Uzturēšanas saistības

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Latvija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Latvijā kompetentas izskatīt pieteikumus par izpildamības pasludināšanu saskaņā ar Regulas 27.panta 1.punktu ir vispārējās jurisdikcijas tiesas – rajona (pilsētas) tiesas.

Latvijā kompetentas izskatīt pārsūdzības par nolēmumiem izpildamības pasludināšanas lietās saskaņā ar Regulas 32.panta 2.punktu ir attiecīgās apgabaltiesas ar attiecīgās rajona (pilsētas) tiesas starpniecību. Proti, pieteikums adresējams attiecīgajai apgabaltiesai un iesniedzams attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Nolēmumu par pārsūdzību atbilstoši Regulas 33.pantam var pārsūdzēt Augstākajā tiesā Senātā ar attiecīgās apgabaltiesas starpniecību. Proti, pieteikums adresējams Augstākajai tiesai un iesniedzams attiecīgajā apgabaltiesā.

Kontaktinformācija:

Augstākā tiesa

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1511

Latvija

Tālrunis: +371 670 203 50

Fakss: +371 670 203 51

Е-pasts: at@at.gov.lv

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar nolēmuma pārskatīšanu var ierosināt atbildētājs, pamatojoties uz Regulas 19.pantu, iesniedzot pieteikumu:

1) par rajona (pilsētas) tiesas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu — attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu — Augstākajai tiesai;

3) par Tiesu palātas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu — Augstākās tiesas Civillietu departamentam.

Pieteikumu nevar iesniegt, ja ir iestājies noilgums tam, lai iesniegtu izpildei izpildu dokumentu par attiecīgo nolēmumu.

Pieteikumu, kurā nav norādīti apstākļi, kas saskaņā ar šā panta pirmajā daļā minētajām Eiropas Savienības tiesību normām var tikt atzīti par nolēmuma pārskatīšanas apstākļiem, nepieņem un atdod atpakaļ iesniedzējam. Tiesnesis atsakās pieņemt izskatīšanai pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar nolēmuma pārskatīšanu arī tad, ja pieteikums iesniegts atkārtoti un no tā neizriet, ka jautājuma izlemšanai nolēmuma pārskatīšanas apstākļi ir mainījušies. Par šādu tiesneša lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Adrese Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, Latvija

e-pasts maintenance@ugf.gov.lv

tālr. nr. +371 67830626

faksa nr. +371 67830636

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Latvijā Regulas 51. pantā minētās centrālo iestāžu īpašās funkcijas veic Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija. Minētais punkts attiecas uz public bodies un Regulas 64.panta izpratnē tās ir valsts iestādes, kas nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu un attiecīgi var iesniegt pārrobežu pieteikumu kā kreditori. Latvijā tā joprojām ir UGFA. Atsauce uz 51. pantu ir domāta tādā aspektā, ka citās valstīs ir nošķirta centrālā iestāde un public body, bet public body ir tiesīgs savu pārrobežu pieteikumu nosūtīt pa tiešo uz ārvalstīm bez savas centrālās iestādes starpniecības.

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Latvijā kompetentas izskatīt pieteikumus par nolēmuma izpildes atteikumu vai apturēšanu saskaņā ar Regulas 21.pantu ir rajona (pilsētas) tiesas, kuras darbības teritorijā izpildāms ārvalsts tiesas nolēmums.

Regulas 71(1)f attiecas uz izpildes institūciju – Latvijā tie ir Latvijas zvērināti tiesu izpildītāji. Savukārt atsauce uz 21.pantu attiecas uz Latvijas zvērināti tiesu izpildītāju tiesībām atteikt ievest izpildu lietu noilguma dēļ, apturēt izpildu lietvedību, ja ir cits tiesas nolēmums u.tml. Turklāt 21.pants attiecas uz lietām, kur exequatur ir atcelta – tātad tiesa nevērtē izpildāmību, izņemot, ja ir iesniegts pārskatīšanas pieprasījums saskaņā ar 19.pantu.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Latvija dokumentu tulkojumus, kas minēti Regulas 20., 28. un 40. pantā, pieņem tikai Latvijas valsts valodā - latviešu valodā.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Pieteikumus, kas minēti regulas 56. pantā (regulas VI un VII pielikums), Latvija pieņem tikai valsts valodā, t.i., latviešu valodā.

Lūgumus veikt īpašus pasākumus (regulas V pielikums) Latvija pieņem latviešu vai angļu valodā.

Citus paziņojumus centrālā iestāde pēc pieprasījuma pieņem latviešu vai angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 05/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.