Uzturēšanas saistības

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar regulas 27. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar regulas 32. panta 2. punktu izskata Lietuvos apeliacinis teismas [Lietuvas Apelācijas tiesa].

Lietuvas Apelācijas tiesa

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tālr.: (8 5) 266 3479

Fakss: (8 5) 266 3060
e-pasts:apeliacinis@apeliacinis.lt

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Nolēmumu, ko pieņēmusi Lietuvas Apelācijas tiesa, izskatot pārsūdzību par nolēmumu attiecībā uz izpildāmības pasludināšanas pieteikumu, var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Lietuvas Augstākajā tiesā. Šādas pārsūdzības tiek izskatītas saskaņā ar noteikumiem, ar ko reglamentē tiesvedību kasācijas tiesā, kā noteikts Lietuvas Civilprocesa kodeksā, ja vien regulā vai Lietuvas tiesību aktos, ar ko īsteno Eiropas Savienības un starptautiskos tiesību aktus civilprocesa jomā, nav noteikts citādāk. Pēc tam, kad ir pieņemta kasācijas sūdzība, to kā prioritāru jautājumu iekļauj to lietu sarakstā, kas Augstākajai tiesai jāizskata kasācijas kārtībā. Augstākā tiesa nosaka termiņu atbilžu iesniegšanai uz sūdzību, kurš nepārsniedz 14 dienas. Paziņojumā par sūdzības reģistrāciju to lietu sarakstā, kas Augstākajai tiesai jāizskata kasācijas kārtībā (Civilprocesa kodeksa 350. panta 7. punkts), Augstākā tiesa pusēm un citām lietā iesaistītajām personām dara zināmu termiņu, kas noteikts atbilžu iesniegšanai uz sūdzību.

Pusēm ir pienākums Augstākās tiesas noteiktajā termiņā iesniegt rakstisku atbildi uz sūdzību, bet citas lietā iesaistītās personas var iesniegt šādu rakstisku atbildi. Šo termiņu rēķina no dienas, kurā sūdzība tika iekļauta to lietu sarakstā, kas Augstākajai tiesai jāizskata kasācijas kārtībā.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Saskaņā ar regulas 19. pantu nolēmumus par uzturēšanu pārskata tā tiesa, kas tos pieņēmusi. Pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi pieteikumu par uzturēšanas saistību nolēmuma pārskatīšanu, tā nosūta minētā pieteikuma norakstu un tā pielikumus prasītājam un to informē par to, ka 14 dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas dienas ir jāsniedz rakstiska atbilde uz pieteikumu. Pieteikumu par uzturēšanas saistību nolēmuma pārskatīšanu tiesa izskata rakstveida procesā. Ja to uzskata par nepieciešamu, tiesa var nolemt izskatīt pieteikumu par uzturēšanas nolēmuma pārskatīšanu mutvārdu procesā. Tiesai pieteikums par uzturēšanas saistību nolēmuma pārskatīšanu jāizskata ne vēlāk kā 14 dienas pēc tam, kad beidzies termiņš atbilžu iesniegšanai, un jālemj par turpmāko rīcību saskaņā ar regulas 19. panta 3. punktu.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba [Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests]

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Lietuva

Tālr.: +370 700 00211, +370 700 00190

Fakss: +370 700 35004

E-pasts: teisinepagalba@vgtp.lt

Tīmekļa vietne: https://vgtpt.lrv.lt/en

Ja pieteikumi attiecas uz uzturēšanas saistībām, kas rodas no vecāku pienākumiem pret personām, kuras jaunākas par 21 gadu, centrālās iestādes funkcijas veic Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda valdes Mažeiķu filiāle.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Lietuva

Tālruņa numurs: +370 443 26659

Faksa numurs: +370 443 27341

E-pasts: mazeikiai@sodra.lt

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Ja pieteikumi attiecas uz uzturēšanas saistībām, kas rodas no vecāku pienākumiem pret personām, kuras jaunākas par 21 gadu, centrālās iestādes funkcijas saskaņā ar regulas 51. pantu veic Sociālā nodrošinājuma un darba ministrijas pakļautībā esošā Bērnu uzturlīdzekļu fonda pārvalde.

Sociālā nodrošinājuma un darba ministrijas pakļautībā esošās Bērnu uzturlīdzekļu fonda pārvaldes kontaktinformācija:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tālruņa numurs: (8 5) 272 8081

Faksa numurs: (8 5) 265 3984
E-pasts: info@vif.lt

Nepieciešamības gadījumā valsts garantēto juridisko palīdzību, kas attiecas uz regulas 56. pantā minētajiem pieteikumiem, nodrošina saskaņā ar procedūru, kura paredzēta Likumā par valsts garantēto juridisko palīdzību, ja vien Lietuvas tiesību aktos, ar ko īsteno ES un starptautisko tiesību aktus civilprocesa jomā, vai regulā nav noteikts citādāk. Ja regulas 56. pantā uzskaitīto pieteikumu izskatīšanas laikā kļūst acīmredzams, ka pieteikuma iesniedzējam ir nepieciešama valsts garantētā juridiskā palīdzība, Viļņas Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests un Sociālā nodrošinājuma un darba ministrijas pakļautībā esošā Bērnu uzturlīdzekļu fonda pārvalde pārsūta valsts garantētās juridiskās palīdzības pieteikumu tieši kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par valsts garantētās juridiskās palīdzības organizēšanu, proti, Lietuvas valsts garantētās juridiskās palīdzības dienestiem.

Lietuvas valsts garantētās juridiskās palīdzības dienestu nosaukumi un kontaktinformācija

Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests

Adrese

Tālrunis

Fakss

E-pasts

Viļņas Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Kauņas Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Klaipēdas Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Šauļu Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Panevēžas Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Pieteikumus par pilnīgu vai daļēju izcelsmes tiesas uzturēšanas nolēmuma izpildes atteikumu, kā minēts regulas 21. panta 2. punktā, izskata Lietuvas Apelācijas tiesa.

Lietuvas Apelācijas tiesa
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tālruņa numurs: (8 5) 266 3479
Faksa numurs: (8 5) 266 3060
E-pasts: apeliacinis@apeliacinis.lt

Pieteikumus par pilnīgu vai daļēju izcelsmes tiesas uzturēšanas nolēmuma izpildes apturēšanu, kā minēts regulas 21. panta 3. punktā, izskata rajona tiesa izpildes pieprasīšanas vietā.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Lietuviešu valoda ir vienīgā valoda, kas ir pieņemama dokumentu tulkojumos, kā minēts regulas 20. pantā, taču gan lietuviešu valoda, gan angļu valoda ir pieņemamas dokumentu tulkojumos, kā minēts regulas 28. un 40. pantā.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Valodas, kas ir pieņemamas saziņai starp Lietuvas centrālo iestādi un citām centrālajām iestādēm, kā minēts regulas 59. pantā, ir lietuviešu un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.