Onderhoudsverplichtingen

België

Inhoud aangereikt door
België

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

België

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De familierechtbank is bevoegd voor het behandelen van verzoeken om een uitvoerbaarverklaring.

Het gerecht waarbij een rechtsmiddel kan worden ingesteld, is, in het geval van de verweerder, de familierechtbank en, in het geval van de eiser, het hof van beroep.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan een voorziening in cassatie worden ingesteld.

Adres van het Hof van Cassatie: Justitiepaleis, Poelaertplein 1 te 1000 Brussel.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Afhankelijk van de concrete omstandigheden van de zaak, kunnen conform het Belgische recht meerdere rechtsmiddelen worden aangewend om de heroverweging van een beslissing te verkrijgen:

- ten eerste kan op grond van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek tegen een vonnis hoger beroep worden ingesteld binnen een maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde gevallen, de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek. Dat geldt voor vonnissen op tegenspraak en verstekvonnissen;

- ten tweede kan op grond van artikel 1048 van het Gerechtelijk Wetboek tegen een verstekvonnis verzet worden aangetekend binnen een maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde gevallen, de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek;

- beslissingen die al in kracht van gewijsde zijn gegaan en die zijn gewezen door het burgerlijk gerecht, en door het strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan, kunnen in de in artikel 1133 van het Gerechtelijk Wetboek omschreven omstandigheden worden herroepen door binnen zes maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond een burgerlijk verzoek in te dienen.

De termijnen om hoger beroep in te stellen, verzet aan te tekenen of een burgerlijk verzoek in te dienen, gelden:

- onder voorbehoud van de termijnen die zijn vastgesteld in dwingende supranationale en internationale bepalingen;

- zonder afbreuk te doen aan de door artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek geboden mogelijkheid om, onder bij de wet bepaalde omstandigheden, een op straffe van verval vastgestelde termijn te verlengen;

- zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om het herhaaldelijk door het Hof van Cassatie bevestigde algemene rechtsbeginsel toe te passen, volgens hetwelk de termijnen voor het stellen van een handeling worden verlengd ten gunste van de partij voor wie het door overmacht onmogelijk is geworden de handeling te stellen vóór het verstrijken van de termijn.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Waterloolaan 115
1000 Brussel
België
E-mail:
aliments@just.fgov.be (voor in het Frans te behandelen zaken)
alimentatie@just.fgov.be (voor in het Nederlands te behandelen zaken)
Telefoon:
+32(0)2 542 67 85 (voor in het Frans te behandelen zaken)
+32(0)2 542 67 62 (voor in het Nederlands te behandelen zaken)

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 4/2009 is de beslagrechter van de plaats van het beslag. Ingevolge artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek is de beslagrechter bevoegd voor alle vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging. De territoriale bevoegdheid is geregeld in artikel 633 van dat Wetboek.

Daarnaast is in het Gerechtelijk Wetboek bepaald dat de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg algemeen bevoegd is. In artikel 569, punt 5, van het Gerechtelijk Wetboek is vastgesteld dat de rechtbank van eerste aanleg kennis neemt van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten. Bovendien beschikt de rechtbank van eerste aanleg ingevolge artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek over de volheid van bevoegdheid.

Tot slot zijn, conform de artikelen 509 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, de gerechtsdeurwaarders de autoriteiten die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing in het kader van de bovenvermelde verordening.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Overeenkomstig zijn nationaal recht aanvaardt België geen andere taal dan de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats van tenuitvoerlegging.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De centrale autoriteit van België aanvaardt, naast de nationale talen (het Nederlands, Frans en Duits), ook het Engels als taal voor mededelingen.

Laatste update: 17/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.