalistē nepiemēro Regulas 19. pantu, jo Apvienotajai Karalistei nav saistošs 2007. gada Hāgas protokols.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Tieslietu ministrs,

Izglītības, tieslietu un starptautiskās informācijas apmaiņas ministrija — Minister for Justice, Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Tālr.: +350 2005 9267

Fakss: +350 2005 9271

E-pasts: moj@gibraltar.gov.gi

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Clerk to the Magistrates’ Court (miertiesas sekretārs)

32-36 Town Range

Gibraltar

Tālr.: +350 2007 0471

Fakss: +350 2004 0483

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Dokumentus, kas minēti 20., 28. un 40. pantā, visos Apvienotās Karalistes tiesu apgabalos ir atļauts tulkot angļu valodā.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Visos Apvienotās Karalistes tiesu apgabalos ar citām centrālajām iestādēm ir jāsazinās angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 12/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.