Onderhoudsverplichtingen

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Polen

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De bevoegde gerechten in de Republiek Polen als bedoeld in artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 4/2009 zijn de regionale rechtbanken (sądy okręgowe) (krachtens artikel 11511, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Kodeks postępowania cywilnego) van 17 november 1964).

De gerechten in de Republiek Polen die bevoegd zijn voor het behandelen van de in artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde rechtsmiddelen, zijn de hoven van beroep (sądy apelacyjne) (artikel 394 en volgende in samenhang met artikel 11511 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Het rechtsmiddel wordt bij het hof van beroep ingesteld via de regionale rechtbank die de aangevochten beslissing heeft gegeven (artikel 369 in samenhang met artikel 397, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Krachtens de artikelen 3981 – 39821 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is het cassatieberoep (skarga kasacyjna) in Polen het in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde rechtsmiddel. Het hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) is het bevoegde gerecht. Cassatieberoep wordt ingesteld bij het hooggerechtshof via het hof van beroep (sąd apelacyjny) dat de aangevochten beslissing heeft gegeven (artikel 3985, lid 1, in samenhang met artikel 11511, lid 3, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Contactgegevens van het hooggerechtshof:

Hooggerechtshof (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warschau

Polen

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: ppsek@sn.pl

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

In Polen is de procedure voor de nietigverklaring van beslissingen in zaken over onderhoudsverplichtingen, die is vastgesteld in artikel 11442 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde procedure. Een verzoek om een dergelijke procedure in te leiden, moet worden ingediend bij het gerecht dat de aangevochten beslissing heeft gegeven. Dat betekent dat, afhankelijk van het gerecht dat de aangevochten beslissing over onderhoudsverplichtingen heeft gegeven, de volgende gerechten bevoegd kunnen zijn in de zin van artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 4/2009:

a) een districtsrechtbank (sąd rejonowy);

b) een regionale rechtbank (sąd okręgowy) (indien deze rechtbank een beslissing over onderhoudsverplichtingen heeft gegeven in een procedure betreffende scheiding, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk).

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De centrale autoriteit die is aangewezen in het kader van artikel 49, lid 1, van Verordening (EG) nr. 4/2009 in Polen is:

het ministerie van Justitie (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Departement internationale samenwerking en mensenrechten (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Afdeling internationale inning van onderhoudsgelden en grensoverschrijdende onderzoeken betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warschau

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: alimenty@ms.gov.pl

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De regionale rechtbanken (sądy okręgowe) zijn aangewezen als de centrale autoriteit voor het verzenden van verzoeken en voor het nemen van alle passende maatregelen met betrekking tot deze verzoeken.

De contactgegevens van de regionale rechtbanken zijn opgenomen in bijlage 2 PDF (155 Kb) pl.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Krachtens artikel 843, leden 1 en 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is de autoriteit die in Polen bevoegd is om de in artikel 21, lid 2, van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde maatregelen te nemen de materieel bevoegde districtsrechtbank (sąd rejonowy) van het rechtsgebied waarin de tenuitvoerlegging plaatsvindt, en - zo de tenuitvoerlegging nog niet is begonnen - de volgens de algemene regels materieel bevoegde districtsrechtbank.

Krachtens artikel 758 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is de autoriteit die in Polen bevoegd is om de in artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde maatregelen te nemen de districtsrechtbank waaraan de deurwaarder die met de tenuitvoerlegging is belast, is verbonden.

De contactgegevens van de gerechten kunnen worden geraadpleegd op http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Polen aanvaardt alleen het Pools voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde stukken.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Het Pools en het Engels zijn de talen die de aangewezen centrale autoriteit van Polen aanvaardt voor alle andere mededelingen, zoals bedoeld in artikel 59, lid 3, van Verordening (EG) nr. 4/2009.

Laatste update: 12/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.