Maintenance obligations

National information and online forms concerning Regulation No. 4/2009

General information

Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 relating to maintenance obligations aims at ensuring the effective and swift recovery of maintenance.

It provides for nine standard forms which should facilitate the communication between Central Authorities and make possible to submit applications electronically.

The Regulation applies between all Member States of the European Union.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Regulation, to the extent that the Regulation amends Regulation (EC) N° 44/2001, by means of a declaration (OJ L 149, 12.06.2009, p. 80) based on a parallel agreement concluded with the European Community.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Implementing Act of 10 November 2011 establishing Annexes X and XI to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations. (DK notification. OJ L195, 18. 7. 2013, p.1)

Denmark is not bound by the 2007 Hague Protocol.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears

In order to facilitate the practical implementation of the Maintenance Regulation, and the effective exercise of citizens’ rights throughout the EU, the European Judicial Network in civil and commercial matters developed a non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears. This non-compulsory form aims at facilitating the recovery of maintenance arrears and is available in 23 languages. The form comes with a practical guide on completing it attached. The form is available in the following formats: PDF PDF (1093 KB) en, and XLS Excel (244 KB) en.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Guidance on the use of the Annexes under Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations

Hague Protocol of 23 November 2007

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/03/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Onderhoudsverplichtingen - België

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De familierechtbank is bevoegd voor het behandelen van verzoeken om een uitvoerbaarverklaring.

Het gerecht waarbij een rechtsmiddel kan worden ingesteld, is, in het geval van de verweerder, de familierechtbank en, in het geval van de eiser, het hof van beroep.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan een voorziening in cassatie worden ingesteld.

Adres van het Hof van Cassatie: Justitiepaleis, Poelaertplein 1 te 1000 Brussel.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Afhankelijk van de concrete omstandigheden van de zaak, kunnen conform het Belgische recht meerdere rechtsmiddelen worden aangewend om de heroverweging van een beslissing te verkrijgen:

- ten eerste kan op grond van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek tegen een vonnis hoger beroep worden ingesteld binnen een maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde gevallen, de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek. Dat geldt voor vonnissen op tegenspraak en verstekvonnissen;

- ten tweede kan op grond van artikel 1048 van het Gerechtelijk Wetboek tegen een verstekvonnis verzet worden aangetekend binnen een maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde gevallen, de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek;

- beslissingen die al in kracht van gewijsde zijn gegaan en die zijn gewezen door het burgerlijk gerecht, en door het strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan, kunnen in de in artikel 1133 van het Gerechtelijk Wetboek omschreven omstandigheden worden herroepen door binnen zes maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond een burgerlijk verzoek in te dienen.

De termijnen om hoger beroep in te stellen, verzet aan te tekenen of een burgerlijk verzoek in te dienen, gelden:

- onder voorbehoud van de termijnen die zijn vastgesteld in dwingende supranationale en internationale bepalingen;

- zonder afbreuk te doen aan de door artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek geboden mogelijkheid om, onder bij de wet bepaalde omstandigheden, een op straffe van verval vastgestelde termijn te verlengen;

- zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om het herhaaldelijk door het Hof van Cassatie bevestigde algemene rechtsbeginsel toe te passen, volgens hetwelk de termijnen voor het stellen van een handeling worden verlengd ten gunste van de partij voor wie het door overmacht onmogelijk is geworden de handeling te stellen vóór het verstrijken van de termijn.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Federale Overheidsdienst Justitie

Waterloolaan 115

1000 Brussel

BELGIË

E-mail:

De link wordt in een nieuw venster geopend.aliments@just.fgov.be (voor in het Frans te behandelen zaken)

De link wordt in een nieuw venster geopend.alimentatie@just.fgov.be (voor in het Nederlands te behandelen zaken)

Telefoon:

+32(0)2 542 67 85 (voor in het Frans te behandelen zaken)

+32(0)2 542 67 62 (voor in het Nederlands te behandelen zaken)

Fax:+32(0)2 542 70 06

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 4/2009 is de beslagrechter van de plaats van het beslag. Ingevolge artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek is de beslagrechter bevoegd voor alle vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging. De territoriale bevoegdheid is geregeld in artikel 633 van dat Wetboek.

Daarnaast is in het Gerechtelijk Wetboek bepaald dat de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg algemeen bevoegd is. In artikel 569, punt 5, van het Gerechtelijk Wetboek is vastgesteld dat de rechtbank van eerste aanleg kennis neemt van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten. Bovendien beschikt de rechtbank van eerste aanleg ingevolge artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek over de volheid van bevoegdheid.

Tot slot zijn, conform de artikelen 509 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, de gerechtsdeurwaarders de autoriteiten die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing in het kader van de bovenvermelde verordening.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Overeenkomstig zijn nationaal recht aanvaardt België geen andere taal dan de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats van tenuitvoerlegging.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De centrale autoriteit van België aanvaardt, naast de nationale talen (het Nederlands, Frans en Duits), ook het Engels als taal voor mededelingen.

Laatste update: 17/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Bulgarije

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Het verzoek om tenuitvoerlegging van een rechterlijke of andere beslissing die in een niet door het Haags Protocol van 2007 gebonden EU-lidstaat is gegeven, moet worden ingediend bij de provinciale rechtbank (okrazhen sad) van de vaste woonplaats of de gewone verblijfplaats van de schuldenaar, of van de plaats van tenuitvoerlegging (artikel 627 c, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Tegen de beslissing op het verzoek kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij het hof van beroep van Sofia, conform de procedure van artikel 32 van de verordening (artikel 627 c, lid 6, punt 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen het arrest van het hof van beroep van Sofia kan een verder rechtsmiddel worden ingesteld bij het hof van cassatie (artikel 627 c, lid 6, punt 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De belanghebbende partij kan het hof van cassatie verzoeken de beslissing te heroverwegen op grond van artikel 19, lid 1, van de verordening (artikel 627 a van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit:

Ministerie van Justitie

Directie Internationale rechtsbescherming voor kinderen en internationale adopties

Adres: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgarije

Tel.: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.mpzdmo@justice.government.bg

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Beslissingen over de weigering of schorsing van de tenuitvoerlegging in de zin van artikel 21 van de verordening worden genomen door de provinciale rechtbank (okrazhen sad) (artikel 627 b, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Voor de toepassing van de artikelen 20, 28 en 40 van de verordening is de aanvaarde taal het Bulgaars.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De taal die de centrale autoriteit aanvaardt voor de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten, is het Bulgaars.

Laatste update: 26/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Tsjechië

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, van de verordening moeten worden ingediend bij een districtsrechtbank of een deurwaarder.

Overeenkomstig artikel 201 en volgende van Wet nr. 99/1963 (het “Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering”), zoals gewijzigd, moeten rechtsmiddelen tegen beslissingen op een verzoek om uitvoerbaarverklaring zoals bedoeld in artikel 32, lid 2, van de verordening worden ingediend bij de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven of bij de districtsrechtbank die territoriaal bevoegd is overeenkomstig artikel 45 van Wet nr. 120/2001 betreffende gerechtsdeurwaarders en tenuitvoerlegging (het “Wetboek Tenuitvoerlegging”), zoals laatstelijk gewijzigd.

Wanneer het verzoek om uitvoerbaarverklaring bij een gerechtsdeurwaarder werd ingediend, worden de rechtsmiddelen tegen de beslissing van de deurwaarder behandeld door de hogere regionale rechtbank in het district waar de rechtbank met verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging zich bevindt.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De in artikel 33 van de verordening bedoelde rechtsmiddelen zijn het beroep tot nietigverklaring (žaloba pro zmatečnost) overeenkomstig artikel 229 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het verzoek tot herziening (žaloba na obnovu řízení) overeenkomstig artikel 228 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en het buitengewoon rechtsmiddel (dovolání) overeenkomstig artikel 236 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en voor bepaalde gevallen ook overeenkomstig artikel 30 van de wet inzake bijzondere gerechtelijke procedures.

Het buitengewoon rechtsmiddel is echter niet mogelijk tegen beslissingen over de grond van de zaak betreffende onderhoudsverplichtingen.

De bevoegdheid voor het beroep tot nietigverklaring en het verzoek tot herziening ligt bij de rechtbank die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan. In sommige bijzondere gevallen ligt de bevoegdheid bij de rechtbank waarvan de beslissing wordt betwist (zie artikel 235 bis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De bevoegdheid voor het buitengewoon rechtsmiddel ligt bij het hooggerechtshof – adres: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Tsjechische Republiek.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De gerechten bevoegd voor de in artikel 19 van de verordening bedoelde heroverweging zijn de districtsrechtbanken die de beslissing in eerste aanleg hebben gegeven.

Het bevoegde gerecht moet artikel 19 van de verordening rechtstreeks toepassen. Tegen een beslissing tot afwijzing van een heroverweging is beroep mogelijk.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit is:

Bureau voor internationale rechtsbescherming van kinderen (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Sixtovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Tsjechische Republiek

E-mail: podatelna@umpod.cz

Tel.: +420 5 42215522

Fax: +420 5 42212836

http://www.umpod.cz/

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Het ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek is een bevoegd openbaar lichaam in de zin van artikel 51, lid 3, van de verordening; het beschikt over volledige bevoegdheid op grond van Wet nr. 629/2004 betreffende verlening van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen binnen de Europese Unie, zoals gewijzigd, om ervoor te zorgen dat rechtsbijstand wordt verleend overeenkomstig artikel 51, lid 2, onder a), van de verordening.

Contactgegevens:

Ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tsjechische Republiek

E-mail: moc@msp.justice.cz

Tel.: +420 2 21997925

Fax: +420 2 21997919

http://www.justice.cz

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De autoriteiten die voor de toepassing van artikel 21 van de verordening bevoegd zijn tot tenuitvoerlegging zijn de districtsrechtbanken.
Hun territoriale bevoegdheid wordt geregeld in de artikelen 84 tot en met 86 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wanneer het verzoek om uitvoerbaarverklaring bij een districtsrechtbank werd ingediend en in artikel 45 van het Wetboek Tenuitvoerlegging wanneer het verzoek bij een gerechtsdeurwaarder werd ingediend.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken aanvaarde talen zijn het Tsjechisch en het Slowaaks.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Behalve het Tsjechisch worden ook het Engels en het Slowaaks door de centrale autoriteit aanvaard voor mededelingen aan/van andere centrale autoriteiten als bedoeld in artikel 59.

