Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Uzturēšanas saistības

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Skotija

Izpildāmības pasludināšana ir

Šerifa tiesas kompetencē, kad lietu tai nosūta Skotijas valdība, kuras adrese ir šāda:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tālr.: +44 131 244 2417 vai +44 131 244 3570

Fakss: +44 131 244 4848

E-pasts: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Pārsūdzību izskatīšana ir:

Skotija

Šerifa tiesas kompetencē, kad lietu tai nosūta Skotijas valdība, kuras adrese ir šāda:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tālr.: +44 131 244 2417 vai +44 131 244 3570

Fakss: +44 131 244 4848

E-pasts: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Par pārsūdzību pieņemto lēmumu apstrīdēšanas procedūra ir:

pārsūdzība Augstākajā civillietu tiesā (Court of Session).

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Apvienotajā Karalistē nepiemēro Regulas 19. pantu, jo Apvienotajai Karalistei nav saistošs 2007. gada Hāgas protokols.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Skotija

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tālr.: +44 131 244 2417 vai +44 131 244 3570

Fakss: +44 131 244 4848

E-pasts: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Šerifa tiesa, kad lietu tai nosūta Skotijas valdība, kuras adrese ir šāda:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tālr.: +44 131 244  2417 vai +44 131 244 3570

Fakss: +44 131 244 4848

E-pasts: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Valoda, kas ir pieņemama dokumentu tulkojumiem, kā minēts 20., 28. un 40. pantā, visos Apvienotās Karalistes tiesu apgabalos ir angļu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Visos Apvienotās Karalistes tiesu apgabalos ar citām centrālajām iestādēm ir jāsazinās angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 07/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.