Onderhoudsverplichtingen

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Letland

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De gerechten die in Letland bevoegd zijn om zich uit te spreken over verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, van de verordening, zijn de gerechten met algemene bevoegdheid, te weten de districtsrechtbanken (of gemeentelijke districtsrechtbanken).

De gerechten die in Letland bevoegd zijn om zich uit te spreken over rechtsmiddelen tegen beslissingen op verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 32, lid 2, van de verordening, zijn de regionale rechtbanken, door tussenkomst van de relevante districtsrechtbank (of gemeentelijke districtsrechtbank).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Een overeenkomstig artikel 33 van de verordening op een rechtsmiddel gegeven beslissing kan worden aangevochten bij de Senaat van het Hooggerechtshof, door tussenkomst van de relevante regionale rechtbank.

Contactgegevens:

Hooggerechtshof

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Letland

Tel.: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

In verband met de heroverweging van een beslissing op grond van artikel 19 van de verordening, kan de verweerder vragen dat de zaak opnieuw wordt onderzocht door een verzoek te richten tot:

1)      de betrokken regionale rechtbank voor de heroverweging van een beslissing van een districtsrechtbank (gemeentelijke districtsrechtbank);

2)      de Kamer voor civiele zaken van het Hooggerechtshof voor de heroverweging van een beslissing van een regionale rechtbank;

3)      de Afdeling voor civiele zaken van de Senaat van het Hooggerechtshof voor de heroverweging van een beslissing van een kamer van het Hooggerechtshof.

Er kan geen verzoek worden ingediend wanneer de termijn waarbinnen het tenuitvoerleggingsdocument betreffende de betrokken beslissing voor tenuitvoerlegging kan worden ingediend, is verstreken.

Bij het beoordelen van een verzoek gaat een gerecht na of de door de verzoeker aangegeven omstandigheden kunnen worden beschouwd als omstandigheden die een herziening van de beslissing overeenkomstig artikel 19 van de verordening rechtvaardigen. Wanneer het gerecht vaststelt dat de omstandigheden een herziening van de beslissing rechtvaardigen, trekt het de beslissing volledig in en verwijst het de zaak naar het gerecht van eerste aanleg, dat de zaak opnieuw onderzoekt. Wanneer het gerecht van oordeel is dat de in het verzoek aangegeven omstandigheden geen herziening van de beslissing rechtvaardigen, wijst het het verzoek af. Met betrekking tot de beslissing van het gerecht is een aanvullende klacht mogelijk.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

In Letland worden de functies van de centrale autoriteit uitgeoefend door de administratie van het alimentatiewaarborgfonds. Contactgegevens:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Letland

Tel.:     + 371 67 830 626

Fax:     + 371 67 830 636

E-mail: pasts@ugf.gov.lv

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

In Letland worden de in artikel 51 van de verordening vermelde speciale taken van de centrale autoriteiten uitgeoefend door de administratie van het alimentatiewaarborgfonds.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De instanties die in Letland bevoegd zijn om zich uit te spreken over verzoeken tot weigering of schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing op grond van artikel 21 van de verordening, zijn de districtsrechtbanken (of gemeentelijke districtsrechtbanken) die bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar de beslissing van het buitenlandse gerecht ten uitvoer moet worden gelegd.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Letland aanvaardt alleen vertalingen van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken in de nationale taal, het Lets.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Letland aanvaardt alleen de verzoeken bedoeld in artikel 56 van de verordening (bijlagen VI en VII bij de verordening) in de nationale taal, d.w.z. het Lets.

Letland aanvaardt verzoeken om specifieke maatregelen (bijlage V bij de verordening), in het Lets of in het Engels.

Voor andere mededelingen aanvaardt de centrale autoriteit op verzoek het Lets of het Engels.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.