Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Uzturēšanas saistības

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Ziemeļīrija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Miertiesas ir kompetentas pasludināt izpildāmību. Pieteikumus var iesniegt tieši tiesā vai nosūtīt tai ar Tieslietu departamenta palīdzību, rakstot uz šādu adresi:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23–27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Tālr.: 0300 200 7812 (zvanot no Apvienotās Karalistes) un +44 28 9049 5884 (zvanot starptautiski)

Fakss: +44 2890 728 945

E-pasts: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Pārsūdzības ir miertiesu kompetencē. Pieteikumus var iesniegt tieši tiesā vai nosūtīt tai ar Tieslietu departamenta palīdzību, rakstot uz šādu adresi:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23–27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Tālr.: 0300 200 7812 (zvanot no Apvienotās Karalistes) un +44 28 9049 5884 (zvanot starptautiski)

Fakss: +44 2890 728 945

E-pasts: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Par pārsūdzību pieņemto lēmumu apstrīdēšanas procedūra ir:

vienreizēja turpmāka pārsūdzība kasācijas kārtībā Ziemeļīrijas apelācijas tiesā.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Apvienotajā Karalistē nepiemēro Regulas 19. pantu, jo Apvienotajai Karalistei nav saistošs 2007. gada Hāgas protokols.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23–27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Tālr.: 0300 200 7812 (zvanot no Apvienotās Karalistes) un +44 28 9049 5884 (zvanot starptautiski)

Fakss: +44 2890 728 945

E-pasts: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Iestāde, kas var veikt centrālo iestāžu funkcijas, ir:

Ziemeļīrijas Juridisko pakalpojumu aģentūra (Tieslietu departaments) (51. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētā juridiskās palīdzības sniegšana) — Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Tālr.: +44 2890 408 888

Fakss: +44 2890 408 990

E-pasts: enquiries@lsani.gov.uk

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Kompetentās iestādes ir miertiesas. Pieteikumus var iesniegt tieši tiesā vai nosūtīt tai ar Tieslietu departamenta palīdzību, rakstot uz šādu adresi:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23–27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Tālr.: 0300 200 7812 (zvanot no Apvienotās Karalistes) un +44 28 9049 5884 (zvanot starptautiski)

Fakss: +44 2890 728 945

E-pasts: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Valoda, kas ir pieņemama dokumentu tulkojumiem, kā minēts 20., 28. un 40. pantā, visos Apvienotās Karalistes tiesu apgabalos ir angļu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Visos Apvienotās Karalistes tiesu apgabalos ar citām centrālajām iestādēm ir jāsazinās angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 03/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.