Onderhoudsverplichtingen

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slowakije

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

In Slowakije zijn de districtsgerechten (okresný súd) bevoegd voor de verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1. De regionale gerechten (krajský súd) zijn bevoegd voor de rechtsmiddelen tegen beslissingen op verzoeken om een uitvoerbaarverklaring, zoals bedoeld in artikel 32, lid 2. Het rechtsmiddel wordt ingesteld bij het districtsgerecht dat de aangevochten beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

In Slowakije is het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel de toetsing in hogere voorziening (dovolanie), die is geregeld in de artikelen 419-457 van het Slowaakse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (wet nr. 160/2015). Hoger beroep wordt ingesteld bij het gerecht dat zich in eerste aanleg heeft uitgesproken. Het hooggerechtshof (najvyšší súd) doet hierover uitspraak.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Voor de toepassing van artikel 19 van de verordening zijn de Slowaakse gerechten bevoegd om beslissingen te wijzigen in een herzieningsprocedure (obnova konania) op grond van de artikelen 397-418 van het Slowaakse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (wet nr. 160/2015). Verzoeken om heroverweging worden behandeld door het gerecht dat zich in eerste aanleg heeft uitgesproken.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit in de zin van artikel 49, lid 1, van de verordening is:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centrum voor internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren)

Adres:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Andere contactgegevens:

Tel.: +421 220463208

Fax: +421 220463258

E-mail: info@cipc.gov.sk

Website: https://www.cipc.gov.sk/

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Er wordt geen informatie verstrekt aangezien de functies van de centrale autoriteit in de Slowaakse Republiek uitsluitend door het Centrum voor internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren worden uitgeoefend.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Voor de toepassing van artikel 21 van de verordening zijn de districtsgerechten (okresný súd) in hun hoedanigheid van tenuitvoerleggingsgerechten (exekučný súd) bevoegd voor tenuitvoerlegging.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken aanvaarde talen zijn Slowaaks en Tsjechisch.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die de Slowaakse centrale autoriteiten aanvaarden voor de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten zijn Slowaaks, Tsjechisch, Engels en Duits.

Laatste update: 19/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.