Laatste update: 07/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Denemarken

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, moeten worden gericht aan het agentschap voor familierecht (Familieretshuset).

Contactgegevens:

Statsforvaltningen (overheidsadministratie)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denemarken

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.post@familieretshuset.dk

Tel.: + 45 7256 7000

Website: Familieretshuset.dk

Besluiten van het agentschap voor familierecht kunnen binnen vier weken ter toetsing worden voorgelegd aan de familierechtbank (familieretten). Verzoeken om rechterlijke toetsing moeten worden ingediend bij het agentschap voor familierecht. In bepaalde gevallen kan het agentschap het betrokken besluit opnieuw onderzoeken, zelfs als een partij een verzoek om rechterlijke toetsing heeft ingediend.

De familierechtbank maakt deel uit van de plaatselijke arrondissementsrechtbank (byret). Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.domstol.dk

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen een uitspraak van de familierechtbank in een zaak waarin een besluit van het agentschap voor familierecht ter toetsing aan de familierechtbank is voorgelegd, kan alleen met toestemming van de raad voor procesvoering (Procesbevillingsnævnet) beroep worden ingesteld bij de regionale rechtbank (landsretten). De raad voor procesvoering kan een dergelijk beroep alleen toestaan als de zaak een principiële vraag betreft of om een andere bijzondere reden. Het verzoek om toestemming moet bij de raad worden ingediend binnen vier weken na de datum van de uitspraak. De raad kan echter bij wijze van uitzondering ook nog toestemming verlenen indien het verzoek na het verstrijken van deze termijn doch binnen een termijn van een jaar na de datum van de uitspraak werd ingediend. Dezelfde regels zijn van toepassing wanneer de beslissing van de familierechtbank bij wege van beschikking is genomen, maar met een termijn van respectievelijk twee weken en zes maanden voor het indienen van het verzoek.

Tegen de uitspraken van de regionale rechtbank in tweede aanleg kan er geen beroep worden ingesteld. De raad voor procesvoering kan echter wel toestaan dat tegen een dergelijke uitspraak beroep wordt ingesteld bij het hooggerechtshof (Højesteret) in derde aanleg mits de zaak een principiële vraag betreft. Een verzoek in die zin moet bij de raad worden ingediend binnen vier weken na de datum van de uitspraak. De raad kan echter bij wijze van uitzondering ook nog toestemming verlenen indien het verzoek na het verstrijken van deze termijn doch binnen een termijn van een jaar na de datum van de uitspraak werd ingediend. Indien de beslissing van de regionale rechtbank bij wege van beschikking is genomen, kan deze met toestemming van de raad voor procesvoering voor het hooggerechtshof worden gebracht. Deze toestemming kan worden verleend als de zaak een principiële vraag betreft. Een verzoek in die zin moet bij de raad worden ingediend binnen twee weken na de datum van de uitspraak. De raad kan echter bij wijze van uitzondering ook nog toestemming verlenen indien het verzoek na het verstrijken van deze termijn doch binnen een termijn van zes maanden na de datum van de uitspraak werd ingediend.

De contactgegevens van de gerechten [familierechtbanken (arrondissementsrechtbanken), regionale rechtbanken en het hooggerechtshof] en de raad voor procesvoering kunnen worden geraadpleegd op: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.domstol.dk

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Niet van toepassing in Denemarken.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Hoofdstuk VII van de verordening betreffende de samenwerking tussen de centrale autoriteiten is niet van toepassing in Denemarken ingevolge de bepalingen van de Overeenkomst van 12 juni 2009 tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties van 20 juni 1956 inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud ("het VN-Verdrag") is de Deense nationale sociale raad voor hoger beroep (Ankestyrelsen) aangewezen als de centrale autoriteit die bevoegd is voor internationale zaken betreffende onderhoudsuitkeringen.

De autoriteit die bevoegd is voor de inning van achterstallige bedragen (het agentschap voor inning van vorderingen - Gældsstyrelsen) is echter gemachtigd om als bemiddelaar op te treden bij verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging (inning) in het buitenland van onderhoudsuitkeringen, conform het VN-Verdrag.

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Niet van toepassing in Denemarken.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De autoriteit die bevoegd is voor de inning van achterstallige bedragen (het agentschap voor inning van vorderingen) int de vordering die voortvloeit uit de beslissing die ten uitvoer moet worden gelegd. Wanneer de vordering niet wordt betaald, gaat die autoriteit over tot de gedwongen tenuitvoerlegging van de beslissing.

Wanneer tijdens de inning of tenuitvoerlegging de partij die om betaling wordt verzocht, de vordering betwist, zal de autoriteit bevoegd voor de inning van achterstallige bedragen de zaak doorverwijzen naar het agentschap voor familierecht, dat een besluit neemt waarbij de inning of tenuitvoerlegging kan worden geweigerd of geschorst.

De voor de inning van achterstallige bedragen bevoegde autoriteit kan echter een besluit nemen over het bestaan en de omvang van de vordering wanneer de betwiste aangelegenheid verband houdt met de afhandeling van de vordering door de autoriteit zelf. Zij kan de tenuitvoerlegging ook schorsen.

Besluiten van het agentschap voor familierecht kunnen binnen vier weken ter toetsing worden voorgelegd aan de familierechtbank. In bepaalde gevallen kan het agentschap het betrokken besluit opnieuw onderzoeken, zelfs als een partij een verzoek om rechterlijke toetsing heeft ingediend.

Klachten tegen besluiten van de voor de inning van achterstallige bedragen bevoegde autoriteit over de inning van vorderingen, met inbegrip van besluiten over het bestaan en de omvang van de vorderingen, kunnen, wanneer de betwiste aangelegenheid verband houdt met de afhandeling van de vordering door de autoriteit zelf, voor de nationale beroepsinstantie in belastingzaken (Landsskatteretten) worden gebracht.

De beslagrechter (fogedretten) doet uitspraak over bezwaren tegen beslaglegging door de voor de inning van vorderingen bevoegde autoriteit. Tegen beslissingen van de beslagrechter kan beroep worden ingesteld bij de regionale rechtbank. Wanneer de economische waarde van de vordering niet meer dan 20 000 DKK bedraagt, kan een dergelijk beroep alleen met toestemming van de raad voor procesvoering worden ingesteld. Tegen een uitspraak van de regionale rechtbank kan met toestemming van de raad voor procesvoering beroep worden ingesteld bij het hooggerechtshof.

Besluiten van de sociale raad voor hoger beroep en de nationale beroepsinstantie in belastingzaken kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de rechtbanken, conform artikel 63 van de grondwet. Indien de verzoeker zijn woonplaats in Denemarken heeft, moet een verzoek om toetsing van dergelijke besluiten worden ingediend bij de rechtbank van zijn woonplaats. Indien de verzoeker zijn woonplaats niet in Denemarken heeft, moet de zaak aanhangig worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank van Kopenhagen (Københavns Byret). Tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbank is beroep mogelijk bij de regionale rechtbank; tegen beslissingen van de regionale rechtbank is beroep mogelijk bij het hooggerechtshof (mits de raad voor procesvoering daarvoor toestemming verleent). Op verzoek van een partij kan de arrondissementsrechtbank de zaak naar een regionale rechtbank doorverwijzen wanneer het een principiële vraag betreft.


Contactgegevens

Familieretshuset (agentschap voor familierecht)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denemarken

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.post@familieretshuset.dk

Tel.: + 45 7256 7000

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen (agentschap voor inning van vorderingen)

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Denemarken

Tel.: + 45 70157304

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten (nationale beroepsinstantie in belastingzaken)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Denemarken

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.sanst@sanst.dk

Tel.: + 45 3376 0909

De contactgegevens van de gerechten (arrondissementsrechtbanken, regionale rechtbanken en het hooggerechtshof) en de raad voor procesvoering kunnen worden geraadpleegd op: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.domstol.dk

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Denemarken aanvaardt Deense, Finse, IJslandse, Noorse en Zweedse vertalingen van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Niet van toepassing in Denemarken.

Laatste update: 09/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Duitsland

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Beslissingen op een verzoek om erkenning of op een verzoek om uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EG) nr. 4/2009 worden gegeven door het Amtsgericht -Familiengericht- van de plaats waar het Oberlandesgericht van het rechtsgebied waar de persoon waartegen het verzoek wordt ingesteld, zijn gewone verblijfplaats heeft of van het rechtsgebied waarin tenuitvoerlegging wordt gevraagd, is gelegen (concentratie van jurisdictie). Voor het rechtsgebied van het Kammergericht worden beslissingen gegeven door het Amtsgericht van Pankow-Weissensee.

Als de procedure betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van een notariële akte, kan die akte ook door een notaris uitvoerbaar worden verklaard.

De in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde rechtsmiddelen tegen in eerste aanleg in tenuitvoerleggingsprocedures gegeven beslissingen, nemen de vorm aan van een Beschwerde. Het Oberlandesgericht is het daarvoor bevoegde gerecht. Dit rechtsmiddel moet worden ingesteld bij het gerecht dat de beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde procedure is die van Rechtsbeschwerde. Het Bundesgerichtshof is bevoegd. Een Rechtsbeschwerde moet worden ingesteld binnen een maand na de betekening van de beslissing van het Beschwerdegericht (het in hoger beroep bevoegde gerecht).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Het voor de in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde heroverwegingsprocedure bevoegde gerecht is het gerecht dat de beslissing heeft gegeven. Wanneer de voorwaarden van artikel 19 zijn vervuld, zijn de bepalingen over rechterlijke beslissingen bij verstek (artikelen 343 tot en met 346 van het wetboek burgerlijk procesrecht) van overeenkomstige toepassing. Wanneer de voorwaarden van artikel 19 niet zijn vervuld, verwerpt het gerecht het verzoek bij rechterlijke beslissing. De beslissing kan worden gegeven zonder mondelinge procedure.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit als bedoeld in artikel 49 van Verordening (EG) nr. 4/2009 is het Bundesamt für Justiz (de federale dienst Justitie), dat als adres heeft:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn.

