Uzturēšanas saistības

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Ungārija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Rajona tiesa atrodas apgabaltiesas mītnē, Budapeštā, Budas Centra rajona tiesā. Apelācijas izskata apgabaltiesas vai – Budapeštā – Budapeštas Galvenā apgabaltiesa.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Lūgums nolēmuma pārskatīšanai Augstākajā tiesā (Curia) jāiesniedz tiesai, kas pirmajā instancē pieņēmusi apstrīdēto nolēmumu.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

19. pantā minēto pārskatīšanas procedūra jāuzsāk rajona tiesā, kas lēmusi pirmajā instancē, saskaņā ar noteikumiem par lietas atkārtotu izskatīšanu (1952. gada III Likums par Civilprocesa kodeksu, XIII nodaļa, 260.–269. pants).

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Ungārijas Tieslietu ministrija (Magyarország Igazságügyi Minisztériuma)

1051 Budapest

Nádor utca 22,

Tālr. (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

Fakss: (+36) 1 550 3946,

E-pasts: nmfo@im.gov.hu

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Tiesvedības saskaņā ar 21. panta 2. punktu – rajona tiesa, kas atrodas apgabaltiesas mītnē, vai Budapeštā - Budas Centra rajona tiesā. Tiesvedības saskaņā ar 21. panta 3. punktu – rajona tiesa, kuras jurisdikcijā ir reģistrēts tiesu izpildītājs, kurš veic izpildes darbības.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Ungāru valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

a) Veidlapas pieteikuma iesniegšanai: ungāru valodā

b) Veidlapas lūguma iesniegšanai: ungāru, angļu vai vācu valodā

c) Cita veida saziņai centrālā iestāde papildus ungāru valodai pēc pieprasījuma atzīst angļu un vācu valodu.

Lapa atjaunināta: 02/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.