Onderhoudsverplichtingen

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Artikel 27, lid 1:

- zaken betreffende onderhoudsverplichtingen waarbij kinderen (ongeacht of zij al dan niet minderjarig zijn) of echtgenoten betrokken zijn, worden behandeld door de afdeling voor familiezaken en minderjarigen (Juízo de Família e Menores); indien er geen dergelijke afdeling bestaat, wordt de zaak behandeld door de lokale afdeling voor civiele zaken (Juízo Local Cível), of, bij gebreke daarvan, door de lokale afdeling met algemene bevoegdheid (Juízo Local de Competência Genérica);

- alle andere zaken betreffende onderhoudsverplichtingen naar aanleiding van andere familiebanden, hetzij een bloedband, hetzij een huwelijksband, worden behandeld door de lokale afdeling voor civiele zaken of, bij gebreke daarvan, door de lokale afdeling met algemene bevoegdheid.

Wat artikel 3, lid 2, betreft, is het hof van beroep (Tribunal da Relação) het bevoegde gerecht.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan alleen met betrekking tot een rechtsvraag beroep worden aangetekend bij het hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Wat artikel 19, lid 1, onder a), betreft:

- de procedure voor heroverweging is de buitengewone herzieningsprocedure waarin artikel 696, onder e), van het wetboek burgerlijk procesrecht voorziet.

Wat artikel 19, lid 1, onder b), betreft:

- de procedure voor heroverweging is de buitengewone herzieningsprocedure waarin artikel 696, onder e), en artikel 140 van het wetboek burgerlijk procesrecht voorzien.

Dit rechtsmiddel wordt behandeld door de rechtbank die de te heroverwegen beslissing heeft gegeven (artikel 697, lid 1, van het wetboek burgerlijk procesrecht).

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Voor de toepassing van deze verordening is de centrale autoriteit in Portugal:

het directoraat-generaal Justitie (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISSABON - PORTUGAL

Tel.: (351) 217 906 200 / (351) 217 906 223

Fax: (351) 211 545 116

E-mailadres: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Website: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

In zaken die betrekking hebben op onderhoudsverplichtingen waarbij kinderen betrokken zijn, ongeacht of zij al dan niet minderjarig zijn, is de bevoegde rechtbank:

- de afdeling voor familiezaken en minderjarigen of, bij gebreke daarvan, de afdeling voor tenuitvoerlegging (Juízo de Execução).

In zaken die betrekking hebben op onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten, is de bevoegde rechtbank:

- de afdeling voor familiezaken en minderjarigen of, bij gebreke daarvan, de afdeling voor tenuitvoerlegging.

In zaken die betrekking hebben op onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiebanden, hetzij een bloedband, hetzij een huwelijksband, is de bevoegde rechtbank:

- de afdeling voor tenuitvoerlegging, of, bij gebreke daarvan,

- de centrale afdeling voor civiele zaken (Juízo Central Cível) in het geval van vorderingen met een waarde van meer dan 50 000 EUR;

- de algemene afdeling of de lokale afdeling voor civiele zaken in het geval van vorderingen met een waarde van 50 000 EUR of minder.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken, is het Portugees.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die door de centrale autoriteit worden aanvaard voor de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten, zijn het Portugees, Engels en Frans.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.