Onderhoudsverplichtingen

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De voorzieningenrechters van de rechtbanken zijn bevoegd voor het behandelen van het verzoek om een uitvoerbaarverklaring, overeenkomstig artikel 27, eerste lid, van de verordening.

Voor de behandeling van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 32, tweede lid, zijn de rechtbanken bevoegd waarvan de voorzieningenrechter op een verzoek om een uitvoerbaarverklaring heeft beschikt. Voor informatie over contactgegevens van de rechtbanken kan de website van de Raad van de rechtspraak worden geraadpleegd: http://www.rechtspraak.nl/

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Het in artikel 33 van de verordening bedoelde rechtsmiddel is beroep in cassatie.

Beroep in cassatie wordt ingesteld bij het hoogste rechtscollege binnen de gewone rechterlijke macht, de Hoge Raad der Nederlanden. Het doel van de cassatierechtspraak is de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te verzekeren en te bevorderen. In cassatie kunnen alleen rechtsvragen aan de orde komen. De Hoge Raad onderzoekt alleen of het recht, inclusief de procesregels, juist is toegepast. De Hoge Raad is gebonden aan hetgeen in de bestreden uitspraak omtrent de feiten is vastgesteld. Partijen worden in deze procedure vertegenwoordigd door een advocaat bij de Hoge Raad.

In verzoekschriftprocedures wordt er een verzoekschrift ingediend dat de middelen dient te bevatten waarop het verzoek steunt. De verweerder kan binnen 3 weken of binnen een andere door de Hoge Raad vastgestelde termijn na verzending van het verzoekschrift een verweerschrift indienen. Indien het belang van de zaak dit geraden doet voorkomen, kan er een toelichting door de advocaten plaatsvinden. Nadat de procureur-generaal bij de Hoge Raad schriftelijk conclusie heeft genomen, doet de Hoge Raad uitspraak.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Heroverweging dient te worden gevraagd op de in artikel 19 van de verordening genoemde gronden en binnen de in dat artikel genoemde termijnen bij het gerecht dat de beslissing heeft gegeven. Dit kan in Nederland zijn de rechtbank (zie bijlage 1 voor de contactgegevens) of het gerechtshof.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Als centrale autoriteit wordt aangewezen het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

De contactgegevens van het LBIO zijn:

Marten Meesweg 109-111
P.O. Box 8901
3009 AX Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 289 4895
Fax: +31(0)10 289 4882
E-mail: iia@lbio.nl
Website: http://www.lbio.nl/

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Bevoegd tot tenuitvoerlegging zijn de gerechtsdeurwaarders.De contactgegevens van de Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) zijn:

Op deze website zijn de namen en adresgegevens van gerechtsdeurwaarders- kantoren in Nederland te vinden.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Er worden geen andere talen aanvaard voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken dan de Nederlandse taal.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Het in artikel 59, eerste lid, bedoelde formulier voor een verzoek wordt in de Nederlandse taal ingevuld.

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.