Uzturēšanas saistības

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pieteikumu izskatīšana par izpildāmības deklarāciju saskaņā ar regulas 27. panta 1. punktu ir to rajona tiesas tiesnešu kompetencē, kas izskata pieteikumus par pagaidu tiesiskās aizsardzības pasākumiem.

Kompetenta izskatīt nolēmuma par pieteikumu pasludināt izpildāmību pārsūdzību saskaņā ar 32. panta 2. punktu būs tā rajona tiesa, kuras pagaidu tiesiskās aizsardzības pasākumu tiesnesis pieņēma lēmumu par pieteikumu.Rajona tiesu kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.rechtspraak.nl.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Apstrīdēšanas procedūra, kas minēta 33. pantā ir pārsūdzība kasācijas kārtībā.

Kasācijas sūdzības izskata augstākā vispārējā tiesa – Nīderlandes Augstākā tiesa (Hoge Raad der Nederlanden).Kasācijas mērķis ir gādāt par tiesību vienotu piemērošanu, virzīt tiesību attīstību un nodrošināt tiesisko aizsardzību.Kasācija var attiekties tikai uz jautājumiem par tiesībām.Augstākā tiesa pārbauda tikai, vai tiesības, ieskaitot procesuālās tiesības, ir piemērotas pareizi.Attiecībā uz lietas faktiskajiem apstākļiem to saista pārsūdzētajā spriedumā konstatētie fakti.Puses kasācijas sūdzībā Augstākajā tiesā pārstāv advokāts.

Pieteikuma procesā pieteikumu iesniedz, norādot pārsūdzības iemeslus.Atbildētājs trīs nedēļu laikā (vai citā laika posmā, ko noteikusi Augstākā tiesa) var iesniegt paskaidrojumu.Ja lietas interesēs to uzskata par nepieciešamu, advokāti var sniegt skaidrojumus.Augstākās tiesas Ģenerālprokurors sagatavo rakstisku atzinumu, balstoties uz kuru Austākā tiesa taisa savu spriedumu.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Pieteikuma par pārskatīšanu pamatā var būt tikai kāds no 19. pantā minētajiem iemesliem, un pieteikumu šajā pantā minētajā termiņā jāiesniedz tiesā, kas pieņēma nolēmumu.Nīderlandē tā var būt rajona tiesa vai apelācijas tiesa.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Norīkotā centrālā iestāde ir Valsts birojs uzturēšanas maksājumu iekasēšanai (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)).

LBIO kontaktinformācija:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Tālrunis: +31 (0)102894895

Fakss: +31(0)102894882

E-pasts: iia@lbio.nl

Tīmekļa vietne: www.lbio.nl

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Nolēmumu izpilde ir tiesu izpildītāju kompetencē.

Nīderlandes Karaliskās juridisko profesiju pārstāvju organizācijas (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders(KBvG)) kontaktinformācija:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Tālrunis: +31 (0)708903530

Fakss: +31 (0)708903531

E-pasts: kbvg@kbvg.nl

Tīmekļa vietne: http://www.kbvg.nl

Tīmekļa vietnē ir pieejami Nīderlandes tiesu izpildītāju vārdi un biroju adreses.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Dokumentu tulkojumiem, kā minēts 20., 28. un 40. pantā, ir pieņemama tikai nīderlandiešu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Pieteikuma veidlapu, kas minēta 59. panta 1. punktā, jāaizpilda nīderlandiešu valodā.

Lapa atjaunināta: 15/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.