Onderhoudsverplichtingen

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De hoven van beroep zijn bevoegd voor het behandelen van het in artikel 27, lid 1, bedoelde verzoek om een uitvoerbaarverklaring en voor het in artikel 32, lid 2, bedoelde rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek.

De contactgegevens van deze instanties zijn te vinden op de website http://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen zijn de gewone en buitengewone rechtsmiddelen: cassatieberoep (ricorso per cassazione), herziening (revocazione) en derdenverzet (opposizione di terzo).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De instantie die bevoegd is voor de in artikel 19 bedoelde heroverweging is dezelfde als die welke de beslissing heeft gegeven; het verzoek moet worden ingediend conform de procedureregels die gelden voor de beslissing die aan heroverweging wordt onderworpen.

De contactgegevens van deze instanties zijn te vinden op de volgende website

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit is de afdeling jeugdstrafrecht van het ministerie van Justitie (Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile):

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Via Damiano Chiesa 24

00136 Rome

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax: +39 6 68188323

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Gecertificeerde elektronische post: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De instanties die bevoegd zijn voor de in artikel 21 bedoelde tenuitvoerleggingskwesties zijn de gewone rechtbanken (artikel 9, alinea II, van het Italiaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken, is het Italiaans.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De door de centrale autoriteit aanvaarde taal voor de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten, is het Italiaans.

Laatste update: 16/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.