Met het Bundesamt für Justiz als centrale autoriteit kan via telefoon, fax of e-mail contact worden opgenomen:

Telefoon:

Nationaal: 0228/99 4 10- 5534, 5869 of 5549

Internationaal: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 of 5549

Fax:

Nationaal: 0228/99 4 10-5202

Internationaal: +49/228/99 4 10-5202

E-mail: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Voor verzoeken als bedoeld in artikel 21 van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen zijn de Amtsgerichte de op het gebied van tenuitvoerlegging bevoegde gerechten. De relatieve bevoegdheid komt toe aan het Amtsgericht van de plaats waar de tenuitvoerleggingsprocedure plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken wordt alleen het Duits aanvaard.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De mededelingen tussen het Bundesamt für Justiz in zijn hoedanigheid van centrale autoriteit en een andere centrale autoriteit (artikel 59, lid 3, van Verordening (EG) nr. 4/2009) kan in het Engels gebeuren wanneer de betrokken centrale autoriteiten dat zijn overeengekomen.

Laatste update: 17/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Estland

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Overeenkomstig artikel 27, lid 1, zijn de kantonrechtbanken in Estland bevoegd om verzoeken om uitvoerbaarverklaring te behandelen (afdeling 121 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, zijn de arrondissementsrechtbanken in Estland bevoegd om rechtsmiddelen tegen beslissingen op een verzoek om uitvoerbaarverklaring te behandelen.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

In Estland kunnen beslissingen worden betwist zoals neergelegd in artikel 33 door het instellen van een beroep bij het hooggerechtshof (artikelen 625 en 695-701 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De procedure voor het indienen van een verzoek om heroverweging zoals neergelegd in artikel 19 vindt in Estland plaats overeenkomstig de bepalingen voor de beoordeling van verzoeken, tenzij anders bepaald in Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen. Kantonrechtbanken zijn bevoegd om verzoeken tot heroverweging te behandelen.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Overeenkomstig artikel 49, lid 3, is de centrale autoriteit in de Republiek Estland:

Ministerie van Justitie

Afdeling Internationale justitiële samenwerking

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.central.authority@just.ee

Tel.: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Overeenkomstig artikel 21 zijn de kantonrechtbanken in Estland bevoegd om verzoeken tot weigering of schorsing van de tenuitvoerlegging te behandelen.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Overeenkomstig de artikelen 20, 28 en 40 aanvaardt Estland naast documenten in het Ests ook vertalingen in het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Overeenkomstig artikel 59 aanvaardt Estland voor mededelingen aan/van andere centrale autoriteiten naast het Ests ook het Engels.

Laatste update: 29/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Griekenland

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Het gerecht dat bevoegd is voor verzoeken om uitvoerbaarverklaring zoals bedoeld in artikel 27, lid 1, is de rechtbank van eerste aanleg en het gerecht dat bevoegd is om het rechtsmiddel tegen een beslissing op een dergelijk verzoek te behandelen overeenkomstig artikel 32, lid 2, is het hof van beroep van het rechtsgebied van de rechtbank van eerste aanleg die de beslissing heeft gegeven.

Het in artikel 32, lid 2, bedoelde rechtsmiddel is het hoger beroep (έφεση).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel is het cassatieberoep (αίτηση αναίρεσης). De rechtbank die de beroepsprocedure behandelt is het Hooggerechtshof van Griekenland (Areios Pagos of, in het Grieks: Άρειος Πάγος).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Overeenkomstig artikel 19 kan de niet-verschenen partij/verweerder de heroverweging vragen van de door een buitenlands gerecht gegeven beslissing bij verstek inzake onderhoudsverplichtingen. Rechtsmiddelen tegen een verstekbeslissing inzake onderhoudsverplichtingen worden gericht aan het gerecht dat de beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Het ministerie van Justitie - Departement Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken is aangewezen als de in artikel 49, lid 3, bedoelde centrale autoriteit.

Mesogeion 96

11527 Athene

Tel.: (+30) 213 1307312

Fax: (+30) 213 1307499

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.civilunit@justice.gov.grDe link wordt in een nieuw venster geopend. mntolia@justice.gov.grDe link wordt in een nieuw venster geopend. vsarigiannidis@justice.gov.gr

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Naar Grieks recht worden geen taken van de centrale autoriteit uitgeoefend door openbare lichamen of andere lichamen die onder toezicht staan van de bevoegde autoriteiten, zoals bepaald in artikel 51, lid 3.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De autoriteit die in het kader van de toepassing van artikel 21 bevoegd is voor tenuitvoerleggingskwesties, is de rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Grieks.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die de centrale autoriteiten aanvaarden bij de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten zijn Grieks en Engels.

Laatste update: 01/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Spanje

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De rechtbanken van eerste aanleg en de gespecialiseerde rechtbanken die zaken betreffende gendergerelateerd geweld behandelen, zijn binnen het kader van hun bevoegdheden de bevoegde instanties (artikel 87 van de organieke wet inzake de rechterlijke macht (LOPJ)).

Rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de rechtbanken van eerste aanleg kunnen worden ingesteld bij de provinciale rechtbanken.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Het buitengewoon beroep wegens een procedurefout, ingesteld bij het hoge hof van elke autonome regio, en het cassatieberoep, ingesteld bij het hooggerechtshof van Spanje, zijn geregeld in respectievelijk hoofdstuk IV ("Buitengewoon beroep wegens een procedurefout") en hoofdstuk V ("Cassatieberoep") van titel IV van wet nr. 1/2000 inzake burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Voor de heroverwegingsprocedure is het gerecht bevoegd dat de betrokken beslissing heeft gegeven, d.w.z. de rechtbank van eerste aanleg. De heroverwegingsprocedure van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 4/2009 wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II ("Beroep tot herziening of intrekking van beslissingen") van titel IV van wet nr. 1/2000 inzake burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Ministerie van Justitie

Subdirectoraat Internationale justitiële samenwerking

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid

SPANJE

Tel.: 00 34 91 3902295/94

Fax: 00 34 91 3904457

E-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De rechtbanken van eerste aanleg in de hoofdstad van de provincie waar de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd zijn/haar verblijfplaats heeft of van de provincie waar de tenuitvoerlegging moet plaatsvinden.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De talen die conform de artikelen 20 en 40 worden aanvaard, zijn het Spaans en het Portugees.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die de centrale autoriteiten aanvaarden conform artikel 59, zijn het Spaans en het Engels.

Laatste update: 22/06/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Frankrijk

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De in het kader van artikel 27, lid 1, bevoegde autoriteit is de voorzitter van het Tribunal judiciaire of de voorzitter van de kamer van notarissen.

De in het kader van artikel 32, lid 2, bevoegde autoriteit is het Cour d'appel.

Overeenkomstig artikel 27, lid 2, wordt de bevoegdheid van het in artikel 27, lid 1, bedoelde gerecht bepaald door de gewone verblijfplaats van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd of door de plaats van tenuitvoerlegging.

Het gerecht dat bevoegd is in het kader van artikel 32, lid 2, is bevoegd voor het behandelen van rechtsmiddelen tegen beslissingen van de rechter in familiezaken.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel is het cassatieberoep bij het Cour de cassation, dat wordt beheerst door de regels die zijn vastgesteld in de artikelen 973 tot en met 982 en 1009 tot en met 1031 van het wetboek burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De in artikel 19 van de verordening bedoelde procedure voor heroverweging is het hoger beroep dat kan worden ingesteld bij het Cour d’appel waaronder het gerecht ressorteert dat de betwiste beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Ministère des Affaires étrangères et européennes (ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken)

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (directoraat Fransen in het buitenland en consulaire administratie)

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire (dienst verdragen, burgerlijke zaken en wederzijdse rechtshulp)

Sous-direction de la protection des droits des personnes (afdeling bescherming van de rechten van de persoon)

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger (bureau voor de inning van alimentatievorderingen in het buitenland).

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefoon: + 33 (0)1 43 17 91 99

Fax : +33 (0)1 43 17 81 97

Functionele mailbox: De link wordt in een nieuw venster geopend.obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Het voor tenuitvoerlegging relatief bevoegde gerecht is het gerecht van de plaats waar de schuldenaar verblijft of waar de tenuitvoerlegging plaatsvindt. Als de schuldenaar in het buitenland woont of als zijn verblijfplaats niet bekend is, is het gerecht van de plaats waar de tenuitvoerlegging plaatsvindt, bevoegd.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Uitsluitend het Frans.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Uitsluitend het Frans.

Laatste update: 08/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Kroatië

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Verzoeken om een uitvoerbaarverklaring en rechtsmiddelen tegen beslissingen van rechtbanken van eerste aanleg op dergelijke verzoeken moeten worden ingediend/ingesteld bij een gemeentelijke rechtbank.

Rechtsmiddelen tegen uitvoerbaarverklaringen moeten worden ingesteld bij een districtsrechtbank (rechtbank van tweede aanleg) via de gemeentelijke rechtbank, d.w.z. de rechtbank van eerste aanleg die de verklaring heeft afgegeven.

Wanneer er definitief uitspraak is gedaan in de procedure betreffende een verzoek om uitvoerbaarverklaring, bevestigt de gemeentelijke rechtbank (rechtbank van eerste aanleg) dat de uitvoerbaarverklaring uitvoerbaar is.

De bevoegde gerechten zijn:

a) gemeentelijke rechtbanken (općinski sudovi, enkelvoud općinski sud) overeenkomstig de wet inzake burgerlijke rechtsvordering (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN; staatsblad van de Republiek Kroatië) nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) en op basis van de wet inzake rechtsgebieden en zetels van gerechten (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN nr. 67/18);

b) districtsrechtbanken (županijski sudovi, enkelvoud županijski sud) overeenkomstig de wet inzake burgerlijke rechtsvordering (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) en op basis van de wet inzake rechtsgebieden en zetels van gerechten (NN nr. 67/18).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Een op een rechtsmiddel gegeven beslissing als bedoeld in artikel 33 van de verordening kan uitsluitend worden betwist via een door de partij ingediend verzoek om herziening (overeenkomstig de artikelen 421-428 van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering).

