Onderhoudsverplichtingen

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Verzoeken om een uitvoerbaarverklaring en rechtsmiddelen tegen beslissingen van rechtbanken van eerste aanleg op dergelijke verzoeken moeten worden ingediend/ingesteld bij een gemeentelijke rechtbank.

Rechtsmiddelen tegen uitvoerbaarverklaringen moeten worden ingesteld bij een districtsrechtbank (rechtbank van tweede aanleg) via de gemeentelijke rechtbank, d.w.z. de rechtbank van eerste aanleg die de verklaring heeft afgegeven.

Wanneer er definitief uitspraak is gedaan in de procedure betreffende een verzoek om uitvoerbaarverklaring, bevestigt de gemeentelijke rechtbank (rechtbank van eerste aanleg) dat de uitvoerbaarverklaring uitvoerbaar is.

De bevoegde gerechten zijn:

a) gemeentelijke rechtbanken (općinski sudovi, enkelvoud općinski sud) overeenkomstig de wet inzake burgerlijke rechtsvordering (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN; staatsblad van de Republiek Kroatië) nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) en op basis van de wet inzake rechtsgebieden en zetels van gerechten (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN nr. 67/18);

b) districtsrechtbanken (županijski sudovi, enkelvoud županijski sud) overeenkomstig de wet inzake burgerlijke rechtsvordering (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) en op basis van de wet inzake rechtsgebieden en zetels van gerechten (NN nr. 67/18).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Een op een rechtsmiddel gegeven beslissing als bedoeld in artikel 33 van de verordening kan uitsluitend worden betwist via een door de partij ingediend verzoek om herziening (overeenkomstig de artikelen 421-428 van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering).

Het verzoek om herziening wordt altijd ingediend bij het gerecht dat de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Conform de wet inzake burgerlijke rechtsvordering wordt de heroverwegingsprocedure als bedoeld in artikel 19 van de verordening ingesteld via een door de partij ingediend verzoek om herziening (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 421-428 van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering). Het verzoek om herziening wordt altijd ingediend bij het gerecht dat de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

Overeenkomstig artikel 117 van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering kan de partij een verzoek om herstel in de vorige toestand indienen; dat verzoek moet worden ingediend bij het gerecht dat de niet-verrichte handeling had moeten uitvoeren.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Wat Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreft, is de volgende centrale autoriteit in de Republiek Kroatië bevoegd op het gebied van onderhoudsverplichtingen:

Ministerie van Arbeid, Pensioenen, Gezinszaken en Sociaal Beleid

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Website: https://mrosp.gov.hr/

Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

E-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De gemeentelijke rechtbanken in Kroatië zijn bevoegd voor de tenuitvoerlegging in de zin van artikel 21 van de verordening, op basis van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) en de wet inzake rechtsgebieden en zetels van gerechten (NN nr. 67/18).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Wat betreft de documenten als bedoeld in de artikelen 20, 28 en 40 van de verordening, aanvaardt de Republiek Kroatië vertalingen van deze documenten in het Kroatisch (Latijns schrift), conform artikel 6 van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die de centrale autoriteiten aanvaarden bij de in artikel 59 van de verordening bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten:

a) voor de aanvraag- en verzoekformulieren, het Kroatisch;

b) voor de andere soorten mededelingen, het Kroatisch of, op verzoek, het Engels.

Laatste update: 12/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.