Onderhoudsverplichtingen

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Finland

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Het gerecht dat bevoegd is voor de in artikel 27, lid 1, bedoelde aangelegenheden, is de käräjäoikeus/tingsrätt [districtsrechtbank]. Het gerecht dat bevoegd is voor het in artikel 32, lid 2, bedoelde rechtsmiddel is de hovioikeus/hovrätt [hof van beroep].

De contactgegevens van deze rechterlijke instanties zijn te vinden op de website van het ministerie van Justitie: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De procedure voor het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel bestaat in een beroep bij het korkein oikeus/högsta domstolen [hooggerechtshof] mits dit ontvankelijk wordt verklaard (Wetboek van Procesrecht, hoofdstuk 30, artikelen 1-5, voor zover van toepassing).

Hoger beroep tegen arresten en beslissingen van het hof van beroep wordt ingesteld bij het hooggerechtshof.

Een persoon die beroep wil instellen tegen een beslissing, moet daarvoor eerst toestemming vragen bij het hooggerechtshof.

De toestemming zal alleen worden gegeven als het belangrijk is dat het hooggerechtshof in de zaak uitspraak doet om duidelijkheid te scheppen over de toepassing van het recht in andere, soortgelijke zaken of om eenvormigheid in de rechtspraktijk tot stand te brengen. De toestemming kan ook om bijzondere redenen worden gegeven, zoals een procedurefout of een andere fout die in de zaak is gemaakt en op grond waarvan het arrest moet worden herroepen of vernietigd, of als er een andere gewichtige reden is om toestemming voor het instellen van beroep te verlenen.

De instructies voor het instellen van beroep zijn gevoegd bij het arrest van het hof van beroep en vermelden de redenen op grond waarvan volgens de wet toestemming voor het instellen van beroep kan worden gegeven, alsook de wijze waarop bij het hooggerechtshof toestemming moet worden gevraagd. De termijn voor het vragen van toestemming en het instellen van beroep is 60 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop het arrest van het hof van beroep aan de partijen ter kennis is gebracht.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Verzoeken om heroverweging zoals bedoeld in artikel 19 moeten worden gericht aan het gerecht dat de definitieve beslissing heeft gegeven. De procedure is geregeld in de artikelen 3-5 en 14 bis van hoofdstuk 31 van het Wetboek van Procesrecht, voor zover van toepassing. De contactgegevens van deze rechterlijke instanties zijn te vinden op de website van het ministerie van Justitie: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit van Finland is het ministerie van Justitie (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Contactgegevens:

Oikeusministeriö [ministerie van Justitie]

Eenheid Internationale rechtshulp

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [regering]

Telefoon: 358-9-1606 7628

Fax: 358-9-1606 7524

E-mail: maintenance.ca.om@gov.fi

Er moet worden opgemerkt dat de sociale-verzekeringsinstelling van Finland (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten – (KELA)), die een openbaar lichaam is, een aantal van de aan de centrale autoriteit toevertrouwde taken mag uitvoeren (voor meer informatie, zie artikel 71, lid 1, punt e) - openbare lichamen). Alle in Finland in ontvangst te nemen verzoeken moeten echter worden ingediend bij het ministerie van Justitie.

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

De sociale-verzekeringsinstelling van Finland is het openbaar lichaam dat is aangewezen op grond van artikel 51, lid 3, van de verordening betreffende onderhoudsverplichtingen.
Wanneer de sociale-verzekeringsinstelling alimentatie heeft toegewezen aan een persoon die daar recht op heeft, oefent zij de volgende functies van de centrale autoriteit uit:

  • zij verzoekt om erkenning of om erkenning en uitvoerbaarverklaring van een beslissing op grond van artikel 56, lid 1, punt a);
  • zij verzoekt om tenuitvoerlegging van een in de aangezochte lidstaat gegeven of te erkennen beslissing op grond van artikel 56, lid 1, punt b);
  • zij dient op grond van artikel 53, lid 1, een verzoek om specifieke maatregelen in.

De contactgegevens van de sociale-verzekeringsinstelling:

Kansaneläkelaitos (sociale-verzekeringsinstelling)
Inningscentrum
PL 450

FI-00056 Kela

Finland

Telefoon: +35820 634 4940 (personen)

+35820 634 4942 (autoriteiten)


E-mail: maintenance@kela.fi

Website: http://www.kela.fi/

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De in het kader van artikel 21 bevoegde autoriteit is de ulosottomies/utmätningsman [deurwaarder] van de plaats waar de verweerder verblijft of zijn woonplaats heeft. Het verzoek waarnaar in dat artikel wordt verwezen, kan worden ingediend bij elke lokale handhavingsinstantie.

De contactgegevens van de handhavingsinstanties zijn te vinden op de website van het ministerie van Justitie: http://www.oikeus.fi/ulosotto/en/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Finland aanvaardt vertalingen van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken in het Fins, het Zweeds en het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Finland aanvaardt het Fins, het Zweeds en het Engels voor mededelingen.

Laatste update: 22/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.