Het verzoek om herziening wordt altijd ingediend bij het gerecht dat de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Conform de wet inzake burgerlijke rechtsvordering wordt de heroverwegingsprocedure als bedoeld in artikel 19 van de verordening ingesteld via een door de partij ingediend verzoek om herziening (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 421-428 van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering). Het verzoek om herziening wordt altijd ingediend bij het gerecht dat de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

Overeenkomstig artikel 117 van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering kan de partij een verzoek om herstel in de vorige toestand indienen; dat verzoek moet worden ingediend bij het gerecht dat de niet-verrichte handeling had moeten uitvoeren.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Wat Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreft, is de volgende centrale autoriteit in de Republiek Kroatië bevoegd op het gebied van onderhoudsverplichtingen:

Ministerie van Arbeid, Pensioenen, Gezinszaken en Sociaal Beleid

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://mrosp.gov.hr/

Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.eu-poslovi@mrosp.hr

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De gemeentelijke rechtbanken in Kroatië zijn bevoegd voor de tenuitvoerlegging in de zin van artikel 21 van de verordening, op basis van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) en de wet inzake rechtsgebieden en zetels van gerechten (NN nr. 67/18).

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Wat betreft de documenten als bedoeld in de artikelen 20, 28 en 40 van de verordening, aanvaardt de Republiek Kroatië vertalingen van deze documenten in het Kroatisch (Latijns schrift), conform artikel 6 van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die de centrale autoriteiten aanvaarden bij de in artikel 59 van de verordening bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten:

a) voor de aanvraag- en verzoekformulieren, het Kroatisch;

b) voor de andere soorten mededelingen, het Kroatisch of, op verzoek, het Engels.

Laatste update: 15/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Italië

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De hoven van beroep zijn bevoegd voor het behandelen van het in artikel 27, lid 1, bedoelde verzoek om een uitvoerbaarverklaring en voor het in artikel 32, lid 2, bedoelde rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek.

De contactgegevens van deze instanties zijn te vinden op de website http://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen zijn de gewone en buitengewone rechtsmiddelen: cassatieberoep (ricorso per cassazione), herziening (revocazione) en derdenverzet (opposizione di terzo).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De instantie die bevoegd is voor de in artikel 19 bedoelde heroverweging is dezelfde als die welke de beslissing heeft gegeven; het verzoek moet worden ingediend conform de procedureregels die gelden voor de beslissing die aan heroverweging wordt onderworpen.

De contactgegevens van deze instanties zijn te vinden op de volgende website

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit is de afdeling jeugdstrafrecht van het ministerie van Justitie (Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile):

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Via Damiano Chiesa 24

00136 Rome

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax: +39 6 68188323

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Gecertificeerde elektronische post: De link wordt in een nieuw venster geopend.prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De instanties die bevoegd zijn voor de in artikel 21 bedoelde tenuitvoerleggingskwesties zijn de gewone rechtbanken (artikel 9, alinea II, van het Italiaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken, is het Italiaans.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De door de centrale autoriteit aanvaarde taal voor de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten, is het Italiaans.

Laatste update: 06/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Cyprus

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, zijn de familiegerechten van Nicosia, Limassol, Larnaca/Famagusta en Paphos.

 • Familiegerecht (Oikogeneiakó Dikastírio) van Nicosia

tel.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Familiegerecht van Limassol

tel.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Familiegerecht van Larnaca/Famagusta

tel.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Familiegerecht van Paphos

tel.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Het gerecht dat bevoegd is voor rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken overeenkomstig artikel 32, lid 2, is het beroepsgerecht voor familiezaken (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Het houdt zitting in het hooggerechtshof en de contactgegevens zijn:

 • Hooggerechtshof van Cyprus
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  tel.: (+357) 22865741
  fax: (+357) 22304500
  e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

In ons rechtstelsel bestaat er geen gerecht van derde aanleg: een in hoger beroep gegeven beslissing kan op geen enkele manier worden aangevochten.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Een heroverweging van de gevallen waarin dit artikel voorziet, kan worden aangevraagd door middel van een verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing (aítisi paramerismoú tis apófasis) op grond van artikel 48, regel 9, onder h) en n), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Thesmoí Politikís Dikonomías). Het verzoek wordt ingediend bij het familiegerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

 • Ministerie van Justitie en Openbare orde

Eenheid Internationale juridische samenwerking

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Contactgegevens:

 • Mevr. Konstantina Sophocleous

Functionaris

Eenheid Internationale juridische samenwerking

Ministerie van Justitie en Openbare orde

Tel.: +357 22805973

Fax: + 357 22518328

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Mevr. Troodia Dionisiou

Functionaris

Eenheid Internationale juridische samenwerking

Ministerie van Justitie en Openbare orde

Tel.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

 • Familiegerecht van Nicosia

tel.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Familiegerecht van Limassol

tel.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Familiegerecht van Larnaca/Famagusta

tel.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Familiegerecht van Paphos

tel.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Grieks en Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Grieks en Engels.

Laatste update: 08/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Letland

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De gerechten die in Letland bevoegd zijn om zich uit te spreken over verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, van de verordening, zijn de gerechten met algemene bevoegdheid, te weten de districtsrechtbanken (of gemeentelijke districtsrechtbanken).

De gerechten die in Letland bevoegd zijn om zich uit te spreken over rechtsmiddelen tegen beslissingen op verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 32, lid 2, van de verordening, zijn de regionale rechtbanken, door tussenkomst van de relevante districtsrechtbank (of gemeentelijke districtsrechtbank).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Een overeenkomstig artikel 33 van de verordening op een rechtsmiddel gegeven beslissing kan worden aangevochten bij de Senaat van het Hooggerechtshof, door tussenkomst van de relevante regionale rechtbank.

Contactgegevens:

Hooggerechtshof

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Letland

Tel.: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

In verband met de heroverweging van een beslissing op grond van artikel 19 van de verordening, kan de verweerder vragen dat de zaak opnieuw wordt onderzocht door een verzoek te richten tot:

1)      de betrokken regionale rechtbank voor de heroverweging van een beslissing van een districtsrechtbank (gemeentelijke districtsrechtbank);

2)      de Kamer voor civiele zaken van het Hooggerechtshof voor de heroverweging van een beslissing van een regionale rechtbank;

3)      de Afdeling voor civiele zaken van de Senaat van het Hooggerechtshof voor de heroverweging van een beslissing van een kamer van het Hooggerechtshof.

Er kan geen verzoek worden ingediend wanneer de termijn waarbinnen het tenuitvoerleggingsdocument betreffende de betrokken beslissing voor tenuitvoerlegging kan worden ingediend, is verstreken.

Bij het beoordelen van een verzoek gaat een gerecht na of de door de verzoeker aangegeven omstandigheden kunnen worden beschouwd als omstandigheden die een herziening van de beslissing overeenkomstig artikel 19 van de verordening rechtvaardigen. Wanneer het gerecht vaststelt dat de omstandigheden een herziening van de beslissing rechtvaardigen, trekt het de beslissing volledig in en verwijst het de zaak naar het gerecht van eerste aanleg, dat de zaak opnieuw onderzoekt. Wanneer het gerecht van oordeel is dat de in het verzoek aangegeven omstandigheden geen herziening van de beslissing rechtvaardigen, wijst het het verzoek af. Met betrekking tot de beslissing van het gerecht is een aanvullende klacht mogelijk.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

In Letland worden de functies van de centrale autoriteit uitgeoefend door de administratie van het alimentatiewaarborgfonds. Contactgegevens:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Letland

Tel.:     + 371 67 830 626

Fax:     + 371 67 830 636

E-mail: pasts@ugf.gov.lv

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

In Letland worden de in artikel 51 van de verordening vermelde speciale taken van de centrale autoriteiten uitgeoefend door de administratie van het alimentatiewaarborgfonds.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De instanties die in Letland bevoegd zijn om zich uit te spreken over verzoeken tot weigering of schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing op grond van artikel 21 van de verordening, zijn de districtsrechtbanken (of gemeentelijke districtsrechtbanken) die bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar de beslissing van het buitenlandse gerecht ten uitvoer moet worden gelegd.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Letland aanvaardt alleen vertalingen van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken in de nationale taal, het Lets.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Letland aanvaardt alleen de verzoeken bedoeld in artikel 56 van de verordening (bijlagen VI en VII bij de verordening) in de nationale taal, d.w.z. het Lets.

Letland aanvaardt verzoeken om specifieke maatregelen (bijlage V bij de verordening), in het Lets of in het Engels.

Voor andere mededelingen aanvaardt de centrale autoriteit op verzoek het Lets of het Engels.

Laatste update: 24/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Litouwen

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, van de verordening en rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken overeenkomstig artikel 32, lid 2, van de verordening worden behandeld door het Hof van Beroep van Litouwen (Lietuvos apeliacinis teismas).

Lietuvos apeliacinis teismas

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3479

Fax: (8 5) 266 3060
E-mail :De link wordt in een nieuw venster geopend.apeliacinis@apeliacinis.lt

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Een beslissing van het Hof van Beroep van Litouwen op het rechtsmiddel tegen een beslissing over een verzoek om een uitvoerbaarverklaring, kan worden aangevochten middels een cassatieberoep bij het Hooggerechtshof van Litouwen (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Dergelijke cassatieberoepen worden behandeld conform de regels voor cassatieprocedures, zoals vastgesteld in het Litouwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering, tenzij anders is bepaald in de verordening of in de Litouwse wet tot uitvoering van de EU- en internationale wetgeving betreffende burgerlijk procesrecht. Wanneer een cassatieberoep ontvankelijk is, wordt het prioritair in de lijst van de door het Hooggerechtshof als cassatierechter te behandelen zaken opgenomen. Het Hooggerechtshof stelt een termijn vast van maximaal 14 dagen om op het cassatieberoep te repliceren. In zijn kennisgeving van de registratie van het cassatieberoep in de lijst van door het Hooggerechtshof als cassatierechter te behandelen zaken (artikel 350, lid 7, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering), deelt het Hooggerechtshof de partijen en de andere bij de zaak betrokken personen de termijn mee waarbinnen op het cassatieberoep kan worden gerepliceerd.

