Onderhoudsverplichtingen

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 4/2009

Algemene informatie

Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen.

Zij bevat negen standaardformulieren die de communicatie tussen centrale autoriteiten moet vergemakkelijken en de elektronische indiening van verzoeken mogelijk moet maken.

Deze verordening is van toepassing tussen alle EU-lidstaten.

Denemarken heeft bevestigd de inhoud van de verordening ten uitvoer te willen leggen, voor zover deze verordening Verordening (EG) nr. 44/2001, door middel van een verklaring (PB L 149 van 12.6.2009, blz. 80) gebaseerd op een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

Denemarken heeft bevestigd dat het voornemens is de inhoud van Uitvoeringsverordening (EU) van 10 november 2011 tot vaststelling van de bijlagen X en XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen uit te voeren.  (Kennisgeving Denemarken, PB L 195 van 18.7.2013, blz.1)

Het Haagse Protocol van 2007 is niet bindend voor Denemarken.

Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de EU. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die vóór het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2024 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures.

Het Europees e-justitieportaal stelt u informatie ter beschikking over de toepassing van de verordening en biedt u een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor het invullen van de formulieren. Het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken heeft richtsnoeren betreffende het gebruik van de bijlagen bij de verordening inzake onderhoudsverplichtingen opgesteld, die beschikbaar zijn in 23 talen.

Niet-verplicht standaardformulier voor de verklaring inzake achterstallige onderhoudsbijdragen

Om de praktische uitvoering van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen en de daadwerkelijke uitoefening van burgerrechten in de hele EU te vergemakkelijken, is in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken een niet-verplicht standaardformulier voor de verklaring inzake achterstallige onderhoudsbijdragen vastgesteld.

Dit niet-verplichte formulier heeft tot doel de inning van achterstallige onderhoudsbijdragen te vergemakkelijken en is beschikbaar in 23 talen. Het formulier gaat vergezeld van een praktische gids voor het invullen ervan. Het formulier is beschikbaar in de volgende formats: pdf PDF (891 Kb) nl en xls Excel (454 Kb) nl.

Niet-verplicht standaardformulier voor minnelijke schikkingen

Om de uitvoering van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen en de effectieve grensoverschrijdende inning van onderhoudsbijdragen te vergemakkelijken, heeft EJN-civiel een (niet-verplicht) standaardformulier voor minnelijke schikkingen ontwikkeld.

Een minnelijke schikking van het geschil voorkomt de tussenkomst van een rechtbank en/of een tenuitvoerleggingsprocedure. Ze kan langdurige en complexe procedures helpen voorkomen. Dit formulier zal de centrale autoriteiten helpen om minnelijke schikkingen tussen partijen te vergemakkelijken en de taalbarrières weg te nemen met het oog op het verkrijgen van vrijwillige betaling van onderhoudsbijdragen. Dit formulier is beschikbaar in 23 talen. Het formulier is beschikbaar in het volgende format: PDF PDF (60 Kb) nl

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Haags Protocol van 23 november 2007

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer
Laatste update: 10/12/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.