Uzturēšanas saistības

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pieteikumu pasludināt izpildāmību saskaņā ar 27. panta 1. punktu un nolēmuma par pieteikumu pasludināt izpildāmību pārsūdzību saskaņā ar 32. panta 2. punktu ir kompetentas izskatīt apelācijas tiesas (Corti di Appello).

Informācija par šīm iestādēm ir atrodama tīmekļa vietnē www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Tiesvedība, apstrīdot pārsūdzības nolēmumu, kas minēta 33. pantā, ir parastā un ārkārtas tiesvedība šādu lēmumu apstrīdēšanai, proti, sūdzība kasācijas tiesai, nolēmuma atcelšana, ko veic tiesa, kas pieņēma nolēmumu, (revocazione) un trešo pušu iebildumi (opposizione di terzo).

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Kompetenta pārskatīt nolēmumu 19. panta nozīmē ir tā pati iestāde, kas izdeva nolēmumu; pieteikumu iesniedz saskaņā ar procesuālajiem noteikumiem, ko izmanto nolēmuma pieņemšanai pārskatīšanas procedūras ietvaros.

Minēto iestāžu kontaktinformācija ir pieejama šeit.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Centrālā iestāde ir Tieslietu ministrijas Nepilngadīgo tieslietu departaments (Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile):

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tālr.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fakss: +39 6 68188323

E-pasts: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Apliecinātā elektroniskā pastkaste: prot.dgmc@giustiziacert.it

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Kompetentās iestādes izpildes jautājumos 21.panta nolūkos ir parastās tiesas (Tribunali ordinari) (saskaņā ar Itālijas Civilprocesa kodeksa 9. pantu).

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Valoda, kas ir pieņemama dokumentu tulkojumos, kā minēts 20., 28. un 40. pantā, ir itāļu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Valoda, ko centrālā iestāde atzīst par pieņemamu, lai sazinātos ar citām centrālām iestādēm, kā minēts 59. pantā, ir itāļu valoda.

Lapa atjaunināta: 11/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.