Onderhoudsverplichtingen

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Duitsland

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Beslissingen op een verzoek om erkenning of op een verzoek om uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EG) nr. 4/2009 worden gegeven door het Amtsgericht -Familiengericht- van de plaats waar het Oberlandesgericht van het rechtsgebied waar de persoon waartegen het verzoek wordt ingesteld, zijn gewone verblijfplaats heeft of van het rechtsgebied waarin tenuitvoerlegging wordt gevraagd, is gelegen (concentratie van jurisdictie). Voor het rechtsgebied van het Kammergericht worden beslissingen gegeven door het Amtsgericht van Pankow-Weissensee.

Als de procedure betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van een notariële akte, kan die akte ook door een notaris uitvoerbaar worden verklaard.

De in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde rechtsmiddelen tegen in eerste aanleg in tenuitvoerleggingsprocedures gegeven beslissingen, nemen de vorm aan van een Beschwerde. Het Oberlandesgericht is het daarvoor bevoegde gerecht. Dit rechtsmiddel moet worden ingesteld bij het gerecht dat de beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde procedure is die van Rechtsbeschwerde. Het Bundesgerichtshof is bevoegd. Een Rechtsbeschwerde moet worden ingesteld binnen een maand na de betekening van de beslissing van het Beschwerdegericht (het in hoger beroep bevoegde gerecht).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Het voor de in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde heroverwegingsprocedure bevoegde gerecht is het gerecht dat de beslissing heeft gegeven. Wanneer de voorwaarden van artikel 19 zijn vervuld, zijn de bepalingen over rechterlijke beslissingen bij verstek (artikelen 343 tot en met 346 van het wetboek burgerlijk procesrecht) van overeenkomstige toepassing. Wanneer de voorwaarden van artikel 19 niet zijn vervuld, verwerpt het gerecht het verzoek bij rechterlijke beslissing. De beslissing kan worden gegeven zonder mondelinge procedure.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit als bedoeld in artikel 49 van Verordening (EG) nr. 4/2009 is het Bundesamt für Justiz (de federale dienst Justitie), dat als adres heeft:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn.

Met het Bundesamt für Justiz als centrale autoriteit kan via telefoon, fax of e-mail contact worden opgenomen:

Telefoon:

Nationaal: 0228/99 4 10- 5534, 5869 of 5549

Internationaal: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 of 5549

Fax:

Nationaal: 0228/99 4 10-5202

Internationaal: +49/228/99 4 10-5202

E-mail: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Voor verzoeken als bedoeld in artikel 21 van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen zijn de Amtsgerichte de op het gebied van tenuitvoerlegging bevoegde gerechten. De relatieve bevoegdheid komt toe aan het Amtsgericht van de plaats waar de tenuitvoerleggingsprocedure plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken wordt alleen het Duits aanvaard.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De mededelingen tussen het Bundesamt für Justiz in zijn hoedanigheid van centrale autoriteit en een andere centrale autoriteit (artikel 59, lid 3, van Verordening (EG) nr. 4/2009) kan in het Engels gebeuren wanneer de betrokken centrale autoriteiten dat zijn overeengekomen.

Laatste update: 30/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.