Onderhoudsverplichtingen

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, moeten worden gericht aan het agentschap voor familierecht (Familieretshuset).

Contactgegevens:

Statsforvaltningen (overheidsadministratie)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denemarken

E-mail: post@familieretshuset.dk

Tel.: + 45 7256 7000

Website: Familieretshuset.dk

Besluiten van het agentschap voor familierecht kunnen binnen vier weken ter toetsing worden voorgelegd aan de familierechtbank (familieretten). Verzoeken om rechterlijke toetsing moeten worden ingediend bij het agentschap voor familierecht. In bepaalde gevallen kan het agentschap het betrokken besluit opnieuw onderzoeken, zelfs als een partij een verzoek om rechterlijke toetsing heeft ingediend.

De familierechtbank maakt deel uit van de plaatselijke arrondissementsrechtbank (byret). Zie http://www.domstol.dk

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen een uitspraak van de familierechtbank in een zaak waarin een besluit van het agentschap voor familierecht ter toetsing aan de familierechtbank is voorgelegd, kan alleen met toestemming van de raad voor procesvoering (Procesbevillingsnævnet) beroep worden ingesteld bij de regionale rechtbank (landsretten). De raad voor procesvoering kan een dergelijk beroep alleen toestaan als de zaak een principiële vraag betreft of om een andere bijzondere reden. Het verzoek om toestemming moet bij de raad worden ingediend binnen vier weken na de datum van de uitspraak. De raad kan echter bij wijze van uitzondering ook nog toestemming verlenen indien het verzoek na het verstrijken van deze termijn doch binnen een termijn van een jaar na de datum van de uitspraak werd ingediend. Dezelfde regels zijn van toepassing wanneer de beslissing van de familierechtbank bij wege van beschikking is genomen, maar met een termijn van respectievelijk twee weken en zes maanden voor het indienen van het verzoek.

Tegen de uitspraken van de regionale rechtbank in tweede aanleg kan er geen beroep worden ingesteld. De raad voor procesvoering kan echter wel toestaan dat tegen een dergelijke uitspraak beroep wordt ingesteld bij het hooggerechtshof (Højesteret) in derde aanleg mits de zaak een principiële vraag betreft. Een verzoek in die zin moet bij de raad worden ingediend binnen vier weken na de datum van de uitspraak. De raad kan echter bij wijze van uitzondering ook nog toestemming verlenen indien het verzoek na het verstrijken van deze termijn doch binnen een termijn van een jaar na de datum van de uitspraak werd ingediend. Indien de beslissing van de regionale rechtbank bij wege van beschikking is genomen, kan deze met toestemming van de raad voor procesvoering voor het hooggerechtshof worden gebracht. Deze toestemming kan worden verleend als de zaak een principiële vraag betreft. Een verzoek in die zin moet bij de raad worden ingediend binnen twee weken na de datum van de uitspraak. De raad kan echter bij wijze van uitzondering ook nog toestemming verlenen indien het verzoek na het verstrijken van deze termijn doch binnen een termijn van zes maanden na de datum van de uitspraak werd ingediend.

De contactgegevens van de gerechten [familierechtbanken (arrondissementsrechtbanken), regionale rechtbanken en het hooggerechtshof] en de raad voor procesvoering kunnen worden geraadpleegd op: http://www.domstol.dk

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Niet van toepassing in Denemarken.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Hoofdstuk VII van de verordening betreffende de samenwerking tussen de centrale autoriteiten is niet van toepassing in Denemarken ingevolge de bepalingen van de Overeenkomst van 12 juni 2009 tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties van 20 juni 1956 inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud ("het VN-Verdrag") is de Deense nationale sociale raad voor hoger beroep (Ankestyrelsen) aangewezen als de centrale autoriteit die bevoegd is voor internationale zaken betreffende onderhoudsuitkeringen.

De autoriteit die bevoegd is voor de inning van achterstallige bedragen (het agentschap voor inning van vorderingen - Gældsstyrelsen) is echter gemachtigd om als bemiddelaar op te treden bij verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging (inning) in het buitenland van onderhoudsuitkeringen, conform het VN-Verdrag.

