Onderhoudsverplichtingen

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Spanje

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De rechtbanken van eerste aanleg en de gespecialiseerde rechtbanken die zaken betreffende gendergerelateerd geweld behandelen, zijn binnen het kader van hun bevoegdheden de bevoegde instanties (artikel 87 van de organieke wet inzake de rechterlijke macht (LOPJ)).

Rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de rechtbanken van eerste aanleg kunnen worden ingesteld bij de provinciale rechtbanken.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Het buitengewoon beroep wegens een procedurefout, ingesteld bij het hoge hof van elke autonome regio, en het cassatieberoep, ingesteld bij het hooggerechtshof van Spanje, zijn geregeld in respectievelijk hoofdstuk IV ("Buitengewoon beroep wegens een procedurefout") en hoofdstuk V ("Cassatieberoep") van titel IV van wet nr. 1/2000 inzake burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Voor de heroverwegingsprocedure is het gerecht bevoegd dat de betrokken beslissing heeft gegeven, d.w.z. de rechtbank van eerste aanleg. De heroverwegingsprocedure van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 4/2009 wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II ("Beroep tot herziening of intrekking van beslissingen") van titel IV van wet nr. 1/2000 inzake burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Ministerie van Justitie

Subdirectoraat Internationale justitiële samenwerking

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid

SPANJE

Tel.: 00 34 91 3902295/94

Fax: 00 34 91 3904457

E-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De rechtbanken van eerste aanleg in de hoofdstad van de provincie waar de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd zijn/haar verblijfplaats heeft of van de provincie waar de tenuitvoerlegging moet plaatsvinden.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De talen die conform de artikelen 20 en 40 worden aanvaard, zijn het Spaans en het Portugees.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die de centrale autoriteiten aanvaarden conform artikel 59, zijn het Spaans en het Engels.

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.