De partijen moeten, en andere bij de zaak betrokken personen mogen, binnen de door het Hooggerechtshof vastgestelde termijn schriftelijk repliceren op het cassatieberoep. Die termijn loopt vanaf de dag waarop het cassatieberoep is opgenomen in de lijst van de door het Hooggerechtshof als cassatierechter te behandelen zaken.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen wordt, conform artikel 19 van de verordening, heroverwogen door het gerecht dat ze heeft gegeven. Zodra het gerecht oordeelt dat een verzoek tot heroverweging van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen ontvankelijk is, zendt het een afschrift van dat verzoek en de bijlagen naar de verzoeker en deelt het hem mee dat hij binnen 14 dagen nadat het verzoek is verzonden, schriftelijk op dat verzoek moet repliceren. Een verzoek tot heroverweging wordt door het gerecht behandeld in het kader van een schriftelijke procedure. Het gerecht kan, wanneer het dat nodig acht, er ook voor kiezen een verzoek tot heroverweging te behandelen in het kader van een mondelinge procedure. Het gerecht moet een verzoek tot heroverweging behandelen binnen 14 dagen na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de repliek en moet een uitspraak doen over een van de opties die zijn vermeld in artikel 19, lid 3, van de verordening.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litouwen

Tel.: +370 700 00211, +370 700 00190

Fax: +370 700 35004

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.teisinepagalba@vgtp.lt

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://vgtpt.lrv.lt/en

Wanneer verzoeken betrekking hebben op onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit een ouder-kindrelatie met personen jonger dan 21 jaar, worden de taken van de centrale autoriteit uitgeoefend door de afdeling Mažeikiai van het bestuur van het Socialeverzekeringsfonds.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litouwen

Tel.: +370 443 26659

Fax: +370 443 27341

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.mazeikiai@sodra.lt

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Wanneer verzoeken betrekking hebben op onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit een ouder-kindrelatie met personen jonger dan 21 jaar, oefent het onder het ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid vallende fonds voor het onderhoud van kinderen de functies uit van de centrale autoriteit, overeenkomstig artikel 51 van de verordening.

Contactgegevens van het fonds voor het onderhoud van kinderen van het ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tel.: (8 5) 272 8081

Fax: (8 5) 265 3984
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@vif.lt

Wanneer de omstandigheden dat vereisen, wordt er rechtsbijstand van overheidswege verleend met betrekking tot de in artikel 56 van de verordening vermelde verzoeken en conform de in de wet inzake rechtsbijstand van overheidswege vastgestelde procedure, tenzij anders is bepaald in de Litouwse wet tot uitvoering van de EU- en internationale wetgeving betreffende burgerlijk procesrecht of in de verordening. Wanneer tijdens het onderzoek van de in artikel 56 van de verordening vermelde verzoeken blijkt dat een verzoeker rechtsbijstand van overheidswege nodig heeft, zenden de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege van Vilnius en het onder het ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid vallende fonds voor het onderhoud van kinderen het verzoek om rechtsbijstand direct door naar de autoriteiten die bevoegd zijn voor de organisatie van de rechtsbijstand van overheidswege, namelijk de Litouwse diensten voor rechtsbijstand van overheidswege.

Namen en contactgegevens van de Litouwse diensten voor rechtsbijstand van overheidswege

De diensten voor rechtsbijstand van overheidswege

Adres

Telefoon

Fax

E-mail

Vilnius, de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

De link wordt in een nieuw venster geopend.vilniausvgtpt@infolex.lt

Kaunas, de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

De link wordt in een nieuw venster geopend.kaunovgtpt@infolex.ltt

Klaipėda, de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

De link wordt in een nieuw venster geopend.kl.vgtpt@infolex.lt

Šiauliai, de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

De link wordt in een nieuw venster geopend.svgtpt@svgtpt.lt

Panevėžys, de dienst voor rechtsbijstand van overheidswege

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

De link wordt in een nieuw venster geopend.paneveziovgtpt@infolex.lt

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Een verzoek om de tenuitvoerlegging van de beslissing inzake levensonderhoud van het gerecht van herkomst geheel of gedeeltelijk te weigeren, zoals bedoeld in artikel 21, lid 2, van de verordening, wordt door het Hof van Beroep van Litouwen behandeld.

Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3479
Fax: (8 5) 266 3060
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.apeliacinis@apeliacinis.lt

Een verzoek om de beslissing van het gerecht van herkomst geheel of gedeeltelijk te schorsen, zoals bedoeld in artikel 21, lid 3, van de verordening, wordt behandeld door de districtsrechtbank van de plaats waar om tenuitvoerlegging wordt verzocht.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Het Litouws is de enige taal die wordt aanvaard voor de vertaling van de in artikel 20 van de verordening bedoelde stukken, maar zowel het Litouws als het Engels wordt aanvaard voor de vertaling van de in de artikelen 28 en 40 bedoelde stukken.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die worden aanvaard bij de mededelingen tussen de Litouwse centrale autoriteit en andere centrale autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 59 van de verordening, zijn het Litouws en het Engels.

Laatste update: 08/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Onderhoudsverplichtingen - Luxemburg

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

- Relatief bevoegd gerecht

Het verzoek om een uitvoerbaarverklaring moet worden ingediend bij de president van het tribunal d’arrondissement.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81-1
Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: (+352) 80 32 14 - 1
Fax: (+352) 80 71 19 of (+352) 802484

- Rechtsmiddelen tegen de beslissing op het verzoek

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81-1
Fax: (+352)47 59 81-2396

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan slechts cassatieberoep worden ingesteld.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2369/2373

Fax: (+352) 475981-2773

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De verweerder die in Luxemburg niet is verschenen, heeft het recht om het gerecht dat de beslissing heeft gegeven, te verzoeken deze te heroverwegen, onder de in artikel 19, lid 1, van de verordening vastgestelde voorwaarden. Dit verzoek wordt ingediend volgens de vormvoorschriften die gelden voor het gerecht dat de te heroverwegen beslissing heeft gegeven.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Tel.: (+352) 530 529 200 Fax: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel.: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: (+352) 80 32 14-1

Fax: (+352) 807119 of (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit is het parket-generaal bij het Cour supérieure de Justice.

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Fax: (+352) 47 05 50
E-mail : De link wordt in een nieuw venster geopend.parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De bevoegde autoriteit is het parket-generaal bij het Cour supérieure de Justice.

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2393/2329

Fax: (+352) 470550

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Luxemburg aanvaardt mededelingen in het Frans en het Duits.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Luxemburg aanvaardt mededelingen in het Frans en het Duits.

Laatste update: 22/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Hongarije

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De districtsrechtbank gevestigd ter zetel van de regionale rechtbank, en te Boedapest de centrale districtsrechtbank van Boeda. Rechtsmiddelen worden behandeld door de regionale rechtbank of, te Boedapest, door het hoofdstedelijk hof.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Verzoeken om heroverweging door het hooggerechtshof (Curia), in te dienen bij de districtsrechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De in artikel 19 bedoelde heroverwegingsprocedure moet in eerste aanleg bij de districtsrechtbank worden ingeleid overeenkomstig de regels inzake een nieuw onderzoek (wet nr. III van 1952 betreffende het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hoofdstuk XIII, artikelen 260-269).

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Ministerie van Justitie van Hongarije

1051 Boedapest,

Nádor utca 22,

Tel.: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

Fax: (+36) 1 550 3946,

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.nmfo@im.gov.hu

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

In procedures krachtens artikel 21, lid 2, de districtsrechtbank ter zetel van de regionale rechtbank, en te Boedapest de centrale districtsrechtbank van Boeda. In procedures krachtens artikel 21, lid 3, de districtsrechtbank in het rechtsgebied waarvan de gerechtsdeurwaarder die optreedt in de tenuitvoerleggingsprocedure, is gevestigd.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Het Hongaars.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

(a) Formulieren voor het indienen van een aanvraag: het Hongaars

(b) Formulieren voor het indienen van een verzoek: het Hongaars, Engels of Duits

(c) Voor overige mededelingen aanvaardt de centrale autoriteit op verzoek behalve het Hongaars ook Engels en Duits.

Laatste update: 06/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Malta

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De Civil Court (Family Section) (burgerlijke rechtbank - kamer familiezaken) is bevoegd voor het behandelen van het verzoek om een uitvoerbaarverklaring, conform artikel 27, lid 1. Contactgegevens:

Adres:

Civil Court, Family Section,

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Het Court of Appeal (hof van beroep) is bevoegd voor het rechtsmiddel tegen beslissingen over een dergelijk verzoek, conform artikel 32, lid 2. Contactgegevens:

Adres:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Zodra het Court of Appeal een beslissing op het rechtsmiddel heeft gegeven, kan er in Malta geen ander rechtsmiddel worden aangewend.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De procedure voor heroverweging ingevolge artikel 19 is vastgesteld in artikel 7 van de International Maintenance Obligation Order, 2011 (Legal Notice 452/11) inzake 'Appeal for a decision on an application for a declaration'. Het gerecht dat op dat gebied bevoegd is, is het Court of Appeal; contactgegevens:

Adres:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De Director for Social Welfare Standards (directeur sociale normen) is de centrale autoriteit. Contactgegevens:

Adres:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel.: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Niet van toepassing.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De autoriteit die met het oog op de toepassing van artikel 21 bevoegd is voor tenuitvoerleggingskwesties, is de Civil Court (Family Section). Contactgegevens:

Adres:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Maltees of Engels

Laatste update: 26/09/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Nederland

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De voorzieningenrechters van de rechtbanken zijn bevoegd voor het behandelen van het verzoek om een uitvoerbaarverklaring, overeenkomstig artikel 27, eerste lid, van de verordening.

Voor de behandeling van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 32, tweede lid, zijn de rechtbanken bevoegd waarvan de voorzieningenrechter op een verzoek om een uitvoerbaarverklaring heeft beschikt. Voor informatie over contactgegevens van de rechtbanken kan de website van de Raad van de rechtspraak worden geraadpleegd: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl/

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Het in artikel 33 van de verordening bedoelde rechtsmiddel is beroep in cassatie.

Beroep in cassatie wordt ingesteld bij het hoogste rechtscollege binnen de gewone rechterlijke macht, de Hoge Raad der Nederlanden. Het doel van de cassatierechtspraak is de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te verzekeren en te bevorderen. In cassatie kunnen alleen rechtsvragen aan de orde komen. De Hoge Raad onderzoekt alleen of het recht, inclusief de procesregels, juist is toegepast. De Hoge Raad is gebonden aan hetgeen in de bestreden uitspraak omtrent de feiten is vastgesteld. Partijen worden in deze procedure vertegenwoordigd door een advocaat bij de Hoge Raad.

