Uzturēšanas saistības

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Latvija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Latvijā kompetentas izskatīt pieteikumus par izpildamības pasludināšanu saskaņā ar Regulas 27.panta 1.punktu ir vispārējās jurisdikcijas tiesas – rajona (pilsētas) tiesas.

Latvijā kompetentas izskatīt pārsūdzības par nolēmumiem izpildamības pasludināšanas lietās saskaņā ar Regulas 32.panta 2.punktu ir attiecīgās apgabaltiesas ar attiecīgās rajona (pilsētas) tiesas starpniecību.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Nolēmumu par pārsūdzību atbilstoši Regulas 33.pantam var pārsūdzēt Augstākajā tiesā Senātā ar attiecīgās apgabaltiesas starpniecību.

Kontaktinformācij a:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1511

Latvija

Tālrunis: +371 670 203 50

Fakss: +371 670 203 51

Е-pasts: at@at.gov.lv

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar nolēmuma pārskatīšanu var ierosināt atbildētājs, pamatojoties uz Regulas 19.pantu, iesniedzot pieteikumu:

1) par rajona (pilsētas) tiesas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu -attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu - Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai;

3) par Tiesu palātas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu - Augstākās tiesas Civillietu departamentam.

Pieteikumu nevar iesniegt, ja ir iestājies noilgums, lai iesniegtu izpildei izpildu dokumentu par attiecīgo nolēmumu.

Tiesa, izskatot pieteikumu, pārbauda, vai apstākļi, kurus norāda pieteicējs, atzīstami par nolēmuma pārskatīšanas apstākļiem saskaņā ar Regulas 19.pantu. Ja tiesa konstatē nolēmuma pārskatīšanas apstākļus, tā atceļ apstrīdēto nolēmumu pilnībā un nodod lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. Ja tiesa atzīst, ka pieteikumā norādītie apstākļi nav uzskatāmi par nolēmuma pārskatīšanas apstākļiem, tā pieteikumu noraida. Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Latvijā centrālās iestādes funkcijas veic Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija. Centrālās iestādes kontaktinformācija:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža iela 15

Rīgā LV-1010

Latvija

Tālrunis:+ 371 67 830 626

Fakss:+ 371 67 830 636

Е-pasts:pasts@ugf.gov.lv

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Latvijā Regulas 51. pantā minētās centrālo iestāžu īpašās funkcijas veic Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Latvijā kompetentas izskatīt pieteikumus par nolēmuma izpildes atteikumu vai apturēšanu saskaņā ar Regulas 21.pantu ir rajona (pilsētas) tiesas, kuras darbības teritorijā izpildāms ārvalsts tiesas nolēmums.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Latvija dokumentu tulkojumus, kas minēti Regulas 20., 28. un 40. pantā, pieņem tikai Latvijas valsts valodā - latviešu valodā.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Pieteikumus, kas minēti regulas 56. pantā (regulas VI un VII pielikums), Latvija pieņem tikai valsts valodā, t.i., latviešu valodā.

Lūgumus veikt īpašus pasākumus (regulas V pielikums) Latvija pieņem latviešu vai angļu valodā.

Citus paziņojumus centrālā iestāde pēc pieprasījuma pieņem latviešu vai angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 16/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.