Uzturēšanas saistības

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Tiesa, kas ir kompetenta izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 27. panta 1. punktu, ir pirmās instances tiesa, un tiesa, kas ir kompetenta izskatīt nolēmumu par pieteikumu pārsūdzības saskaņā ar 32. panta 2. punktu, ir apelācijas tiesa, kuras teritoriālajā jurisdikcijā atrodas tā pirmās instances tiesa, kas pieņēma nolēmumu.

Pārsūdzības procedūra, kas paredzēta 32. panta 2. punktā, ir apelācijas sūdzība (έφεση).

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Apstrīdēšanas procedūra, kas paredzēta 33. pantā, ir pārsūdzība kasācijas kārtībā (αίτηση αναίρεσης). Tiesa, kas nodarbojas ar apstrīdēšanas procedūru, ir Grieķijas Augstākā Civillietu un Krimināllietu tiesa (Άρειος Πάγος).

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Saskaņā ar 19. pantu atbildētājs/puse, kas nebija ieradusies tiesā, var pieprasīt ārvalsts tiesas aizmuguriski pieņemta nolēmuma par uzturēšanas saistībām pārskatīšanu. Pieteikumu par aizmuguriski pieņemta uzturēšanas nolēmuma pārskatīšanu iesniedz tiesā, kas pieņēmusi nolēmumu.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās departaments ir norīkots par centrālo iestādi saskaņā ar 49. panta 3. punktu.

Μεσογείων 96 (Mesogeion 96)

11527 Athens

Tālr.: (+30) 213 1307312

Fakss: (+30) 213 1307499

E-pasts: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Grieķijas tiesības neparedz centrālās iestādes funkciju nodošanu valsts vai citām iestādēm kompetentas iestādes uzraudzībā, kā tas minēts 51. panta 3. punktā.

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Iestāde, kas kompetenta izpildes jautājumos 21. panta nolūkos, ir pirmās instances tiesa.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Grieķu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Valodas, ko centrālā iestāde atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālām iestādēm, kā minēts 59. pantā, ir grieķu un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 01/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.