Onderhoudsverplichtingen

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De in het kader van artikel 27, lid 1, bevoegde autoriteit is de voorzitter van het Tribunal judiciaire of de voorzitter van de kamer van notarissen.

De in het kader van artikel 32, lid 2, bevoegde autoriteit is het Cour d'appel.

Overeenkomstig artikel 27, lid 2, wordt de bevoegdheid van het in artikel 27, lid 1, bedoelde gerecht bepaald door de gewone verblijfplaats van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd of door de plaats van tenuitvoerlegging.

Het gerecht dat bevoegd is in het kader van artikel 32, lid 2, is bevoegd voor het behandelen van rechtsmiddelen tegen beslissingen van de rechter in familiezaken.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel is het cassatieberoep bij het Cour de cassation, dat wordt beheerst door de regels die zijn vastgesteld in de artikelen 973 tot en met 982 en 1009 tot en met 1031 van het wetboek burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De in artikel 19 van de verordening bedoelde procedure voor heroverweging is het hoger beroep dat kan worden ingesteld bij het Cour d’appel waaronder het gerecht ressorteert dat de betwiste beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Ministère des Affaires étrangères et européennes (ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken)

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (directoraat Fransen in het buitenland en consulaire administratie)

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire (dienst verdragen, burgerlijke zaken en wederzijdse rechtshulp)

Sous-direction de la protection des droits des personnes (afdeling bescherming van de rechten van de persoon)

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger (bureau voor de inning van alimentatievorderingen in het buitenland).

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefoon: + 33 (0)1 43 17 91 99

Fax : +33 (0)1 43 17 81 97

Functionele mailbox: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Het voor tenuitvoerlegging relatief bevoegde gerecht is het gerecht van de plaats waar de schuldenaar verblijft of waar de tenuitvoerlegging plaatsvindt. Als de schuldenaar in het buitenland woont of als zijn verblijfplaats niet bekend is, is het gerecht van de plaats waar de tenuitvoerlegging plaatsvindt, bevoegd.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Uitsluitend het Frans.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Uitsluitend het Frans.

Laatste update: 08/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.