Uzturēšanas saistības

Polija

Saturu nodrošina
Polija

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Polijas Republikā kompetentās tiesas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 4/2009 27. panta 1. punktu ir apgabaltiesas (sądy okręgowe) (saskaņā ar 1964. gada 17. novembra Civilprocesa kodeksa (Kodeks postępowania cywilnego) 1151.1 panta 1. punktu).

Polijas Republikā pārsūdzības, kas minētas Regulas (EK) Nr. 4/2009 32. panta 2. punktā, ir kompetentas izskatīt apelācijas tiesas (sądy apelacyjne) (Civilprocesa kodeksa 394. pants un turpmākie panti, saistībā ar 1151.1pantu). Pārsūdzību iesniedz apelācijas tiesai caur apgabaltiesu, kas pieņēmusi pārsūdzamo lēmumu (Civilprocesa kodeksa 369. pants saistībā ar 397. panta 2. punktu).

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 398.1—398.21 pantu Polijā apstrīdēšanas procedūra, kas minēta Regulas Nr. 4/2009 33. pantā, ir kasācijas sūdzība (skarga kasacyjna). Kompetentā tiesa ir Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy). Kasācijas sūdzība iesniedzama Augstākajai tiesai ar tās apelācijas tiesas (sąd apelacyjny) starpniecību, kas pieņēmusi apstrīdēto nolēmumu (398.5 panta 1. punkts saistībā ar Polijas Civilprocesa kodeksa 1151.1 panta 3. punktu).

Augstākās tiesas kontaktinformācija:

Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw

Polija

Tālr.: +48 22 530 8246

E-pasts: ppsek@sn.pl

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Regulas (EK) Nr. 4/2009 19. pantā minētā procedūra Polijā ir uzturēšanas saistību lietā pieņemta sprieduma atcelšanas procedūra, kas regulēta Civilprocesa kodeksa 1144.2 pantā. Pieteikumu par šo procedūru iesniedz tiesai, kas pieņēmusi apstrīdamo spriedumu. Tas nozīmē, ka atkarībā no tā, kura tiesa pasludināja apstrīdamo uzturēšanas saistību nolēmumu, jurisdikcija Regulas (EK) Nr. 4/2009 19. panta 1. punkta nozīmē, var būt:

a) rajona tiesai (sąd rejonowy);

b) apgabaltiesai (sąd okręgowy) (ja šī tiesa ir pieņēmusi lēmumu par uzturēšanu lietā par atšķiršanu, laulības šķiršanu vai laulības pasludināšanu par spēkā neesošu).

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Centrālā iestāde, kas Polijā norīkota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 4/2009 49. panta 1. punktu, ir:

Tieslietu ministrija (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Starptautiskā nodaļa pārrobežu uzturlīdzekļu piedziņas lietās un pārrobežu izmeklēšanas lietās par vecāku atbildību (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tālr./Fakss: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-pasts: alimenty@ms.gov.pl

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Iestādes, kas norīkotas pildīt centrālās iestādes funkcijas attiecībā uz pieteikumu pārsūtīšanu un visu atbilstošo pasākumu veikšanu saistībā ar šiem pieteikumiem, ir apgabaltiesas (sądy okręgowe).

Apgabaltiesu kontaktinformācija ir norādīta 2. pielikumā PDF (155 Kb) pl.

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 843. panta 1. un 2. punktu kompetentā iestāde ierosināt nepieciešamo rīcību, kas minēta Regulas (EK) Nr. 4/2009 21. panta 2. punktā, ir tā rajona tiesa (sąd rejonowy), kuras ratione materiae jurisdikcijā notiek izpildes procedūra; ja izpildes procedūra vēl nav ierosināta, minētā iestāde ir tā rajona tiesa (sąd rejonowy), kuras ratione materiae jurisdikcijā ietilpst šie jautājumi saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem par jurisdikciju.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 758. pantu kompetentā iestāde ierosināt nepieciešamo rīcību, kas minēta Regulas (EK) Nr. 4/2009 21. panta 3. punktā, ir tā rajona tiesa (sąd rejonowy), pie kuras darbojas tiesu izpildītājs, kas veic izpildi.

Tiesu kontaktinformācija norādīta vietnē https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Polijā valoda, kas ir pieņemama dokumentu tulkojumos, kā minēts Regulas (EK) Nr. 4/2009 20., 28. un 40. pantā, ir tikai poļu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Valodas, kas Polijā norīkotajām centrālajām iestādēm ir pieņemamas jebkādu paziņojumu nosūtīšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 4/2009 59. pantu, ir poļu un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 12/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.