Onderhoudsverplichtingen

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Tsjechië

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, van de verordening moeten worden ingediend bij een districtsrechtbank of een deurwaarder.

Overeenkomstig artikel 201 en volgende van Wet nr. 99/1963 (het “Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering”), zoals gewijzigd, moeten rechtsmiddelen tegen beslissingen op een verzoek om uitvoerbaarverklaring zoals bedoeld in artikel 32, lid 2, van de verordening worden ingediend bij de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven of bij de districtsrechtbank die territoriaal bevoegd is overeenkomstig artikel 45 van Wet nr. 120/2001 betreffende gerechtsdeurwaarders en tenuitvoerlegging (het “Wetboek Tenuitvoerlegging”), zoals laatstelijk gewijzigd.

Wanneer het verzoek om uitvoerbaarverklaring bij een gerechtsdeurwaarder werd ingediend, worden de rechtsmiddelen tegen de beslissing van de deurwaarder behandeld door de hogere regionale rechtbank in het district waar de rechtbank met verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging zich bevindt.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De in artikel 33 van de verordening bedoelde rechtsmiddelen zijn het beroep tot nietigverklaring (žaloba pro zmatečnost) overeenkomstig artikel 229 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het verzoek tot herziening (žaloba na obnovu řízení) overeenkomstig artikel 228 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en het buitengewoon rechtsmiddel (dovolání) overeenkomstig artikel 236 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en voor bepaalde gevallen ook overeenkomstig artikel 30 van de wet inzake bijzondere gerechtelijke procedures.

Het buitengewoon rechtsmiddel is echter niet mogelijk tegen beslissingen over de grond van de zaak betreffende onderhoudsverplichtingen.

De bevoegdheid voor het beroep tot nietigverklaring en het verzoek tot herziening ligt bij de rechtbank die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan. In sommige bijzondere gevallen ligt de bevoegdheid bij de rechtbank waarvan de beslissing wordt betwist (zie artikel 235 bis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De bevoegdheid voor het buitengewoon rechtsmiddel ligt bij het hooggerechtshof – adres: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Tsjechische Republiek.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De gerechten bevoegd voor de in artikel 19 van de verordening bedoelde heroverweging zijn de districtsrechtbanken die de beslissing in eerste aanleg hebben gegeven.

Het bevoegde gerecht moet artikel 19 van de verordening rechtstreeks toepassen. Tegen een beslissing tot afwijzing van een heroverweging is beroep mogelijk.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit is:

Bureau voor internationale rechtsbescherming van kinderen (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Sixtovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Tsjechische Republiek

E-mail: podatelna@umpod.cz

Tel.: +420 5 42215522

Fax: +420 5 42212836

http://www.umpod.cz/

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Het ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek is een bevoegd openbaar lichaam in de zin van artikel 51, lid 3, van de verordening; het beschikt over volledige bevoegdheid op grond van Wet nr. 629/2004 betreffende verlening van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen binnen de Europese Unie, zoals gewijzigd, om ervoor te zorgen dat rechtsbijstand wordt verleend overeenkomstig artikel 51, lid 2, onder a), van de verordening.

Contactgegevens:

Ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tsjechische Republiek

E-mail: moc@msp.justice.cz

Tel.: +420 2 21997925

Fax: +420 2 21997919

http://www.justice.cz

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De autoriteiten die voor de toepassing van artikel 21 van de verordening bevoegd zijn tot tenuitvoerlegging zijn de districtsrechtbanken.
Hun territoriale bevoegdheid wordt geregeld in de artikelen 84 tot en met 86 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wanneer het verzoek om uitvoerbaarverklaring bij een districtsrechtbank werd ingediend en in artikel 45 van het Wetboek Tenuitvoerlegging wanneer het verzoek bij een gerechtsdeurwaarder werd ingediend.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken aanvaarde talen zijn het Tsjechisch en het Slowaaks.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Behalve het Tsjechisch worden ook het Engels en het Slowaaks door de centrale autoriteit aanvaard voor mededelingen aan/van andere centrale autoriteiten als bedoeld in artikel 59.

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.