In verzoekschriftprocedures wordt er een verzoekschrift ingediend dat de middelen dient te bevatten waarop het verzoek steunt. De verweerder kan binnen 3 weken of binnen een andere door de Hoge Raad vastgestelde termijn na verzending van het verzoekschrift een verweerschrift indienen. Indien het belang van de zaak dit geraden doet voorkomen, kan er een toelichting door de advocaten plaatsvinden. Nadat de procureur-generaal bij de Hoge Raad schriftelijk conclusie heeft genomen, doet de Hoge Raad uitspraak.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Heroverweging dient te worden gevraagd op de in artikel 19 van de verordening genoemde gronden en binnen de in dat artikel genoemde termijnen bij het gerecht dat de beslissing heeft gegeven. Dit kan in Nederland zijn de rechtbank (zie bijlage 1 voor de contactgegevens) of het gerechtshof.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Als centrale autoriteit wordt aangewezen het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

De contactgegevens van het LBIO zijn:

Marten Meesweg 109-111
P.O. Box 8901
3009 AX Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 289 4895
Fax: +31(0)10 289 4882
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.iia@lbio.nl
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.lbio.nl/

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Bevoegd tot tenuitvoerlegging zijn de gerechtsdeurwaarders.De contactgegevens van de Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) zijn:

Op deze website zijn de namen en adresgegevens van gerechtsdeurwaarders- kantoren in Nederland te vinden.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Er worden geen andere talen aanvaard voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken dan de Nederlandse taal.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Het in artikel 59, eerste lid, bedoelde formulier voor een verzoek wordt in de Nederlandse taal ingevuld.

Laatste update: 07/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Oostenrijk

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Verzoeken: de bevoegde districtsrechtbank (Bezirksgericht – conform artikel 27, lid 2, het gerecht dat bevoegd is voor de gewone verblijfplaats van de schuldenaar of voor de plaats van tenuitvoerlegging).

Rechtsmiddelen: beroep (Berufung) tegen een vonnis of hogere voorziening (Rekurs) tegen een beschikking, bij de regionale rechtbank (Landesgericht) en via de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

In Oostenrijk: beroep over een rechtsvraag (Revisionsrekurs) overeenkomstig § 78, lid 1, en § 411, lid 4, van het wetboek van tenuitvoerlegging (Exekutionsordnung), juncto § 528 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Zivilprozessordnung), dat moet worden ingesteld bij de districtsrechtbank (gerecht van eerste aanleg), die het zal doorverwijzen naar het Hooggerechtshof (Oberste Gerichtshof).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

In het geval van een volgens het Oostenrijkse recht naar behoren verrichte betekening of kennisgeving: verzoek om herstel in de vorige toestand (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) in het geval van niet-inachtneming van de termijn voor het betwisten van de ingestelde vordering of in het geval van niet-verschijning.

Wanneer het stuk niet naar behoren werd betekend of ter kennis gebracht: er zijn twee soorten rechtsmiddelen, namelijk een beroep tegen een beslissing (Berufung; bij verstekvonnissen) en hogere voorziening (Rekurs; bij beschikkingen in het geval van verzuim).

Namen en contactgegevens van de bevoegde gerechten: alle rechtsmiddelen moeten worden ingesteld bij het gerecht van eerste aanleg, dat de zaak zelf behandelt (bv. in het geval van herstel in de vorige toestand) of de zaak naar een hogere rechter doorverwijst.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Voor alle aangelegenheden:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7, 1070 Wenen

Bevoegde eenheid: Abteilung I 10

E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Voor alle tenuitvoerleggingskwesties is het gerecht bevoegd dat overeenkomstig §§ 17 tot en met 19 van het wetboek van tenuitvoerlegging bevoegd is, of, in voorkomend geval, het beroepsgerecht.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Duits.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Engels, Frans, Duits.

Laatste update: 16/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Polen

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De bevoegde gerechten in de Republiek Polen als bedoeld in artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 4/2009 zijn de regionale rechtbanken (sądy okręgowe) (krachtens artikel 11511, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Kodeks postępowania cywilnego) van 17 november 1964).

De gerechten in de Republiek Polen die bevoegd zijn voor het behandelen van de in artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde rechtsmiddelen, zijn de hoven van beroep (sądy apelacyjne) (artikel 394 en volgende in samenhang met artikel 11511 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Het rechtsmiddel wordt bij het hof van beroep ingesteld via de regionale rechtbank die de aangevochten beslissing heeft gegeven (artikel 369 in samenhang met artikel 397, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Krachtens de artikelen 3981 – 39821 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is het cassatieberoep (skarga kasacyjna) in Polen het in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde rechtsmiddel. Het hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) is het bevoegde gerecht. Cassatieberoep wordt ingesteld bij het hooggerechtshof via het hof van beroep (sąd apelacyjny) dat de aangevochten beslissing heeft gegeven (artikel 3985, lid 1, in samenhang met artikel 11511, lid 3, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Contactgegevens van het hooggerechtshof:

Hooggerechtshof (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warschau

Polen

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: ppsek@sn.pl

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

In Polen is de procedure voor de nietigverklaring van beslissingen in zaken over onderhoudsverplichtingen, die is vastgesteld in artikel 11442 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde procedure. Een verzoek om een dergelijke procedure in te leiden, moet worden ingediend bij het gerecht dat de aangevochten beslissing heeft gegeven. Dat betekent dat, afhankelijk van het gerecht dat de aangevochten beslissing over onderhoudsverplichtingen heeft gegeven, de volgende gerechten bevoegd kunnen zijn in de zin van artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 4/2009:

a) een districtsrechtbank (sąd rejonowy);

b) een regionale rechtbank (sąd okręgowy) (indien deze rechtbank een beslissing over onderhoudsverplichtingen heeft gegeven in een procedure betreffende scheiding, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk).

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit die is aangewezen in het kader van artikel 49, lid 1, van Verordening (EG) nr. 4/2009 in Polen is:

het ministerie van Justitie (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Departement internationale samenwerking en mensenrechten (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Afdeling internationale inning van onderhoudsgelden en grensoverschrijdende onderzoeken betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warschau

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: alimenty@ms.gov.pl

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

De regionale rechtbanken (sądy okręgowe) zijn aangewezen als de centrale autoriteit voor het verzenden van verzoeken en voor het nemen van alle passende maatregelen met betrekking tot deze verzoeken.

De contactgegevens van de regionale rechtbanken zijn opgenomen in bijlage 2PDF(155 Kb)pl.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Krachtens artikel 843, leden 1 en 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is de autoriteit die in Polen bevoegd is om de in artikel 21, lid 2, van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde maatregelen te nemen de materieel bevoegde districtsrechtbank (sąd rejonowy) van het rechtsgebied waarin de tenuitvoerlegging plaatsvindt, en - zo de tenuitvoerlegging nog niet is begonnen - de volgens de algemene regels materieel bevoegde districtsrechtbank.

Krachtens artikel 758 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is de autoriteit die in Polen bevoegd is om de in artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde maatregelen te nemen de districtsrechtbank waaraan de deurwaarder die met de tenuitvoerlegging is belast, is verbonden.

De contactgegevens van de gerechten kunnen worden geraadpleegd op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Polen aanvaardt alleen het Pools voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde stukken.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Het Pools en het Engels zijn de talen die de aangewezen centrale autoriteit van Polen aanvaardt voor alle andere mededelingen, zoals bedoeld in artikel 59, lid 3, van Verordening (EG) nr. 4/2009.

Laatste update: 27/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Portugal

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Artikel 27, lid 1:

- zaken betreffende onderhoudsverplichtingen waarbij kinderen (ongeacht of zij al dan niet minderjarig zijn) of echtgenoten betrokken zijn, worden behandeld door de afdeling voor familiezaken en minderjarigen (Juízo de Família e Menores); indien er geen dergelijke afdeling bestaat, wordt de zaak behandeld door de lokale afdeling voor civiele zaken (Juízo Local Cível), of, bij gebreke daarvan, door de lokale afdeling met algemene bevoegdheid (Juízo Local de Competência Genérica);

- alle andere zaken betreffende onderhoudsverplichtingen naar aanleiding van andere familiebanden, hetzij een bloedband, hetzij een huwelijksband, worden behandeld door de lokale afdeling voor civiele zaken of, bij gebreke daarvan, door de lokale afdeling met algemene bevoegdheid.

Wat artikel 3, lid 2, betreft, is het hof van beroep (Tribunal da Relação) het bevoegde gerecht.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan alleen met betrekking tot een rechtsvraag beroep worden aangetekend bij het hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Wat artikel 19, lid 1, onder a), betreft:

- de procedure voor heroverweging is de buitengewone herzieningsprocedure waarin artikel 696, onder e), van het wetboek burgerlijk procesrecht voorziet.

Wat artikel 19, lid 1, onder b), betreft:

- de procedure voor heroverweging is de buitengewone herzieningsprocedure waarin artikel 696, onder e), en artikel 140 van het wetboek burgerlijk procesrecht voorzien.

Dit rechtsmiddel wordt behandeld door de rechtbank die de te heroverwegen beslissing heeft gegeven (artikel 697, lid 1, van het wetboek burgerlijk procesrecht).

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Voor de toepassing van deze verordening is de centrale autoriteit in Portugal:

het directoraat-generaal Justitie (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISSABON - PORTUGAL

Tel.: (351) 217 906 200 / (351) 217 906 223

Fax: (351) 211 545 116

E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.correio@dgaj.mj.pt

De link wordt in een nieuw venster geopend.correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

In zaken die betrekking hebben op onderhoudsverplichtingen waarbij kinderen betrokken zijn, ongeacht of zij al dan niet minderjarig zijn, is de bevoegde rechtbank:

- de afdeling voor familiezaken en minderjarigen of, bij gebreke daarvan, de afdeling voor tenuitvoerlegging (Juízo de Execução).

In zaken die betrekking hebben op onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten, is de bevoegde rechtbank:

- de afdeling voor familiezaken en minderjarigen of, bij gebreke daarvan, de afdeling voor tenuitvoerlegging.

