Onderhoudsverplichtingen

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Alle districtsrechtbanken (okrožna sodišča) zijn bevoegd om een verzoek om uitvoerbaarverklaring als bedoeld in artikel 27, lid 1, te behandelen.

Het in artikel 32, lid 2, bedoelde rechtsmiddel tegen een beslissing op een verzoek om uitvoerbaarverklaring wordt behandeld door het gerecht dat de beslissing uitvoerbaar heeft verklaard.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Overeenkomstig artikel 109 van de Wet betreffende internationaal privaatrecht en internationale privaatrechtelijke procesvoering (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) is het mogelijk om bij het Hooggerechtshof (Vrhovno sodišče) een rechtsmiddel in te stellen tegen de op een rechtsmiddel gegeven beslissing.

Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefoon: (01) 366 44 44

Fax: (01) 366 43 01

E-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Overeenkomstig de Wet inzake burgerlijk procesrecht (Zakon o pravdnem postopku) zijn de in het kader van artikel 19 toepasselijke procedures, in voorkomend geval, de 'heropening van de zaak' (Obnova postopka) (de artikelen 394 tot en met 401 van de Wet inzake burgerlijk procesrecht) en een 'verzoek tot herstel van het status quo' (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (de artikelen 116 tot en met 120 van de Wet inzake burgerlijk procesrecht).

Voor de heroverwegingsprocedure en voor de toepassing van artikel 19 van de verordening zijn de districtsrechtbanken bevoegd, en met name de rechtbank die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De naam en contactgegevens van de Sloveense centrale autoriteit:

Fonds voor studiebeurzen, ontwikkeling, invaliditeit en onderhoud van de Republiek Slovenië (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefoon: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

E-mail: jpsklad@jps-rs.si

Website: http://www.jpi-sklad.si/

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Er werden geen dergelijke openbare of andere lichamen aangewezen.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De lokale gerechten (okrajna sodišča) zijn bevoegd voor tenuitvoerleggingskwesties (artikel 5 van de Wet inzake tenuitvoerlegging en de zekerheidstelling van civiele vorderingen (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De officiële taal van de gerechten in de Republiek Slovenië is het Sloveens, met uitzondering van de onderstaande gerechten waar het Sloveens en een van de talen van de nationale minderheden de officiële talen zijn:

Districtsrechtbank van Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Sloveens en Italiaans

Lokale rechtbank van Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Sloveens en Italiaans

Lokale rechtbank van Piran

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Sloveens en Italiaans

Lokale rechtbank van Lendava

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Sloveens en Hongaars

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten aanvaardt de centrale autoriteit van Slovenië dat, naast de officiële taal, ook het Engels wordt gebruikt.

Laatste update: 14/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.