Uzturēšanas saistības

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovēnija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Visām rajona tiesām (okrožna sodišča) ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības atzīšanu saskaņā ar 27.panta 1.punktu.

Saskaņā ar 32. panta 2. punktu iesniegtas pārsūdzības pret lēmumu par izpildāmības atzīšanas pieteikumu izskata tā tiesa, kura lēmumu atzina par izpildāmu.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Saskaņā ar Starptautisko privāttiesību un procesa likuma (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) 109. pantu tiesiskās aizsardzības procesa nolēmumus var pārsūdzēt Augstākajā tiesā (Vrhovno sodišče).

Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Tālrunis: (01) 366 44 44

Fakss: (01) 366 43 01

E-pasts: urad.vsrs@sodisce.si

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Saskaņā ar Civilprocesa likumu (Zakon o pravdnem postopku) Slovēnijā 19.panta nolūkos attiecīgi piemēro šādas procedūras: lietas atkārtota izskatīšana (Obnova postopka) (Civilprocesa likuma 394.-401. pants) vai prasība par agrāko apstākļu atjaunošanu (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (Civilprocesa likuma 116.-120. pants).

Atkārtotas izskatīšanas un Regulas 19.panta piemērošanas nolūkos jurisdikcija ir rajona tiesām, un konkrēti – tai tiesai, kura pieņēma nolēmumu pirmajā instancē.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Slovēnijas centrālās iestādes nosaukums un kontaktinformācija:

Slovēnijas Republikas Valsts stipendiju, attīstības, īpašo vajadzību un uzturlīdzekļu fonds (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Tālrunis: +386 1 4720 990

Fakss: +386 1 4345 899

E-pasts: jpsklad@jps-rs.si

Tīmekļa vietne: http://www.jpi-sklad.si/

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Nav norīkotas valsts vai citas iestādes.

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Izpildu lietās (Civilprasību izpildes un nodrošinājuma likuma (Zakon o izvršbi in zavarovanju) 5. pants) kompetentas ir vietējās tiesas (okrajna sodišča).

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Oficiālā valoda Slovēnijas Republikas tiesās ir slovēņu, izņemot zemāk norādītajās tiesās, kurās oficiālās valodas ir slovēņu un viena no etnisko kopienu valodām:

Koper District Court

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovēņu un itāļu valoda

Koper Local Court

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovēņu un itāļu valoda

Piran Local Court

Tartinijev trg 1

6330 Piran

slovēņu un itāļu valoda

Lendava Local Court

Glavna ulica 9

9220 Lendava

slovēņu un ungāru valoda

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Saziņai ar citām centrālajām iestādēm Slovēnijas centrālā iestāde ir apstiprinājusi angļu valodas un oficiālo valodu lietojumu.

Lapa atjaunināta: 14/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.