In zaken die betrekking hebben op onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiebanden, hetzij een bloedband, hetzij een huwelijksband, is de bevoegde rechtbank:

- de afdeling voor tenuitvoerlegging, of, bij gebreke daarvan,

- de centrale afdeling voor civiele zaken (Juízo Central Cível) in het geval van vorderingen met een waarde van meer dan 50 000 EUR;

- de algemene afdeling of de lokale afdeling voor civiele zaken in het geval van vorderingen met een waarde van 50 000 EUR of minder.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken, is het Portugees.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die door de centrale autoriteit worden aanvaard voor de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten, zijn het Portugees, Engels en Frans.

Laatste update: 14/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Roemenië

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Het gerecht met jurisdictie in de gewone verblijfplaats van de partij waartegen de tenuitvoerlegging wordt gevorderd of in de plaats van tenuitvoerlegging is bevoegd om te beslissen over een verzoek om uitvoerbaarverklaring (exequatur) (de artikelen 95 en 1103 van wet nr. 134/2010 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Tegen een beslissing op een verzoek om uitvoerbaarverklaring (exequatur) kan beroep worden ingesteld. Het hof van beroep is bevoegd om te beslissen over een beroep tegen een beslissing op een verzoek om uitvoerbaarverklaring (exequatur) (artikel 96 van wet nr. 134/2010 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen een beslissing over een beroep (apel) kan een beroep in Revision worden ingesteld (recurs) (artikel 97, lid 1, van wet nr. 134/2010 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Een beroep in Revision valt onder de bevoegdheid van het Hoge Hof van Cassatie en Justitie (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Boekarest

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.scj.ro/en.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Overeenkomstig artikel 19 is voor een heroverwegingsprocedure (procedura de reexaminare):

het gerecht bevoegd dat de beslissing heeft gegeven, in de regel een districtsrechtbank.

Volgens artikel 505, lid 1, van wet nr. 134/2010 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering moet een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij het gerecht waarvan de beslissing wordt betwist.

Overeenkomstig artikel 510, lid 1, van wet nr. 134/2010 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering moet een verzoek tot heroverweging worden ingediend bij het gerecht dat de definitieve beslissing heeft gegeven waarop het ingediende verzoek tot heroverweging betrekking heeft.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Ministerie van Justitie.

Directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Boekarest, cod 050741

tel.: 0040372041077

fax: 0040372041079, 0040372041218

e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.ddit@just.ro of De link wordt in een nieuw venster geopend.dreptinternational@just.ro

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten zijn:

1) de gerechtsdeurwaarder of de ambtenaar voor gerechtelijke tenuitvoerlegging (executorul judecătoresc) (artikel 652 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) van het rechtsgebied van het hof van beroep waar de verblijfplaats of statutaire zetel van de schuldenaar is gelegen of waar de goederen van de schuldenaar zich bevinden of zijn gelegen;

2) het gerecht van tenuitvoerlegging, dat de districtsrechtbank (judecătoria) is van het district waar de verblijfplaats of statutaire zetel van de schuldenaar is gelegen (artikel 651 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Het gerecht van tenuitvoerlegging spreekt zich uit over verzoeken om uitvoerbaarverklaring, beroepen tegen tenuitvoerlegging en eventuele incidenten die zich voordoen tijdens de tenuitvoerlegging.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Roemeens

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Voor mededelingen aan/van andere centrale autoriteiten binnen de Europese Unie wordt door het ministerie van Justitie naast het Roemeens, ook het Engels of het Frans aanvaard.

Laatste update: 22/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Slovenië

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Alle districtsrechtbanken (okrožna sodišča) zijn bevoegd om een verzoek om uitvoerbaarverklaring als bedoeld in artikel 27, lid 1, te behandelen.

Het in artikel 32, lid 2, bedoelde rechtsmiddel tegen een beslissing op een verzoek om uitvoerbaarverklaring wordt behandeld door het gerecht dat de beslissing uitvoerbaar heeft verklaard.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Overeenkomstig artikel 109 van de Wet betreffende internationaal privaatrecht en internationale privaatrechtelijke procesvoering (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) is het mogelijk om bij het Hooggerechtshof (Vrhovno sodišče) een rechtsmiddel in te stellen tegen de op een rechtsmiddel gegeven beslissing.

Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefoon: (01) 366 44 44

Fax: (01) 366 43 01

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.urad.vsrs@sodisce.si

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Overeenkomstig de Wet inzake burgerlijk procesrecht (Zakon o pravdnem postopku) zijn de in het kader van artikel 19 toepasselijke procedures, in voorkomend geval, de 'heropening van de zaak' (Obnova postopka) (de artikelen 394 tot en met 401 van de Wet inzake burgerlijk procesrecht) en een 'verzoek tot herstel van het status quo' (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (de artikelen 116 tot en met 120 van de Wet inzake burgerlijk procesrecht).

Voor de heroverwegingsprocedure en voor de toepassing van artikel 19 van de verordening zijn de districtsrechtbanken bevoegd, en met name de rechtbank die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De naam en contactgegevens van de Sloveense centrale autoriteit:

Fonds voor studiebeurzen, ontwikkeling, invaliditeit en onderhoud van de Republiek Slovenië (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefoon: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.jpsklad@jps-rs.si

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.jpi-sklad.si/

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Er werden geen dergelijke openbare of andere lichamen aangewezen.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De lokale gerechten (okrajna sodišča) zijn bevoegd voor tenuitvoerleggingskwesties (artikel 5 van de Wet inzake tenuitvoerlegging en de zekerheidstelling van civiele vorderingen (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De officiële taal van de gerechten in de Republiek Slovenië is het Sloveens, met uitzondering van de onderstaande gerechten waar het Sloveens en een van de talen van de nationale minderheden de officiële talen zijn:

Districtsrechtbank van Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Sloveens en Italiaans

Lokale rechtbank van Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Sloveens en Italiaans

Lokale rechtbank van Piran

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Sloveens en Italiaans

Lokale rechtbank van Lendava

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Sloveens en Hongaars

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten aanvaardt de centrale autoriteit van Slovenië dat, naast de officiële taal, ook het Engels wordt gebruikt.

Laatste update: 14/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Slowakije

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

In Slowakije zijn de districtsgerechten (okresný súd) bevoegd voor de verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1. De regionale gerechten (krajský súd) zijn bevoegd voor de rechtsmiddelen tegen beslissingen op verzoeken om een uitvoerbaarverklaring, zoals bedoeld in artikel 32, lid 2. Het rechtsmiddel wordt ingesteld bij het districtsgerecht dat de aangevochten beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

In Slowakije is het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel de toetsing in hogere voorziening (dovolanie), die is geregeld in de artikelen 419-457 van het Slowaakse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (wet nr. 160/2015). Hoger beroep wordt ingesteld bij het gerecht dat zich in eerste aanleg heeft uitgesproken. Het hooggerechtshof (najvyšší súd) doet hierover uitspraak.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Voor de toepassing van artikel 19 van de verordening zijn de Slowaakse gerechten bevoegd om beslissingen te wijzigen in een herzieningsprocedure (obnova konania) op grond van de artikelen 397-418 van het Slowaakse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (wet nr. 160/2015). Verzoeken om heroverweging worden behandeld door het gerecht dat zich in eerste aanleg heeft uitgesproken.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit in de zin van artikel 49, lid 1, van de verordening is:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centrum voor internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren)

Adres:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Andere contactgegevens:

Tel.: +421 220463208

Fax: +421 220463258

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@cipc.gov.sk

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.cipc.gov.sk/

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Er wordt geen informatie verstrekt aangezien de functies van de centrale autoriteit in de Slowaakse Republiek uitsluitend door het Centrum voor internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren worden uitgeoefend.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Voor de toepassing van artikel 21 van de verordening zijn de districtsgerechten (okresný súd) in hun hoedanigheid van tenuitvoerleggingsgerechten (exekučný súd) bevoegd voor tenuitvoerlegging.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken aanvaarde talen zijn Slowaaks en Tsjechisch.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die de Slowaakse centrale autoriteiten aanvaarden voor de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten zijn Slowaaks, Tsjechisch, Engels en Duits.

Laatste update: 16/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Finland

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Het gerecht dat bevoegd is voor de in artikel 27, lid 1, bedoelde aangelegenheden, is de käräjäoikeus/tingsrätt [districtsrechtbank]. Het gerecht dat bevoegd is voor het in artikel 32, lid 2, bedoelde rechtsmiddel is de hovioikeus/hovrätt [hof van beroep].

De contactgegevens van deze rechterlijke instanties zijn te vinden op de website van het ministerie van Justitie: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De procedure voor het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel bestaat in een beroep bij het korkein oikeus/högsta domstolen [hooggerechtshof] mits dit ontvankelijk wordt verklaard (Wetboek van Procesrecht, hoofdstuk 30, artikelen 1-5, voor zover van toepassing).

Hoger beroep tegen arresten en beslissingen van het hof van beroep wordt ingesteld bij het hooggerechtshof.

Een persoon die beroep wil instellen tegen een beslissing, moet daarvoor eerst toestemming vragen bij het hooggerechtshof.

De toestemming zal alleen worden gegeven als het belangrijk is dat het hooggerechtshof in de zaak uitspraak doet om duidelijkheid te scheppen over de toepassing van het recht in andere, soortgelijke zaken of om eenvormigheid in de rechtspraktijk tot stand te brengen. De toestemming kan ook om bijzondere redenen worden gegeven, zoals een procedurefout of een andere fout die in de zaak is gemaakt en op grond waarvan het arrest moet worden herroepen of vernietigd, of als er een andere gewichtige reden is om toestemming voor het instellen van beroep te verlenen.

De instructies voor het instellen van beroep zijn gevoegd bij het arrest van het hof van beroep en vermelden de redenen op grond waarvan volgens de wet toestemming voor het instellen van beroep kan worden gegeven, alsook de wijze waarop bij het hooggerechtshof toestemming moet worden gevraagd. De termijn voor het vragen van toestemming en het instellen van beroep is 60 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop het arrest van het hof van beroep aan de partijen ter kennis is gebracht.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Verzoeken om heroverweging zoals bedoeld in artikel 19 moeten worden gericht aan het gerecht dat de definitieve beslissing heeft gegeven. De procedure is geregeld in de artikelen 3-5 en 14 bis van hoofdstuk 31 van het Wetboek van Procesrecht, voor zover van toepassing. De contactgegevens van deze rechterlijke instanties zijn te vinden op de website van het ministerie van Justitie: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit van Finland is het oikeusministeriö/justitieministeriet [ministerie van Justitie].

