Uzturēšanas saistības

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Spānija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pirmās instances tiesas un specializētās tiesas, kas izskata lietas par ar dzimumu saistītu vardarbību, ir kompetentās iestādes savu pilnvaru ietvaros (Tiesu varas pamatlikuma (LOPJ) 87. pants).

Apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas nolēmumiem var iesniegt provinču tiesās.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Ārkārtas pārsūdzības par procesuālo normu pārkāpumiem, kas iesniegtas katras autonomās kopienas augstajā tiesā, un pārsūdzības, kas iesniegtas Spānijas Augstākajā tiesā, regulē, attiecīgi, Likuma 1/2000 par civilprocesu IV sadaļas IV nodaļa ("Ārkārtas pārsūdzības par procedūras pārkāpumiem") un V. nodaļa ("Pārsūdzības").

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Pārskatīšanas procedūra notiek tajās pašās tiesās, kuras pieņēma nolēmumu, t. i., pirmās instances tiesās. Regulas (EK) Nr. 4/2009 19. pantā paredzēto pārskatīšanu veiks saskaņā ar Likuma 1/2000 par civilprocesu IV SADAĻAS II NODAĻU "Prasības par spriedumu pārskatīšanu un atcelšanu"

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Tieslietu ministrija

Starptautiskās tiesiskās sadarbības apakšdirektorāts

c/ San Bernardo, 62

28071 Madride, Spānija

Tālr. 00 34 91 3902295/94

Faksa Nr. 00 34 91 3904457

e-pasts: SGCJIAlimentos@mjusticia.es

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Pirmās instances tiesas tās provinces galvaspilsētā, kur uzturas puse, pret kuru ir pieprasīta sprieduma izpilde, vai tajā provincē, kur spriedums ir jāizpilda.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Saskaņā ar 20. un 40. pantu ir pieņemama spāņu un portugāļu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Saskaņā ar 59. pantu centrālās iestādes atzīst par pieņemamām spāņu un angļu valodu.

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.