Uzturēšanas saistības

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Teritoriālā jurisdikcija

Pieteikumu pasludināt izpildāmību iesniedz apgabaltiesas (Tribunal d'Arrondissement) priekšsēdētājam.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luksemburgas apgabala tribunāls)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr: (+352) 47 59 81-1

Fakss:(+352)47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Dīkiršas apgabala tribunāls)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch

Tālr: (+352) 80 32 14 - 1

Fakss : (+352) 80 71 19 vai (+352) 802484

Nolēmuma par pieteikumu pasludināt izpildāmību pārsūdzība

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil (Augstākā tiesa civillietu apelācijas instances statusā)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr: (+352) 47 59 81-1

Fakss:(+352)47 59 81-2396

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Nolēmumu par pārsūdzību var apstrīdēt tikai kasācijas kārtībā (pourvoi en cassation).

Cour de cassation (Kasācijas tiesa)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr.: (+352) 475981-2369/2373

Fakss: (+352) 475981-2773

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Atbildētājam, kas nav ieradies tiesā Luksemburgā, ir tiesības pieprasīt nolēmuma pārskatīšanu tajā pašā tiesā, kas pieņēmusi nolēmumu, ievērojot regulas 19. panta 1. punkta nosacījumus. Pieteikumu iesniedz saskaņā ar procesuālajiem noteikumiem, kas attiecas uz tiesu, kas pieņēmusi nolēmumu, ko pieprasa pārskatīt.

Justice de Paix de Luxembourg (Luksemburgas miertiesa)

Cité judiciaire Bâtiment JP , Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tālr: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Ešas pie Alzetes miertiesa)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Bezstrīdus lietu dienests) (maksājuma rīkojumi ar nosacījumiem un piedziņa ar ieturējumu no ienākumiem): tālr.: (+352) 530 529 200 fakss.: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch (Dīkiršas miertiesa)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tālr: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luksemburgas apgabala tribunāls)

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tālr: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Dīkiršas apgabala tribunāls)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tālr: (+352) 80 32 14-1

Fakss : (+352) 807119 vai (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice (Augstākā tiesa)

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Centrālā iestāde ir augstākās tiesas ģenerālprokuratūra (Parquet Général près de la Cour supérieure de Justice).

Parquet Général (Ģenerālprokuratūra)

Cité judiciaire L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 47 59 81-2393/2329

Fakss : (+352) 47 05 50

E-mail : parquet.general@justice.etat.lu

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Kompetentā iestāde ir augstākās tiesas ģenerālprokuratūra (Parquet Général près de la Cour supérieure de Justice).

Parquet général (Ģenerālprokuratūra)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr: (+352) 475981-2393/2329

Fakss: (+352) 470550

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Papildus franču valodai Luksemburgā saziņai ir pieņemama arī vācu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Papildus franču valodai Luksemburgā saziņai ir pieņemama arī vācu valoda.

Lapa atjaunināta: 22/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.