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Niet van toepassing in Denemarken.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De autoriteit die bevoegd is voor de inning van achterstallige bedragen (het agentschap voor inning van vorderingen) int de vordering die voortvloeit uit de beslissing die ten uitvoer moet worden gelegd. Wanneer de vordering niet wordt betaald, gaat die autoriteit over tot de gedwongen tenuitvoerlegging van de beslissing.

Wanneer tijdens de inning of tenuitvoerlegging de partij die om betaling wordt verzocht, de vordering betwist, zal de autoriteit bevoegd voor de inning van achterstallige bedragen de zaak doorverwijzen naar het agentschap voor familierecht, dat een besluit neemt waarbij de inning of tenuitvoerlegging kan worden geweigerd of geschorst.

De voor de inning van achterstallige bedragen bevoegde autoriteit kan echter een besluit nemen over het bestaan en de omvang van de vordering wanneer de betwiste aangelegenheid verband houdt met de afhandeling van de vordering door de autoriteit zelf. Zij kan de tenuitvoerlegging ook schorsen.

Besluiten van het agentschap voor familierecht kunnen binnen vier weken ter toetsing worden voorgelegd aan de familierechtbank. In bepaalde gevallen kan het agentschap het betrokken besluit opnieuw onderzoeken, zelfs als een partij een verzoek om rechterlijke toetsing heeft ingediend.

Klachten tegen besluiten van de voor de inning van achterstallige bedragen bevoegde autoriteit over de inning van vorderingen, met inbegrip van besluiten over het bestaan en de omvang van de vorderingen, kunnen, wanneer de betwiste aangelegenheid verband houdt met de afhandeling van de vordering door de autoriteit zelf, voor de nationale beroepsinstantie in belastingzaken (Landsskatteretten) worden gebracht.

De beslagrechter (fogedretten) doet uitspraak over bezwaren tegen beslaglegging door de voor de inning van vorderingen bevoegde autoriteit. Tegen beslissingen van de beslagrechter kan beroep worden ingesteld bij de regionale rechtbank. Wanneer de economische waarde van de vordering niet meer dan 20 000 DKK bedraagt, kan een dergelijk beroep alleen met toestemming van de raad voor procesvoering worden ingesteld. Tegen een uitspraak van de regionale rechtbank kan met toestemming van de raad voor procesvoering beroep worden ingesteld bij het hooggerechtshof.

Besluiten van de sociale raad voor hoger beroep en de nationale beroepsinstantie in belastingzaken kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de rechtbanken, conform artikel 63 van de grondwet. Indien de verzoeker zijn woonplaats in Denemarken heeft, moet een verzoek om toetsing van dergelijke besluiten worden ingediend bij de rechtbank van zijn woonplaats. Indien de verzoeker zijn woonplaats niet in Denemarken heeft, moet de zaak aanhangig worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank van Kopenhagen (Københavns Byret). Tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbank is beroep mogelijk bij de regionale rechtbank; tegen beslissingen van de regionale rechtbank is beroep mogelijk bij het hooggerechtshof (mits de raad voor procesvoering daarvoor toestemming verleent). Op verzoek van een partij kan de arrondissementsrechtbank de zaak naar een regionale rechtbank doorverwijzen wanneer het een principiële vraag betreft.


Contactgegevens

Familieretshuset (agentschap voor familierecht)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denemarken

E-mail: post@familieretshuset.dk

Tel.: + 45 7256 7000

Website: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen (agentschap voor inning van vorderingen)

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Denemarken

Tel.: + 45 70157304

Website: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten (nationale beroepsinstantie in belastingzaken)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Denemarken

E-mail: sanst@sanst.dk

Tel.: + 45 3376 0909

De contactgegevens van de gerechten (arrondissementsrechtbanken, regionale rechtbanken en het hooggerechtshof) en de raad voor procesvoering kunnen worden geraadpleegd op: http://www.domstol.dk

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Denemarken aanvaardt Deense, Finse, IJslandse, Noorse en Zweedse vertalingen van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Niet van toepassing in Denemarken.

Laatste update: 09/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.