Contactgegevens:

Oikeusministeriö [ministerie van Justitie]

Eenheid Internationale rechtshulp

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [regering]

Tel.: 358-9-1606 7628

Fax: 358-9-1606 7524

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.maintenance.ca@om.fi

Er moet worden opgemerkt dat de Kansaneläkelaitos - KELA / Folkpensionsanstalten [de sociale-verzekeringsinstelling van Finland], die een openbaar lichaam is, een aantal van de aan de centrale autoriteit toevertrouwde taken mag uitvoeren (voor meer informatie, zie artikel 71, lid 1, onder e) - openbare lichamen). Alle in Finland in ontvangst te nemen verzoeken moeten echter worden ingediend bij het ministerie van Justitie.

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

De Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten [de sociale-verzekeringsinstelling van Finland] is het openbaar lichaam dat op grond van artikel 51, lid 3, van de verordening betreffende onderhoudsverplichtingen is aangewezen.
Wanneer de sociale-verzekeringsinstelling alimentatie heeft toegewezen aan een persoon die daar recht op heeft, oefent zij de volgende functies van de centrale autoriteit uit:

 • zij verzoekt om erkenning of om erkenning en uitvoerbaarverklaring van een beslissing op grond van artikel 56, lid 1, onder a);
 • zij verzoekt om tenuitvoerlegging van een in de aangezochte lidstaat gegeven of te erkennen beslissing op grond van artikel 56, lid 1, onder b);
 • zij dient op grond van artikel 53, lid 1, een verzoek om specifieke maatregelen in.

De contactgegevens van de sociale-verzekeringsinstelling:

Kansaneläkelaitos [sociale-verzekeringsinstelling]
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki;

Finland

Tel.: +35820 634 4940 (personen)

+35820 634 4942 (autoriteiten)

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.maintenance@kela.fi

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De in het kader van artikel 21 bevoegde autoriteit is de ulosottomies/utmätningsman [deurwaarder] van de plaats waar de verweerder verblijft of zijn woonplaats heeft. Het verzoek waarnaar in dat artikel wordt verwezen, kan worden ingediend bij elke lokale handhavingsinstantie.

De contactgegevens van de handhavingsinstanties zijn te vinden op de website van het ministerie van Justitie: http://www.oikeus.fi/ulosotto/en/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Finland aanvaardt vertalingen van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken in het Fins, het Zweeds en het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Finland aanvaardt het Fins, het Zweeds en het Engels voor mededelingen.

Laatste update: 18/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Zweden

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De rechtbank die bevoegd is om zich uit te spreken over de verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, en over de rechtsmiddelen tegen beslissingen op dergelijke verzoeken, zoals bedoeld in artikel 32, lid 2, vindt u hier:

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Beroep tegen een beslissing kan worden ingesteld bij het hof van beroep of het hooggerechtshof. Het beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank die de beslissing heeft gegeven. Bij het hof van beroep en het hooggerechtshof is toestemming voor het instellen van beroep vereist.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Wanneer het verzoek om heroverweging een beslissing van een arrondissementsrechtbank (tingsrätt) of van de Zweedse Tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten) betreft: een verzoek aan het hof van beroep (hovrätt).

Een verzoek om heroverweging moet schriftelijk worden ingediend. De verzoeker moet vermelden op welke beslissing het verzoek om heroverweging betrekking heeft. Het verzoek moet de redenen vermelden waarop het gebaseerd is, en vergezeld gaan van de bewijsstukken waarop de verzoeker zich wil beroepen. Het verzoek moet ter kennis van de tegenpartij worden gebracht.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Försäkringskassan (Socialeverzekeringsbureau)

Algemene vragen en vragen in verband met beleidsbeslissingen

Socialeverzekeringsbureau

SE-103 51 Stockholm

Tel.: +46 8 7869000

Fax: +46 8 4112789

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Verzoeken en vragen om bijstand in specifieke zaken

Socialeverzekeringsbureau

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel.: +46 771 179000

Fax: +46 10 1120411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Zweedse tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten)

Postadres: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: +46 10 573 15 20

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.kontakt@kronofogden.se

Zweedse tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten)

Postadres: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: +46 10 573 28 70

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.kontakt@kronofogden.se

Zweedse tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten)

Postadres: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: +46 10 575 69 45

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.kontakt@kronofogden.se

Zweedse tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten)

Postadres: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax +46 10 578 42 50

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.kontakt@kronofogden.se

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Zweeds.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Zweeds.

Laatste update: 11/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Engeland en Wales

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De familierechtbank (“Family Court”), via de eenheid REMO (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders - wederzijdse tenuitvoerlegging van alimentatiebeslissingen), op het volgende adres:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefoonnr.: 020 3681 2757 (alleen binnen het Verenigd Koninkrijk)

+44 (0)20 3681 2757 (buiten het Verenigd Koninkrijk)

Faxnr.: 020 3681 8764

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De procedure om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten:

beroep over een rechtsvraag kan in slechts één hogere instantie worden ingesteld bij het gerecht op het niveau boven het gerecht dat zich over het eerste rechtsmiddel heeft uitgesproken.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Artikel 19 is niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk aangezien het niet door het Haagse Protocol van 2007 is gebonden.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De Lord Chancellor is de centrale autoriteit en heeft algemene beleidsverantwoordelijkheid, maar de administratieve functies van de centrale autoriteit worden uitgeoefend door:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefoonnr.: 020 3681 2757 (alleen binnen het Verenigd Koninkrijk)

+44 (0)20 3681 2757 (buiten het Verenigd Koninkrijk)

Faxnr.: 020 3681 8764

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De familierechtbank, via de eenheid REMO, op het volgende adres:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefoonnr.: 020 3681 2757 (alleen binnen het Verenigd Koninkrijk)

+44 (0)20 3681 2757 (buiten het Verenigd Koninkrijk)

Faxnr.: 020 3681 8764

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk, is het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De taal die wordt aanvaard voor de mededelingen aan andere centrale autoriteiten in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk, is het Engels.

Laatste update: 02/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Noord-Ierland

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De gerechten die belast zijn met de afgifte van uitvoerbaarheidsverklaringen zijn de Magistrates’ Courts. Verzoeken kunnen rechtstreeks bij het gerecht worden ingediend of door het ministerie van Justitie worden doorgestuurd naar het volgende adres:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefoon: 0300 200 7812 (Verenigd Koninkrijk) en +44 28 9049 5884 (internationaal)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

De gerechten die belast zijn met de beroepsprocedures zijn de Magistrates’ Courts. Verzoeken tot het instellen van een rechtsmiddel kunnen rechtstreeks bij het gerecht worden ingediend of door het ministerie van Justitie worden doorgestuurd naar het volgende adres:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefoon: 0300 200 7812 (Verenigd Koninkrijk) en +44 28 9049 5884 (internationaal)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De procedure om een in een beroepsprocedure gegeven beslissing aan te vechten is als volgt: een enkel hoger beroep met betrekking tot een rechtsvraag bij de Court of Appeal in Noord-Ierland.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Artikel 19 is niet van toepassing in het Verenigd Koninkrijk omdat het Verenigd Koninkrijk niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefoon: 0300 200 7812 (Verenigd Koninkrijk) en +44 28 9049 5884 (internationaal)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

De overheidsinstantie die de functie van centrale autoriteit kan vervullen is:

Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice) (voor artikel 51, lid 2, onder a), inzake rechtsbijstand)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Telefoon: +44 2890 408 888

Fax: +44 2890 408 990

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.enquiries@lsani.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De Magistrates’ Courts zijn de bevoegde autoriteiten. Verzoeken kunnen rechtstreeks bij het gerecht worden ingediend of door het ministerie van Justitie worden doorgestuurd naar het volgende adres:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefoon: 0300 200 7812 (Verenigd Koninkrijk) en +44 28 9049 5884 (internationaal)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De aanvaarde taal voor de vertaling van stukken als bedoeld in de artikelen 20, 28 en 40 is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De aanvaarde taal voor de communicatie met andere centrale autoriteiten is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Laatste update: 06/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Schotland

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Schotland

De rechtbank die belast is met de afgifte van uitvoerbaarheidsverklaringen is:

de Sheriff Court, na doorverwijzing door Schotse ministers, op het volgende adres:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefoon: +44 131 244 2417 of +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

De rechtbank die bevoegd is voor beroepsprocedures, is:

Schotland

De Sheriff Court, na doorverwijzing door Schotse ministers, op het volgende adres:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefoon: +44 131 244 2417 of +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De procedure om een in een beroepsprocedure gegeven beslissing aan te vechten is als volgt:

een hoger beroep bij de Court of Session.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Artikel 19 is niet van toepassing in het Verenigd Koninkrijk omdat het Verenigd Koninkrijk niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Schotland

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefoon: +44 131 244 2417 of +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De Sheriff Court, na doorverwijzing door Schotse ministers, op het volgende adres:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefoon: +44 131 244 2417 of +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De aanvaarde taal voor de vertaling van stukken als bedoeld in de artikelen 20, 28 en 40 is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De aanvaarde taal voor de communicatie met andere centrale autoriteiten is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Laatste update: 07/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Onderhoudsverplichtingen - Gibraltar

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De rechtbank die belast is met de afgifte van uitvoerbaarheidsverklaringen is:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel.: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

De rechtbank die bevoegd is voor beroepen, is:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel.: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De procedure om een in een beroepsprocedure gegeven beslissing aan te vechten is als volgt:

een hoger beroep bij het Hooggerechtshof

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Artikel 19 is niet van toepassing in het Verenigd Koninkrijk omdat het Verenigd Koninkrijk niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Tel.: + 350 2005 9267

Fax: + 350 2005 9271

E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel.: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De aanvaarde taal voor de vertaling van stukken als bedoeld in de artikelen 20, 28 en 40 is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De aanvaarde taal voor de communicatie met andere centrale autoriteiten is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Laatste update: 12/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.