Onderhoudsverplichtingen

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Litouwen

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, van de verordening en rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken overeenkomstig artikel 32, lid 2, van de verordening worden behandeld door het Hof van Beroep van Litouwen (Lietuvos apeliacinis teismas).

Lietuvos apeliacinis teismas

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3479

Fax: (8 5) 266 3060
E-mail :apeliacinis@apeliacinis.lt

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Een beslissing van het Hof van Beroep van Litouwen op het rechtsmiddel tegen een beslissing over een verzoek om een uitvoerbaarverklaring, kan worden aangevochten middels een cassatieberoep bij het Hooggerechtshof van Litouwen (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Dergelijke cassatieberoepen worden behandeld conform de regels voor cassatieprocedures, zoals vastgesteld in het Litouwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering, tenzij anders is bepaald in de verordening of in de Litouwse wet tot uitvoering van de EU- en internationale wetgeving betreffende burgerlijk procesrecht. Wanneer een cassatieberoep ontvankelijk is, wordt het prioritair in de lijst van de door het Hooggerechtshof als cassatierechter te behandelen zaken opgenomen. Het Hooggerechtshof stelt een termijn vast van maximaal 14 dagen om op het cassatieberoep te repliceren. In zijn kennisgeving van de registratie van het cassatieberoep in de lijst van door het Hooggerechtshof als cassatierechter te behandelen zaken (artikel 350, lid 7, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering), deelt het Hooggerechtshof de partijen en de andere bij de zaak betrokken personen de termijn mee waarbinnen op het cassatieberoep kan worden gerepliceerd.

De partijen moeten, en andere bij de zaak betrokken personen mogen, binnen de door het Hooggerechtshof vastgestelde termijn schriftelijk repliceren op het cassatieberoep. Die termijn loopt vanaf de dag waarop het cassatieberoep is opgenomen in de lijst van de door het Hooggerechtshof als cassatierechter te behandelen zaken.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen wordt, conform artikel 19 van de verordening, heroverwogen door het gerecht dat ze heeft gegeven. Zodra het gerecht oordeelt dat een verzoek tot heroverweging van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen ontvankelijk is, zendt het een afschrift van dat verzoek en de bijlagen naar de verzoeker en deelt het hem mee dat hij binnen 14 dagen nadat het verzoek is verzonden, schriftelijk op dat verzoek moet repliceren. Een verzoek tot heroverweging wordt door het gerecht behandeld in het kader van een schriftelijke procedure. Het gerecht kan, wanneer het dat nodig acht, er ook voor kiezen een verzoek tot heroverweging te behandelen in het kader van een mondelinge procedure. Het gerecht moet een verzoek tot heroverweging behandelen binnen 14 dagen na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de repliek en moet een uitspraak doen over een van de opties die zijn vermeld in artikel 19, lid 3, van de verordening.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litouwen

Tel.: +370 700 00211, +370 700 00190

Fax: +370 700 35004

E-mail: teisinepagalba@vgtp.lt

Website: https://vgtpt.lrv.lt/en

Wanneer verzoeken betrekking hebben op onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit een ouder-kindrelatie met personen jonger dan 21 jaar, worden de taken van de centrale autoriteit uitgeoefend door de afdeling Mažeikiai van het bestuur van het Socialeverzekeringsfonds.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litouwen

Tel.: +370 443 26659

Fax: +370 443 27341

E-mail: mazeikiai@sodra.lt

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Wanneer verzoeken betrekking hebben op onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit een ouder-kindrelatie met personen jonger dan 21 jaar, oefent het onder het ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid vallende fonds voor het onderhoud van kinderen de functies uit van de centrale autoriteit, overeenkomstig artikel 51 van de verordening.

Contactgegevens van het fonds voor het onderhoud van kinderen van het ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tel.: (8 5) 272 8081

Fax: (8 5) 265 3984
E-mail: info@vif.lt

Wanneer de omstandigheden dat vereisen, wordt er rechtsbijstand van overheidswege verleend met betrekking tot de in artikel 56 van de verordening vermelde verzoeken en conform de in de wet inzake rechtsbijstand van overheidswege vastgestelde procedure, tenzij anders is bepaald in de Litouwse wet tot uitvoering van de EU- en internationale wetgeving betreffende burgerlijk procesrecht of in de verordening. Wanneer tijdens het onderzoek van de in artikel 56 van de verordening vermelde verzoeken blijkt dat een verzoeker rechtsbijstand van overheidswege nodig heeft, zenden de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege van Vilnius en het onder het ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid vallende fonds voor het onderhoud van kinderen het verzoek om rechtsbijstand direct door naar de autoriteiten die bevoegd zijn voor de organisatie van de rechtsbijstand van overheidswege, namelijk de Litouwse diensten voor rechtsbijstand van overheidswege.

Namen en contactgegevens van de Litouwse diensten voor rechtsbijstand van overheidswege

De diensten voor rechtsbijstand van overheidswege

Adres

Telefoon

Fax

E-mail

Vilnius, de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Kaunas, de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Klaipėda, de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Šiauliai, de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Panevėžys, de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Een verzoek om de tenuitvoerlegging van de beslissing inzake levensonderhoud van het gerecht van herkomst geheel of gedeeltelijk te weigeren, zoals bedoeld in artikel 21, lid 2, van de verordening, wordt door het Hof van Beroep van Litouwen behandeld.

Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3479
Fax: (8 5) 266 3060
E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt

Een verzoek om de beslissing van het gerecht van herkomst geheel of gedeeltelijk te schorsen, zoals bedoeld in artikel 21, lid 3, van de verordening, wordt behandeld door de districtsrechtbank van de plaats waar om tenuitvoerlegging wordt verzocht.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Het Litouws is de enige taal die wordt aanvaard voor de vertaling van de in artikel 20 van de verordening bedoelde stukken, maar zowel het Litouws als het Engels wordt aanvaard voor de vertaling van de in de artikelen 28 en 40 bedoelde stukken.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die worden aanvaard bij de mededelingen tussen de Litouwse centrale autoriteit en andere centrale autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 59 van de verordening, zijn het Litouws en het Engels.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.